Ignacy Krasicki: Książe poezji

Data: 25.06.2020 12:53

Autor: poeta

poezja.org

Krasicki twór­cą wszech­stron­nym: pro­za­ikiem (Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Pan Podstoli, Historia), po­etą (de­biu­tanc­ki po­emat he­ro­iko­micz­ny Myszeis, Monachomachia, Bajki i przypowieści, Bajki nowe, Satyry, Pieśń do miłości ojczyzny), ko­me­dio­pi­sa­rzem (Solenizant, Statysta, Łgarz), en­cy­klo­pe­dy­stą (Zbiór potrzebniejszych wiadomości) i tłu­ma­czem (Pieśni Osjana, Hezjod). Na­le­ży za­zna­czyć, że przed­mio­tem za­in­te­re­so­wań Igna­ce­go Kra­sic­kie­go była nie tyl­ko li­te­ra­tu­ra pięk­na. Kra­sic­ki po­świę­cał się rów­nież na two­rze­niu prac z za­kre­su teo­lo­gii. Współ­cze­śni, ce­niąc jego ta­lent i chęt­nie się­ga­jąc po utwo­ry, zwa­li Kra­sic­kie­go „księ­ciem po­etów”. Wa­lo­ry ar­ty­stycz­ne twór­czo­ści Igna­ce­go Kra­sic­kie­go do­ce­nia­ne są nie tyl­ko przez pol­skich, ale rów­nież przez za­gra­nicz­nych kry­ty­ków li­te­ra­tu­ry.

#poezja #literatura #kultura #historia

Brak komentarzy