Data: 06.08.2020 23:34

Autor: KLAssurbanipal

Cesarze za pryncypatu (autorem tych wspaniałych podobizn jest Daniel Voshart).

Pryncypat był formą rządów w okresie Cesarstwa Rzymskiego wprowadzona po 27 roku p.n.e. przez Oktawiana Augusta. Władza skupiona była w rękach cesarza przy zachowaniu pozorów instytucji republikańskich. Cesarz był princepsem, „pierwszym obywatelem republiki”, piastującym jednocześnie funkcje imperatora, przywódcy senatu, prokonsula zarządzającego 18 prowincjami, najwyższego kapłana, trybuna ludowego i cenzora ustalającego listy senatorów. Pryncypat nie był dziedziczny, ale władca miał możliwość wyznaczenia swego następcy. Pryncypat trwał w Rzymie aż do rządów Dioklecjana (284-305 n.e.).

#rzym #cesarz #pryncypat #antyk #starozytnosc #wladza #portret

Eurypides: Szlachetnie urodzony winien godnie znosić swój los

Data: 05.08.2020 14:19

Autor: poeta

poezja.org

Eurypides uro­dził się na wy­spie Sa­la­mi­nie ok. roku 480, zmarł zaś w roku 406 p.n.e. w kró­le­stwie Ma­ce­do­nii. Two­rzył w Ate­nach doby kla­sycz­nej, jed­nak chy­lą­cych się ku upad­ko­wi w związ­ku z wy­bu­chem woj­ny pe­lo­po­ne­skiej. Wraz z Aj­schy­lo­sem i So­fo­kle­sem na­le­ży do trzech tra­gi­ków świa­ta grec­kie­go, któ­rych ja­kie­kol­wiek sztu­ki za­cho­wa­ły się w ca­ło­ści. Au­to­rzy an­tycz­ni przy­pi­sy­wa­li mu stwo­rze­nie na­wet 95 dra­ma­tów. Eu­ry­pi­de­sa prze­pi­sy­wa­no chęt­niej niż So­fo­kle­sa i Aj­schy­lo­sa, dzię­ki cze­mu oca­la­ło 18 lub 19 dzieł, w sta­nie mniej lub bar­dziej kom­plet­nym oraz wie­le frag­men­tów. W do­bie hel­le­ni­zmu jego do­ro­bek stał się za­sad­ni­czym skład­ni­kiem curriculum do­brze wy­kształ­co­ne­go czło­wie­ka, tym sa­mym moż­na po­wie­dzieć, że już wte­dy Eu­ry­pi­des do­łą­czył do kla­sy­ków ta­kich jak Homer, De­mo­ste­nes i Me­nan­der.

#starozytnosc #grecja #historia #poezja

Data: 04.08.2020 12:28

Autor: KLAssurbanipal

Dziś mijają 123 lata od odkrycia jednego z najbardziej znanych dzieł antycznej sztuki iberyjskiej tzw. Damy z Elche.

"La Dama de Elche" jest starożytną rzeźbą iberyjską. Przedstawia popiersie pięknej młodej i bogatej kobiety. Uważana jest za jedno z najwybitniejszych osiągnięć sztuki iberyjskiej. Rzeźba pochodzi z około 400-300 r. p.n.e. Jej wysokość wynosi 56 cm. Została wykonana z wapienia i pierwotnie była polichromowana. Zachowały się resztki po malowaniu. Była pomalowana w następujących kolorach – czerwień, biel i błękit.

Popiersie przedstawia młodą kobietę z delikatnymi rysami twarzy, przymkniętymi oczami i pomalowanymi na czerwono ustami. Kobietę zdobi wyrafinowana biżuteria i nietypowe nakrycie głowy.

Została odkryta całkowicie przypadkowo 4 sierpnia 1897 roku w miejscowości Elche (południowo-wschodnia Hiszpania). Została znaleziona między skałami, gdzie najprawdopodobniej została ukryta. Po odkryciu została zakupiona przez francuskiego iberystę Pierre’a Parisa, który wywiezł ją do Francji. Była prezentowana w Luwrze. Do Hiszpanii wróciła w 1941 roku. Obecnie przechowywana jest w Narodowym Muzeum Archeologicznym w Madrycie.

#hiszpania #iberowie #kobieta #sztuka #popiersie #antyk #starozytnosc

Edyp - odwieczna tragedia

Data: 29.07.2020 23:20

Autor: poeta

poezja.org

Edyp dzię­ki dzie­łu So­fo­kle­sa o tym sa­mym ty­tu­le stał się jed­ną z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych po­sta­ci Sta­ro­żyt­no­ści. Hi­sto­ria Edy­pa to przy­kład grec­kiej tra­ge­dii, gdzie los pro­wa­dzi po­stać ku jej prze­zna­cze­niu. La­jos, któ­re­mu wy­rocz­nia prze­po­wia­da śmierć z rąk syna i jego zwią­zek z wła­sną mat­ką, zle­ca po­rzu­ce­nie swo­je­go pier­wo­rod­ne­go w gó­rach.

#starozytnosc #historia #literatura #grecja

Czy to Egipcjanie stworzyli europejską cywilizację?

Data: 18.07.2020 02:29

Autor: Macer

wszystkoconajwazniejsze.pl

przeczytałem ostatnio Faraona Prusa, strasznie mi się spodobało i byłem ciekaw, czy tamtejszy świat byl realistycznie przedstawiony, to postanowiłem pogrzebać mocniej w temacie starożytnego Egiptu, i znalazłem książkę z tłumaczeniami tekstów źródłowych – literatury egipskiej, dokonanych jak najwierniej wobec oryginałów, świeżo, bo w 2017 roku, wydaną, dołączony jest też wyczerpujący komentarz ekspercki. To w ogóle chyba druga w historii próba przetłumaczenia tych tekstów na polski!

http://poszukiwania.pl/opowiesci-znad-nilu-opowiadania-z-okresu-sredniego-panstwa.html

Czyta się to mocno …egzotycznie. Od razu zauważyłem, że składnia i styl wypowiedzi przypomina styl biblijny, autor odnosi się do tego – nie miał takiego zamiaru, po prostu tak brzmiał język egipski. Myślę, że to nie przypadek – Hebrajczycy byli pod wpływem Egiptu i bardzo możliwe, że swoje księgi pisali wzorując się na bogatej tradycji egipskich kapłanów.

Ale jeszcze lepsze jest to: w jednej z opowieści autor komentuje, że motyw wspomniany w utworze mocno przypomina tekst z jednego z dialogów Platona. Coś mi zaświtało, że Platon był w Egipcie, sprawdziłem, no i znalazłem to:

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/peter-flegel-nieodkryte-dziedzictwo-starozytnosci-egipskie-zrodla-greckiej-filozofii/

Wygląda, że Grecy nie „wynaleźli” swojej filozofii sami, tylko sporą część zapożyczyli od egipskiej kasty kapłańskiej. Jest to dość szokujący pogląd, ale nie aż tak nieprawdopodobny, bo pamiętamy, że w czasach świetności Aten utrzymywano żywe kontakty z Czarną Ziemią, także w kontekście wojny z Persami.

„Strabo, grecki geograf, twierdził w Geographica, że Ateńczyk mógł spędzić trzynaście lat, studiując z mędrcami Heliopolis, a nawet twierdził, że odwiedził sypialne w wielkiej świątyni słonecznego miasta, w której mieszkał Platon. Klemens z Aleksandrii był w stanie nazwać księdza, z którym mówiono, że Platon się konsultował.”

Niesamowite, ciekawe w takim razie, ile jeszcze mądrości posiadali tamtejsi kapłani, której Grecy nie zdołali rozpowszechnić i przekazać. Mam wrażenie, nie wiem czy słuszne, czy sugerowane fabułą Faraona, że kapłani zazdrośnie strzegli swojej wiedzy, używali jej jako broni czy narzędzia do sterowania ludem, natomiast Grecy, odmienni charaketerem, rozgłaszali ją jak najszerzej, by zdobyć sławę.

Z powyższego można wysnuć wniosek, że oba fundamenty europejskiej cywilizacji – grecko-rzymski i judaistyczny – de facto czerpały z jednego źródła, jakim była cywilizacja Egiptu.

#historia #ciekawostki #starozytnosc #grecja #egipt

Mity o Labdakidach

Data: 14.07.2020 00:18

Autor: poeta

poezja.org

La­jos, syn Lab­da­ko­sa, pra­wnuk Kad­mo­sa, zo­stał wcze­śnie osie­ro­co­ny przez ojca. W cza­sie jego ma­ło­let­nio­ści rzą­dził w jego za­stęp­stwie Ly­kos, brat Nyk­teu­sa. Gdy Ly­kos zo­stał za­bi­ty przez Ze­to­sa i Am­fio­na w ak­cie ze­msty za śmierć ich mat­ki An­tio­pe, za­bój­cy za­gar­nę­li kró­le­stwo Teb, La­jos zaś zbiegł i schro­nił się u Pe­lop­sa, kró­la Pisy na Pe­lo­po­ne­zie (Apol­lo­do­ros, Biblioth. 3.5.5). Tam ze wzglę­du na za­pa­ła­nie żą­dzą do mło­dzień­ca Chry­sip­po­sa, syna Pe­lop­sa, miał „wy­na­leźć” sto­su­nek ho­mo­sek­su­al­ny. Obiekt swej żą­dzy upro­wa­dził i uwiódł czy też prze­mo­cą zgwał­cił, ścią­ga­jąc tym sa­mym na sie­bie prze­kleń­stwo Pe­lop­sa.

#starozytnosc #grecja #historia

Stoicyzm - filozofia harmonii

Data: 10.07.2020 15:38

Autor: poeta

poezja.org

Sto­ików moż­na okre­ślić jako jed­ną z naj­bar­dziej wpły­wo­wych szkół fi­lo­zo­ficz­nych świa­ta grec­ko-rzym­skie­go. Ich z za­ło­że­nia „nie­aka­de­mic­ka” fi­lo­zo­fia pra­gnę­ła być „dro­gą ży­cia”, pro­wa­dzą­cą ku szczę­ściu. Po­zna­nie sie­bie i świa­ta ma, po­dob­nie jak u Epikura, wa­lor trans­for­ma­cyj­ny i te­ra­peu­tycz­ny. Jesz­cze dziś spo­ty­ka­my się z się­ga­niem po myśl sto­ic­ką jako źró­dło pew­nej dys­cy­pli­ny psy­cho­lo­gicz­nej czy też swo­istej te­ra­pii (moż­na mó­wić o zwłasz­cza o po­do­bień­stwach do te­ra­pii po­znaw­czo-be­ha­wio­ral­nej). Ist­nie­je rów­nież ruch Stoicism Today or­ga­ni­zu­ją­cy wy­da­rze­nia ta­kie jak Live Like a Stoic Week. Sto­icyzm do­cze­kał się też za­sto­so­wa­nia w dzie­dzi­nie współ­cze­snej ety­ki woj­sko­wej.

#filozofia #starozytnosc #ciekawostki

Teatr grecki doby klasycznej - piękno sztuki

Data: 18.06.2020 09:52

Autor: poeta

poezja.org

Te­atr od mo­men­tu swe­go po­wsta­nia sta­no­wił istot­ny ele­ment ży­cia po­lis w jego aspek­cie spo­łecz­nym, re­li­gij­nym i po­li­tycz­nym. Był nie tyle "sztu­ką" w sen­sie nam współ­cze­snym, co wy­ra­zem i skład­ni­kiem toż­sa­mo­ści wspól­no­ty. Trud­no wpro­wa­dzać tu, po­dob­nie jak w dzie­dzi­nie ustro­ju, ostry po­dział mię­dzy wy­mia­rem po­li­tycz­nym i kul­tu­ral­nym ("la­ic­ko­ścią" czy "pro­fa­num") a wy­mia­rem re­li­gij­nym, po­dob­nie jak w in­nych pań­stwa an­ty­ku, z Rzy­mem na cze­le.

#kultura #starozytnosc #greckia

Ajschylos - ojciec dramatu

Data: 11.06.2020 23:49

Autor: poeta

poezja.org

Ajschylos (Αἰσχύλος, ok. 525/​524 – ok. 456/​455 p.n.e.) jest okre­śla­ny oj­cem tra­ge­dii grec­kiej, eu­ro­pej­skiej a po­śred­nio świa­to­wej. Ary­sto­te­les pi­sał, że to wła­śnie on zwięk­szył licz­bę ak­to­rów do dwóch i wpro­wa­dził na sce­nę kon­flikt mię­dzy nimi. Wcze­śniej po­sta­ci pro­wa­dzi­ły je­dy­nie dia­log z chó­rem. Na­pi­sał i wy­sta­wił 90 sztuk, za­cho­wa­ło się jed­nak je­dy­nie sie­dem jego dzieł i nie­co frag­men­tów w for­mie cy­ta­tów. Nowe uryw­ki przy­nio­sły pa­pi­ru­sy egip­skie z cza­sów grec­ko-rzym­skich po­cho­dzą­ce z Oxyr­hyn­chos. W ca­ło­ści są nam do­stęp­ne na­stę­pu­ją­ce tra­ge­die: Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice, je­dy­na oca­la­ła try­lo­gia, to jest Oresteja (Agamemnon, Ofiarnice, Eumenidy) oraz Prometeusz w okowach.

#poezja #historia #starozytnosc

Epikur - Przyjemna asceza

Data: 05.06.2020 12:51

Autor: poeta

poezja.org

De­pre­cjo­no­wa­nie na­uki i sztu­ki czy­ni­ło z dok­try­ny Epi­ku­ra pew­ne­go ro­dza­ju biblia pauperum. Filozof sugerował, by ucie­kać przed wszel­kim wy­kształ­ce­niem w tra­dy­cyj­nym sen­sie oraz by wy­do­stać się wię­zie­nia kla­sycz­nej edu­ka­cji i po­li­tycz­no­ści.

#filozofia #historia #starozytnosc

Data: 03.06.2020 15:06

Autor: Macer

starozytni Hebrajczycy w poludniowej Afryce? no patrzcie xD

Członkowie plemienia Lemba liczącego ok. 70-80 tys. członków i zamieszkującego środkową część Zimbabwe przestrzegają Szabatu, jedzą koszernie i obrzezują męskich potomków. A co ważne, mają również żydowskie DNA. Łatwo odróżnić Lemba od ich sąsiadów – mężczyźni noszą kipy, modlą się w języku o korzeniach hebrajskich i jemeńskich, a na grobach malują Gwiazdy Dawida. Brytyjscy naukowcy udowodnili drogą badań genetycznych, że członkowie tego plemienia rzeczywiście mają żydowskie pochodzenie.

Na ich żydowskie korzenie już na pierwszy rzut oka może wskazywać kilka rzeczy. Ich rytuały i święta są odwzorowaniem niemal wszystkich modlitw jakie można znaleźć w standardowym Sidurze. Nie jedzą wieprzowiny, ani żadnego innego zwierzęcia zakazanego przez Torę, nie mieszają też mięsa z mlekiem. Uboju dokonuje specjalnie wyznaczony rzeźnik. Posługują się też kalendarzem opartym na fazach księżyca.

Badanie genetyczne prowadzone w 2000 roku pokazało, że DNA większości część członków plemienia posiada marker CMH (Cohen Modal Haplotype), charakterystyczny dla Żydów, zwłaszcza z rodu kohenów. W plemieniu Lemba za ród kapłanów uważany jest ród Buba, a marker CMH jest szczególnie często spotykanych u mężczyzn właśnie z tego klanu. (W tradycji Lemba Buba zawsze byli uznawani za przywódczy klan, który doprowadził plemię do Południowej Afryki).

Członkowie plemienia utrzymują, że ich przodkami jest siedmiu Żydów, którzy opuścili ziemię przodków ponad 2,5 tys. lat temu, jeszcze przed zburzeniem Drugiej Świątyni. Przez Jemen dostali się oni w końcu do Afryki, gdzie osiedli na stałe. Wielu traktuje te opowiadania jako kolejny mit o zaginionym żydowskim plemieniu, ale badania genetyczne pozwalają podejrzewać, że Lemba i Żydów łączy więcej niż tylko mitologia.

#historia #starozytnosc #zydzi #ciekawostki

Demokracja ateńska - czym właściwie był ten ustrój?

Data: 30.05.2020 11:17

Autor: poeta

poezja.org

Demokracja to efektywne panowanie ludu złożonego z pełnoprawnych obywateli przez instytucje prawa ustrojowego (w Atenach: Zgromadzenie, Radę, sądy przysięgłych itd.) i jego rzeczywisty wpływ na kształtowanie polityki swego państwa (w tym wyraża się druga składowa greckiego słowa demokracja (Δημοκρατία), κράτος – siła, władza).

#starozytnosc #grecja #historia

Herodot - ojciec historii

Data: 28.05.2020 09:10

Autor: poeta

poezja.org

He­ro­dot stwo­rzył Dzieje, za­wie­ra­ją­ce przede wszyst­kim re­zul­ta­ty jego „do­cie­kań”, ob­ra­ca­ją­cych się wo­kół te­ma­tu przy­czyn wo­jen Gre­ków eu­ro­pej­skich z Per­sją. Jest po­wszech­nie uzna­wa­ny za pierw­sze­go pi­sa­rza, któ­ry zaj­mo­wał się prze­szło­ścią za po­mo­cą sys­te­ma­tycz­nych ba­dań, za­tem z za­sto­so­wa­niem prze­my­śla­nej me­to­dy ma­ją­cej wska­zać przy­czy­nę da­ne­go zda­rze­nia. Po­le­ga­ła ona na gro­ma­dze­niu ma­te­ria­łów, a na­stęp­nie kry­tycz­nej ich or­ga­ni­za­cji i kom­po­no­wa­niu dzie­ła hi­sto­rio­gra­ficz­ne­go. Z tego wzglę­du Cyceron na­zwał go Oj­cem Hi­sto­rii (pater historiae) w sen­sie hi­sto­rii re­to­rycz­nej, dzie­ła kra­so­mów­cze­go.

#historia #grecja #starozytnosc

Apollo - Lira i łuk

Data: 26.05.2020 17:13

Autor: poeta

poezja.org

Apollo zaliczany jest do najważniejszych i najbardziej złożonych co do funkcji i cech postaci z greckiego panteonu bóstw olimpijskich, wtórnie zaś również religii rzymskiej. Był greckim bóstwem narodowym o charakterze panhelleńskim, uosobieniem doskonałego młodego mężczyzny – arystokraty Olimpu. Czcił go również cały świat rzymski.

#starozytnosc #wierzenia #grecja

Cyceron: Mówca doskonały

Data: 11.05.2020 11:04

Autor: poeta

poezja.org

Cyceron był bar­dzo płod­nym twór­cą – w swych licz­nych pi­smach, czę­sto o cha­rak­te­rze dy­dak­tycz­nym i prak­tycz­nym, zaj­mo­wał się re­to­ry­ką, fi­lo­zo­fią i spra­wa­mi po­li­tycz­ny­mi. Jest po­wszech­nie uzna­wa­ny za jed­ne­go z naj­więk­szych ora­to­rów i sty­li­stów pro­zy ła­cińskiej.

#historia #starozytnosc #prawo #rzym

Mit o Orfeuszu

Data: 05.05.2020 17:25

Autor: poeta

poezja.org

Mit o Orfeuszu, który schodzi do Hadesu, by odzyskać swoją żonę, ukochaną Eurydykę jest jednym z najpopularniejszych greckich mitów. Sam Orfeusz był nazywany najznamienitszym greckim śpiewakiem, a w wielu opowieściach był stawiany jako ten, który wynalazł pismo czy potrafił śpiewać usypiając zwierzęta. Co warto wiedzieć o tym micie?

#starozytnosc #historia #grecja

Sofokles - prawda jest najlepszym argumentem

Data: 27.04.2020 12:10

Autor: poeta

poezja.org

Cho­ciaż i So­fo­kles i Aj­schy­los po­cho­dzi­li z ro­dów ary­sto­kra­tycz­nych, to jed­nak So­fo­kles re­pre­zen­to­wał w swych tra­ge­diach bar­dziej tra­dy­cyj­ny po­gląd teo­lo­gicz­ny, co apro­bo­wa­li ob­sy­pu­ją­cy go na­gro­da­mi wi­dzo­wie. Nie na­le­ża­ło bun­to­wać się prze­ciw­ko woli bo­gów, na­wet je­śli jest ona dla czło­wie­ka nie­po­ję­ta. Na­le­ży się jej za­wsze pod­po­rząd­ko­wać. Po­sta­wa Tra­gi­ka była za­tem od­mien­na, niż Aj­schy­lo­sa, któ­ry „wa­dził się” ze świa­tem Olim­pu. Mimo tego tra­dy­cjo­na­li­zmu, dra­ma­ty So­fo­kle­sa od­da­ją cza­sy współ­cze­sne.

#kultura #starozytnosc #grecja

Sokrates - Jezus Chrystus Grecji

Data: 25.04.2020 13:36

Autor: poeta

poezja.org

15 lutego 399 roku p.n.e został skazany na karę śmierci poprzez wypicie trucizny Sokrates, grecki filozof, uznany, obok Platona i Arystotelesa, za największego filozofa starożytności. Trybunał ludowy oskarżył blisko 70-letniego Sokratesa z powodów religijnych i obyczajowych. W akcie oskarżenia zaznaczono, że nieznane bóstwa stawia ponad istniejącymi i deprawuje młodzież. W wielu podręcznikach jest przedstawiany jako racjonalista, który wszystko poddaje krytyce rozumu. Uznawany za ateistę, choć w żadnych pismach nie zostawił dowodu, że kwestionuje istnienie greckich bogów.

#filozofia #historia #starozytnosc

Data: 04.03.2020 14:46

Autor: Macer

zapisuje sobie ten artykul, zeby go nie zgubic, bo mam zamiar napisac wlasny w tym temacie: https://histmag.org/Pochwala-demokracji…-ale-jakiej-Demokracja-w-atenskich-epitafiach-8609 #starozytnosc #demokracja

@thanos od razu kolejny pomysl, zrobic taki kącik-schowek, gdzie mozna sobie zapisywac szkice przyszlych postów i potrzebne linki

Data: 03.10.2019 21:42

Autor: KLAssurbanipal

Kilka słów o cywilizacji nuragijskiej.

Na zdjęciu widoczny jest nuragijski wojownik z Sardynii (rekonstruktor Alessandro Atzeni). Rekonstrukcja powstała na podstawie figurek nuragijskich wojowników, które znajdują się w Sardyńskim Muzeum Archeologicznym w Cagliari. Dotychczas odkryto ich aż kilkaset. Zdjęcia figurek zamieszczam w komentarzach.

Cywilizacja nuragijska rozwijała się od około XVII wieku p.n.e. do około II wieku p.n.e. głównie na Sardynii i Korsyce. Pochodzenie Nuragijczyków nie jest do końca jasne. Był to pasterski lud składający się z plemion złożonych ze struktur klanowych. Nuragijczycy wznosili megalityczne budowle tzw. nuragi, będące stożkowatymi wieżami wzniesionymi nad kamiennymi ołtarzami. Osiągały nawet 20 m wyskości. Najstarsze nuragi datowane są na XV wiek p.n.e. budowano je z kamieni, bez użycia zaprawy (zdjęcia zamieszczam w komentarzach). Skupisko nuragów – Su Nuraxi w pobliżu miejscowości Barumini zostało wpisane w 1997 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Liczba wszystkich dotychczas odkrytych nuragów to aż 7000 budowli. Istnieją teorie, że ludy Szerden wymieniane wśród Ludów Morza to Sardowie z tego okresu. Teorię może poprzeć odnalezienia fenickiej inskrypcji z IX w p.n.e. z Nora, gdzie Sardynia występuje właśnie pod nazwą "be-shardan". Na uwagę zasługuje też porównanie sardyńskich figurek rogatych wojowników z egipską ikonografią gdzie widzimy dość podobnych Szardów. Nie brakuje też teorii aby Sardyńczyków łączyć z platońską Atlantydą. Powstają na ten temat amatorskie książki, ale za tą tezą opowiada się też część badaczy ze świata nauki.

#Italia #Sardynia #Wlochy #wojownik #warrior #cywilizacja #starozytnosc

Data: 27.09.2019 13:02

Autor: KLAssurbanipal

Bania Herona, turbina Herona (aeolipile) była pierwowzorem turbiny parowej. Została skonstruowana w I wieku około roku 60 n.e. przez Herona z Aleksandrii. Urządzenie składało się z podgrzewanego ogniem kotła oraz właściwej turbiny w formie kuli zamocowanej na osi. Na jej obwodzie znajdowały się dwie dysze skierowane przeciwbieżnie. Powstająca w kotle para doprowadzana była do kuli przez wydrążone osie i wydostawała się z niej poprzez dysze. Wywołane przez wypływ pary z dysz siły odrzutu o tym samym kierunku lecz przeciwnym zwrocie wytwarzały siłę ciągu i wprawiały kulę w ruch obrotowy. W starożytności wynalazek nie znalazł żadnego praktycznego zastosowania, ze względu na zbyt małą moc oraz brak układu automatycznej regulacji prędkości turbiny.

#Heron #turbina #bania #parowoz #antyk #starozytnosc #Aleksandria #Grek

Data: 13.09.2019 19:00

Autor: KLAssurbanipal

Dobrze wyposażeni wojownicy Daków, przełom I i II wieku n.e. (rys. Angus McBride).

Rekonstrukcja została oparta na wizerunkach z Kolumny Trajana z 113 n.e. Dakowie byli mieszkańcami kulturalnego regionu Dacji, położonego w pobliżu Karpat i na zachód od Morza Czarnego. Obszar ten obejmuje głównie współczesne kraje Rumunii i Mołdawii, a także części Ukrainy, wschodniej Serbii, północnej Bułgarii, Słowacji, Węgier i południowej Polski. Dakowie mówili w języku dackim, podgrupą trackiego, jednak znajdowali się pod kulturowym wpływem pobliskich Scytów i celtyckich najeźdźców z IV wieku p.n.e. Rzymski podbój Dacji w 106 n.e. zakończył cesarz Trajan po dwóch większych kampaniach przeciwko dackiemu królowi Decebalowi, który popełnił samobójstwo. Rzymska Dacja była prowincją od 106 do 274-275 n.e. Rzymianie nie zajęli całości królestwa Dacji. Jej terytorium składało się ze wschodniej i południowo-wschodniej Transylwanii, Banatu i Oltenii (regiony współczesnej Rumunii). Szacunki historyków dotyczące populacji rzymskiej Dacji wahają się od 650 000 do 1 200 000. Rzymianie ewakuowali się za cesarza Aureliana przenosząc ze sobą część rdzennej ludności. Dużo później w wyniku „wielkiej wędrówki ludów” resztki Daków rozpłynęły się wśród napływowej ludności gockiej.

#Dakowie #Rzymianie #Rzym #Dacja #Tracja #starozytnosc #militaria #wojny

Starożytne bikini

Data: 12.08.2019 20:19

Autor: KLAssurbanipal

Większość z Was miała prawdopodobnie bikini za współczesny wynalazek? Nic bardziej mylnego.

Mozaika z IV wieku n.e. z Villa Romana del Casale na Sycylii w sali „Dziesięciu młodych dziewcząt” przedstawia młode kobiety wykonujące różne ćwiczenia sportowe i otrzymujące nagrody. Stroje dziewcząt łudząco przypominają współczesne bikini. Jednocześnie upadają dwa mity – bikini jako cechy naszych czasów oraz myślenia, że w starożytności uprawiano sport wyłącznie nago.

#bikini #antyk #fitness #rzym #starozytnosc #kostium

Hoplita z epoki archaicznej

Data: 01.08.2019 00:44

Autor: KLAssurbanipal

Hoplita z epoki archaicznej w bardzo dobrym, drogim wówczas uzbrojeniu (fot. Ana Belen Rubio).

Podstawowe uzbrojenie hoplity z okresu archaicznego składało się z:

– włócznia – dory (około 2,5–3 m długości),

– krótki miecz – machaira (na zdjęciu) lub kopis,

– dużo okrągła i wypukła tarcza – aspis (na zdjęciu),

– hełm z brązu – najczęściej w stylu korynckim (na zdjęciu), czasem iliryjskim,

– pancerz z brązu – kirys muskularny (na zdjęciu),

– nagolenice z brązu (na zdjęciu).

Czasem pojawiały się dodatkowe elementy ochronne z brązu na:

– uda,

– stopy z palcami,

– ramię (na zdjęciu),

– przedramię (na zdjęciu),

– pachwiny (na zdjęciu).

Pełne wyposażenie hoplity ważyło około 30–35 kg.

#hoplita #Grecja #starozytnosc #historia #militaria

Data: 07.07.2019 15:11

Autor: MrHardy

10 Dziwacznych starożytnych artefaktów

1. Wyżłobione kule

Opis

Od kilku dekad górnicy w Południowej Afryce odkopują tajemnicze kule z metalu. Ich pochodzenie jest nieznane, kule te mierzą mniej więcej cal średnicy i mają wyryte trzy równoległe linie biegnące dookoła kuli. Odkryto dwa typy kul: jedne składają się ze stałego niebieskawego metalu z białymi plamkami; drugi typ ma wyżłobienia wypełnione białą, gąbczastą substancją. Skała, w której znaleziono owe kule datowana jest na 2.8 miliarda lat! Kto i po co je zrobił? Tego nie wiadomo.

2. Kamienie Dropa

Opis

W 1938 roku, podczas archeologicznej wyprawy, której dowodził Dr. Chi Pu Tei wiodąca przez chińskie góry Baian-Kara-Ula, odkryła jaskinie zamieszkałe niegdyś przez starożytną kulturę. Na podłożu jaskini, w od wieków nie tykanym kurzu, leżały setki dysków wykonanych z kamienia. Owe dyski mają średnicę 22.86 cm [9 cali], każdy ma wycięte w środku koło i spiralną bruzdę, przez co owe dyski wyglądają jak starożytne płyty gramofonowe sprzed 10/12 tysięcy lat. wspomniana spiralna bruzda, wydaje się być jednym z małych hieroglifów, które opowiadają niesamowitą historię o statkach kosmicznych z jakiegoś odległego świata, które rozbiły się lub wylądowały w górach. Statki miały być pilotowane przez ludzi, którzy nazywali się Dropa, których to szczątki znaleziono w jaskini razem z kamieniami.

3. Mechanizm Antikythera

Opis

Mechanizm Antikythera został odnaleziony przez nurków w roku 1900 we wraku statku, na wybrzeżu Antikythera, małej wyspy, leżącej na północny-zachód od Krety. Nurkowie wydobyli z wraku wiele posągów z brązu i marmuru, które wydawały się być ładunkiem statku. W wydobytym ładunku znaleziono kawałek skorodowanego brązu, który zawierał pewien rodzaj mechanizmu z wielu przekładni i kół. Prawdopodobnie wykonano je 80 lat przed naszą erą, a wielu ekspertów z początku sądziło, że mechanizm był astrolabium – czyli narzędziem astronomów. Prześwietlenie mechanizmu promieniami rentgenowskimi ujawniło, że odnaleziono tylko część całości, zawierającej wyrafinowany system przekładni. Mechanizm napędowy nie został poznany aż do 1575 roku. Nadal jednak nie wiadomo, kto i po co go skonstruował ponad 2 tysiące lat temu oraz dlaczego ta technologia została zapomniana.

4. Kamienie z Ica

Opis

Na początku roku 1930, ojciec Dr. Javier'a Cabrera, Kulturowy Antropolog Ica w Peru, odkrył kilkaset ceremonialnych kamieni w grobowcach starożytnych Inków. Dr. Cabrera, kontynuując pracę ojca, zebrał ponad 1.100 tych kamieni, których wiek przewidywany jest na od 500 do 1.500 lat. Kamienie stały się sławne pod nazwą Kamienie z Ica. Na kamieniach wyryto różne wzory, między innymi o temacie seksualnym, jakieś postacie, obrazy, które mogą przedstawiać operacje na otwartym sercu i przeszczep mózgu [w angielskim tekście: and brain transplants]. Najbardziej zaskakującymi rycinami są te, które przedstawiają dinozaury – brontozaury, triceratopsy (na zdjęciu), stegozaury i pterozaury. Autentyczność owych kamieni nie została nigdy potwierdzona i udowodniona, a sceptycy rozważają oszustwo.

5. Bagdadzka Bateria

Opis

W dzisiejszych czasach baterię można kupić praktycznie w każdym sklepie. Oto bateria, która ma 2.000 lat! Znana jako Bateria Bagdadzka, została odnaleziona w ruinach wsi Parthian, której to datę ustalono na 248 lat przed naszą erą i 226 lat naszej ery. Urządzenie składa się z glinianego naczynia o wysokości 14 cm, do którego wkładało się cylinder z miedzi, a wszystko zalewało się asfaltem, dodatkowo w jego wnętrzu umieszczano utleniający żelazny pręt. Eksperci, po zbadaniu tej baterii, doszli do wniosku, że by wytwarzała ona prąd, wystarczyło napełnić ją kwasem, albo zasadowym płynem. Uważa się, że starożytne baterie mogły być używane do galwanizowania złota. Jeśli tak, to dlaczego zapomniano o tym odkryciu… i dlaczego bateria została zapomniana przez 1.800 lat?

6. Starożytny model Samolotu

Opis

Odnaleziono artefakty należące do starożytnego świata Egipcjan i kultur Środkowej Ameryki, które wyglądają jak nowoczesne samoloty. Artefakt odnaleziony w grobowcu Saqquara w Egipcie w roku 1898, jest drewniany, ma długość 15,25 cm i przypomina model samolotu, z wyszczególnionymi skrzydłami, kadłubem i ogonem. Wedle słów ekspertów, przedmiot jest na tyle dynamiczny, że byłby w stanie szybować. Mały przedmiot odkryty w Środkowej Ameryce (na zdjęciu) datowany jest na tysiąc letni i wykonany jest ze złota, łatwo można go pomylić z modelem latającego skrzydła [ang. delta-wing aircraft], lub nawet z wahadłowcem. Widać nawet siedzenie pilota.

7. Niemożliwe skamieniałości

Opis

Starożytne skamieniałe odciski, jak uczono nas w szkole, pozostały w odciśniętym materiale, tysiące lat temu. Jednak istnieją skamieniałe odciski, które kłócą się z geologicznym i historycznym sensem. Skamieniałe odciski ludzkiej dłoni, zostały odnalezione w wapieniu datowanym na 110 milionów lat. Co współgra ze skamieniałym ludzkim palcem, odnalezionym na Kanadyjskiej Arktyce datowanym na 100 do 110 milionów lat. Odkryto również odcisk ludzkiej stopy, prawdopodobnie noszącej sandał. Owy odcisk odnaleziono niedaleko Delty w Utah, datuje się go na od 300 do 600 milionów lat.

8. Artefakt Coso

Opis

Starożytny artefakt Coso odnaleziono w górach Kalifornii niedaleko Olancha podczas zimy w 1961 roku. Wallance Lane, Virginia Maxey i Mike Mikesell znaleźli skałę, z początku myśleli, że jest to geoda – dobry dodatek do ich sklepu z kamieniami szlachetnymi. Gdy Mikesell zdecydował się przeciąć skałę, znalazł w jej wnętrzu coś w rodzaju białej porcelany. W środku skały był trzonek lśniącego metalu. Eksperci ocenili, że otoczką skały jest geodet, by forma w takiej postaci mogła powstać, potrzeba ok. 500.000 lat. Wspomniany metalowy trzonek wygląda na wyrafinowany twór ludzkiej ręki. Dalsze badania ujawniły, że porcelana była otoczona sześciokątną osłoną/obudową, a prześwietlenie ujawniło na jednym końcu malutką sprężynkę wielkości iskry. Artefakt budzi jednak kontrowersje, jak łatwo się domyśleć. Niektórzy twierdzą, że otoczką nie jest geoda, lecz stwardniała glina. Artefakt został zidentyfikowany przez ekspertów jako Champon spark plug [spark plug – świeca zapłonowa (dop. ariel)] z roku 1920. Pechowo, Coso został skradziony, przez co nie można go zbadać dokładniej. Czy jest dla niego jakieś naturalne wytłumaczenie? Jego odkrywca twierdzi, że wewnątrz jest geoda. Skoro tak, to w jaki sposób do wnętrza 500.000 letniej skały dostała się świeca zapłonowa [ spark plug] z roku 1920?

9. Metalowe obiekty puste w środku

Opis

Jeśli ludzi potrafiących pracować z metalem nie było jeszcze na Ziemi 65 milionów lat temu, to jak nauka wyjaśni metalowe tuby datowane na 65 milionów lat z okresu Kredy znalezione we Francji? W 1885 roku, rozbito blok węgla, w którym znaleziono metalową tubę, nad której stworzeniem pracował najwyraźniej inteligenty człowiek. W 1912 pracownicy elektrowni stłukli również duży blok węgla, z którego wypadło metalowe naczynie! Znaleziono też paznokcie wbite w piaskowiec z okresu Mezozoiku. Odkryto bardzo wiele podobnym anomalii.

10. Olbrzymie kamienne kule z Kosta Ryki

Opis

Podczas oczyszczania terenów z dżungli pod uprawę bananów w roku 1930 odkryto niesamowite obiekty: tuziny kamiennych kul, z których wiele było perfekcyjnie sferyczne. Ich rozmiary wahały się od małych, wielkości piłek do tenisa, po zdumiewające o 20 cm średnicy i wadze blisko 18 ton! Chociaż wielkie kamienne kule są wyraźnie sztucznie wykonane, nie wiadomo, kto je wykonał, jak je wykonał, i to co najbardziej zdumiewa, jak osiągnięto tak precyzyjną sferyczność.

Jaki budzą wniosek owe znaleziska? Oto kilka z nich:

Inteligentny człowiek wykształcił się o wiele wcześniej, niż sądziliśmy.

Inne inteligentne cywilizacje istniały na Ziemi, dużo wcześniej przed naszą zarejestrowaną historią.

Nasze metody datowania są zupełnie bezużyteczne, i kamień, węgiel i skamieniałości powstają szybciej niż nam się wydaje.

W każdym razie, te przykłady – a jest ich wiele więcej – powinny skłonić naukowców, do ponownego przemyślenia historii życia na Ziemi.

#artefakty #starozytnosc

http://www.paranormalne.pl/topic/5796-10-dziwacznych-starozytnych-artefaktow/