Eurypides: Szlachetnie urodzony winien godnie znosić swój los

Data: 05.08.2020 14:19

Autor: poeta

poezja.org

Eurypides uro­dził się na wy­spie Sa­la­mi­nie ok. roku 480, zmarł zaś w roku 406 p.n.e. w kró­le­stwie Ma­ce­do­nii. Two­rzył w Ate­nach doby kla­sycz­nej, jed­nak chy­lą­cych się ku upad­ko­wi w związ­ku z wy­bu­chem woj­ny pe­lo­po­ne­skiej. Wraz z Aj­schy­lo­sem i So­fo­kle­sem na­le­ży do trzech tra­gi­ków świa­ta grec­kie­go, któ­rych ja­kie­kol­wiek sztu­ki za­cho­wa­ły się w ca­ło­ści. Au­to­rzy an­tycz­ni przy­pi­sy­wa­li mu stwo­rze­nie na­wet 95 dra­ma­tów. Eu­ry­pi­de­sa prze­pi­sy­wa­no chęt­niej niż So­fo­kle­sa i Aj­schy­lo­sa, dzię­ki cze­mu oca­la­ło 18 lub 19 dzieł, w sta­nie mniej lub bar­dziej kom­plet­nym oraz wie­le frag­men­tów. W do­bie hel­le­ni­zmu jego do­ro­bek stał się za­sad­ni­czym skład­ni­kiem curriculum do­brze wy­kształ­co­ne­go czło­wie­ka, tym sa­mym moż­na po­wie­dzieć, że już wte­dy Eu­ry­pi­des do­łą­czył do kla­sy­ków ta­kich jak Homer, De­mo­ste­nes i Me­nan­der.

#starozytnosc #grecja #historia #poezja

Data: 02.08.2020 13:40

Autor: KLAssurbanipal

Macedoński hypaspista, IV wiek p.n.e. (rys. Joan Francesc Oliveras).

Na jego uzbrojenie składają się:

– włócznia ok. 2,5 m.,

– tarcza "aspis" – nie widać symbolu, ale może być to słonce z Werginy,

– widać pas od miecza – może być to prosty typ obusieczny "xiphos" albo zakrzywione jednosieczne "machaira" lub "kopis",

– pancerz płócienny "linothorax" malowany na czerwono,

– nagolennice z brązu (w domysle),

– zdobny hełm z brązu w stylu frygijskim malowany na niebiesko z bogato zdobionym pióropuszem z końskiego włosia i piórami.

#macedonia #grecja #aleksander #walka #zbroja #podboje #hypaspista

Edyp - odwieczna tragedia

Data: 29.07.2020 23:20

Autor: poeta

poezja.org

Edyp dzię­ki dzie­łu So­fo­kle­sa o tym sa­mym ty­tu­le stał się jed­ną z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych po­sta­ci Sta­ro­żyt­no­ści. Hi­sto­ria Edy­pa to przy­kład grec­kiej tra­ge­dii, gdzie los pro­wa­dzi po­stać ku jej prze­zna­cze­niu. La­jos, któ­re­mu wy­rocz­nia prze­po­wia­da śmierć z rąk syna i jego zwią­zek z wła­sną mat­ką, zle­ca po­rzu­ce­nie swo­je­go pier­wo­rod­ne­go w gó­rach.

#starozytnosc #historia #literatura #grecja

Tom Hanks wraz z żoną Ritą Wilson zostali obywatelami Grecji.

Data: 27.07.2020 13:15

Autor: 2_M_A

msn.com

Wilson, urodzona jako Margarita Ibrahimoff, która jest córką albańskiej Greczynki i greckiego Pomaka, oraz Hanks, który z katolicyzmu przeszedł na prawosławie, często byli widywani na wakacjach w Grecji. Mają posiadłość na wyspie Antiparos na Cykladach na Morzu Egejskim.

W ubiegłym roku Hanks i Wilson, a także synowie pary zostali honorowymi obywatelami Grecji po tym, gdy greccy urzędnicy podkreślili rolę Hanksa w szerzeniu wiedzy na temat pożarów z 2018 r., które spustoszyły tereny w pobliżu Aten i w wyniku których śmierć poniosło ponad 100 osób.

Teraz obydwoje otrzymali właściwe obywatelstwo.

#grecja #tomhanks #ritawilson #KyriakosMicotakis #paszport #obywatelstwo

Greckie siły zbrojne postawiono w stan gotowości. Chodzi o odwierty na Morzu Egejskim

Data: 22.07.2020 21:02

Autor: Starszyoborowy

niezalezna.pl

Grecka marynarka wojenna jest w stanie "podwyższonego alertu" w związku z próbami podjęcia odwiertów gazowych na Morzu Egejskim przez Turcję – podaje w środę AFP, powołując się na greckie źródła wojskowe.

Według rozmówców agencji "okręty wojenne zostały rozmieszczone wczoraj (wtorek) na południu i południowym wschodzie Morza Egejskiego".

#grecja #turcja #gaz #wojsko #polityka

Czy to Egipcjanie stworzyli europejską cywilizację?

Data: 18.07.2020 02:29

Autor: Macer

wszystkoconajwazniejsze.pl

przeczytałem ostatnio Faraona Prusa, strasznie mi się spodobało i byłem ciekaw, czy tamtejszy świat byl realistycznie przedstawiony, to postanowiłem pogrzebać mocniej w temacie starożytnego Egiptu, i znalazłem książkę z tłumaczeniami tekstów źródłowych – literatury egipskiej, dokonanych jak najwierniej wobec oryginałów, świeżo, bo w 2017 roku, wydaną, dołączony jest też wyczerpujący komentarz ekspercki. To w ogóle chyba druga w historii próba przetłumaczenia tych tekstów na polski!

http://poszukiwania.pl/opowiesci-znad-nilu-opowiadania-z-okresu-sredniego-panstwa.html

Czyta się to mocno …egzotycznie. Od razu zauważyłem, że składnia i styl wypowiedzi przypomina styl biblijny, autor odnosi się do tego – nie miał takiego zamiaru, po prostu tak brzmiał język egipski. Myślę, że to nie przypadek – Hebrajczycy byli pod wpływem Egiptu i bardzo możliwe, że swoje księgi pisali wzorując się na bogatej tradycji egipskich kapłanów.

Ale jeszcze lepsze jest to: w jednej z opowieści autor komentuje, że motyw wspomniany w utworze mocno przypomina tekst z jednego z dialogów Platona. Coś mi zaświtało, że Platon był w Egipcie, sprawdziłem, no i znalazłem to:

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/peter-flegel-nieodkryte-dziedzictwo-starozytnosci-egipskie-zrodla-greckiej-filozofii/

Wygląda, że Grecy nie „wynaleźli” swojej filozofii sami, tylko sporą część zapożyczyli od egipskiej kasty kapłańskiej. Jest to dość szokujący pogląd, ale nie aż tak nieprawdopodobny, bo pamiętamy, że w czasach świetności Aten utrzymywano żywe kontakty z Czarną Ziemią, także w kontekście wojny z Persami.

„Strabo, grecki geograf, twierdził w Geographica, że Ateńczyk mógł spędzić trzynaście lat, studiując z mędrcami Heliopolis, a nawet twierdził, że odwiedził sypialne w wielkiej świątyni słonecznego miasta, w której mieszkał Platon. Klemens z Aleksandrii był w stanie nazwać księdza, z którym mówiono, że Platon się konsultował.”

Niesamowite, ciekawe w takim razie, ile jeszcze mądrości posiadali tamtejsi kapłani, której Grecy nie zdołali rozpowszechnić i przekazać. Mam wrażenie, nie wiem czy słuszne, czy sugerowane fabułą Faraona, że kapłani zazdrośnie strzegli swojej wiedzy, używali jej jako broni czy narzędzia do sterowania ludem, natomiast Grecy, odmienni charaketerem, rozgłaszali ją jak najszerzej, by zdobyć sławę.

Z powyższego można wysnuć wniosek, że oba fundamenty europejskiej cywilizacji – grecko-rzymski i judaistyczny – de facto czerpały z jednego źródła, jakim była cywilizacja Egiptu.

#historia #ciekawostki #starozytnosc #grecja #egipt

Mity o Labdakidach

Data: 14.07.2020 00:18

Autor: poeta

poezja.org

La­jos, syn Lab­da­ko­sa, pra­wnuk Kad­mo­sa, zo­stał wcze­śnie osie­ro­co­ny przez ojca. W cza­sie jego ma­ło­let­nio­ści rzą­dził w jego za­stęp­stwie Ly­kos, brat Nyk­teu­sa. Gdy Ly­kos zo­stał za­bi­ty przez Ze­to­sa i Am­fio­na w ak­cie ze­msty za śmierć ich mat­ki An­tio­pe, za­bój­cy za­gar­nę­li kró­le­stwo Teb, La­jos zaś zbiegł i schro­nił się u Pe­lop­sa, kró­la Pisy na Pe­lo­po­ne­zie (Apol­lo­do­ros, Biblioth. 3.5.5). Tam ze wzglę­du na za­pa­ła­nie żą­dzą do mło­dzień­ca Chry­sip­po­sa, syna Pe­lop­sa, miał „wy­na­leźć” sto­su­nek ho­mo­sek­su­al­ny. Obiekt swej żą­dzy upro­wa­dził i uwiódł czy też prze­mo­cą zgwał­cił, ścią­ga­jąc tym sa­mym na sie­bie prze­kleń­stwo Pe­lop­sa.

#starozytnosc #grecja #historia

TURCJA MA PLANY ATAKU NA ARMENIĘ I GRECJĘ

Data: 18.06.2020 20:37

Autor: Starszyoborowy

konflikty.pl

Nordic Monitor podaje, że Turcja – na wypadek rozwoju sytuacji podczas trwającej ofensywy w Syrii – opracowała plan możliwej inwazji na Armenię i Grecję. Informacje te uzyskano z tajnych dokumentów będących częścią prezentacji PowerPoint, która rzekomo przygotował sztab tureckich wojsk lądowych na użytek wewnętrzny.

Ewentualne „interwencje” byłyby demonstracją posiadania zdolności ofensywnych i odstraszających na froncie zachodnim podczas przemieszczania wojsk do Syrii. Siły zbrojne oceniały możliwość ewentualnych działań ofensywnych w sąsiednich państwach. Oznacza to, że państwo NATO gotowe było do zbrojnej agencji na terytorium innego sojusznika.

#turcja #wojsko #wojna #polityka #nato #grecja

Ambasada USA w Atenach obrzucona koktajlami Mołotowa

Data: 04.06.2020 23:03

Autor: malcolm

tvp.info

#usa #grecja #zamieszki

Podczas demonstracji solidarności z George'em Floydem w Atenach obrzucono koktajlami Mołotowa ambasadę Stanów Zjednoczonych – informuje agencja Reutera. Strzegący budynku policjanci odpowiedzieli gazem łzawiącym.

Demokracja ateńska - czym właściwie był ten ustrój?

Data: 30.05.2020 11:17

Autor: poeta

poezja.org

Demokracja to efektywne panowanie ludu złożonego z pełnoprawnych obywateli przez instytucje prawa ustrojowego (w Atenach: Zgromadzenie, Radę, sądy przysięgłych itd.) i jego rzeczywisty wpływ na kształtowanie polityki swego państwa (w tym wyraża się druga składowa greckiego słowa demokracja (Δημοκρατία), κράτος – siła, władza).

#starozytnosc #grecja #historia

Herodot - ojciec historii

Data: 28.05.2020 09:10

Autor: poeta

poezja.org

He­ro­dot stwo­rzył Dzieje, za­wie­ra­ją­ce przede wszyst­kim re­zul­ta­ty jego „do­cie­kań”, ob­ra­ca­ją­cych się wo­kół te­ma­tu przy­czyn wo­jen Gre­ków eu­ro­pej­skich z Per­sją. Jest po­wszech­nie uzna­wa­ny za pierw­sze­go pi­sa­rza, któ­ry zaj­mo­wał się prze­szło­ścią za po­mo­cą sys­te­ma­tycz­nych ba­dań, za­tem z za­sto­so­wa­niem prze­my­śla­nej me­to­dy ma­ją­cej wska­zać przy­czy­nę da­ne­go zda­rze­nia. Po­le­ga­ła ona na gro­ma­dze­niu ma­te­ria­łów, a na­stęp­nie kry­tycz­nej ich or­ga­ni­za­cji i kom­po­no­wa­niu dzie­ła hi­sto­rio­gra­ficz­ne­go. Z tego wzglę­du Cyceron na­zwał go Oj­cem Hi­sto­rii (pater historiae) w sen­sie hi­sto­rii re­to­rycz­nej, dzie­ła kra­so­mów­cze­go.

#historia #grecja #starozytnosc

Grecja będzie otwarta od 1 lipca bez testów i bez kwarantanny

Data: 26.05.2020 21:16

Autor: ziemianin

waszaturystyka.pl

#grecja #koronawirus #wiruswidmo #aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #turystyka #kwarantanna

Turyści będą mogli wjeżdżać do Grecji bez konieczności robienia testów na koronawirusa ani odbywania czternastodniowej kwarantanny. Międzynarodowe połączenia zostaną przywrócone 1 lipca. Testy będą przeprowadzane „wyrywkowo” – zapowiedział minister zdrowia Haris Theoharis.

Grecja będzie otwarta od 1 lipca bez testów i bez kwarantanny

W środę 20 maja grecki minister zdrowia przedstawił plan ratowania upadającej greckiej turystki – donosi portal Ekathimerini.com. Głos zabrał również premier Kyriakos Mitsotakis, zapowiadając, że międzynarodowe połączenia lotnicze do Aten będą wznowione 15 czerwca, na pozostałe lotniska zaś – 1 lipca.

Grecja gotowa na wznowienie turystyki

Wcześniejsze zapowiedzi i pomysły, by turyści musieli okazywać „paszporty zdrowotne” poszły w zapomnienie. Turyści nie będą musieli okazywać zaświadczeń o odbytych testach na koronawirusa. Grecja na początku otwiera się na kraje, w których sytuacja epidemiologiczna jest „obiecująca”, ale nie tylko. Wielkiej Brytanii również zaproponowano zniesienie kwarantanny – jeśli tylko kraj ten odwzajemni się tym samym posunięciem – podaje New York Times.

Minister Haris Theoharis zapowiedział, że władze podniosą przepustowość greckiej służby zdrowia w wielu miejscowościach turystycznych, zapewniając dostęp do testów oraz zwiększając liczebność lekarzy. Zostały też opracowane procedury, w razie gdyby liczba infekcji koronawirusem się zwiększyła. Hotele będą miały dostęp do lekarzy, muszą mieć wydzielone przestrzenie na kwarantannę oraz przygotowany transport do placówek medycznych.

Apollo - Lira i łuk

Data: 26.05.2020 17:13

Autor: poeta

poezja.org

Apollo zaliczany jest do najważniejszych i najbardziej złożonych co do funkcji i cech postaci z greckiego panteonu bóstw olimpijskich, wtórnie zaś również religii rzymskiej. Był greckim bóstwem narodowym o charakterze panhelleńskim, uosobieniem doskonałego młodego mężczyzny – arystokraty Olimpu. Czcił go również cały świat rzymski.

#starozytnosc #wierzenia #grecja

Greckie myśliwce obroniły swojego ministra

Data: 08.05.2020 18:37

Autor: Starszyoborowy

defence24.pl

Nad Morzem Egejskim doszło do kolejnego pojedynku pomiędzy greckimi i tureckimi myśliwcami. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że tureckie F-16 zdaniem Greków tym razem „atakowały” śmigłowiec, którym leciał grecki minister obrony.

Do wydarzenia doszło w niedzielę 3 maja, kiedy to ofiarą „żartów” tureckich pilotów zidentyfikowanych przez Greków jako dwa F-16C Block 40 padał śmigłowiec NH90 przewożący greckiego ministra obrony Nikosa Panagiotopoulosa i jego współpracowników.

#wojsko #lotnictwo #turcja #grecja

Mit o Orfeuszu

Data: 05.05.2020 17:25

Autor: poeta

poezja.org

Mit o Orfeuszu, który schodzi do Hadesu, by odzyskać swoją żonę, ukochaną Eurydykę jest jednym z najpopularniejszych greckich mitów. Sam Orfeusz był nazywany najznamienitszym greckim śpiewakiem, a w wielu opowieściach był stawiany jako ten, który wynalazł pismo czy potrafił śpiewać usypiając zwierzęta. Co warto wiedzieć o tym micie?

#starozytnosc #historia #grecja

Sofokles - prawda jest najlepszym argumentem

Data: 27.04.2020 12:10

Autor: poeta

poezja.org

Cho­ciaż i So­fo­kles i Aj­schy­los po­cho­dzi­li z ro­dów ary­sto­kra­tycz­nych, to jed­nak So­fo­kles re­pre­zen­to­wał w swych tra­ge­diach bar­dziej tra­dy­cyj­ny po­gląd teo­lo­gicz­ny, co apro­bo­wa­li ob­sy­pu­ją­cy go na­gro­da­mi wi­dzo­wie. Nie na­le­ża­ło bun­to­wać się prze­ciw­ko woli bo­gów, na­wet je­śli jest ona dla czło­wie­ka nie­po­ję­ta. Na­le­ży się jej za­wsze pod­po­rząd­ko­wać. Po­sta­wa Tra­gi­ka była za­tem od­mien­na, niż Aj­schy­lo­sa, któ­ry „wa­dził się” ze świa­tem Olim­pu. Mimo tego tra­dy­cjo­na­li­zmu, dra­ma­ty So­fo­kle­sa od­da­ją cza­sy współ­cze­sne.

#kultura #starozytnosc #grecja

Przybyli do Grecji, ale obozy są zamknięte. Migranci koczują na plażach

Data: 25.04.2020 16:17

Autor: Starszyoborowy

niezalezna.pl

Organizacje pozarządowe, monitorujące sytuację na Morzu Śródziemnym, przekazały, że migranciy, którzy obecnie przybywają na greckiej wyspie Lesbos, koczują na jej plażach, ponieważ obozy są zamknięte dla nowo przybyłych. Ponadto udzielanie pomocy humanitarnej w trakcie pandemii koronawirusa jest poważnie ograniczone.

Uchodźcy przybyli na wyspę w ciągu ostatnich trzech tygodni i nie mogli zostać umieszczeni w obozach dla uchodźców, ponieważ zgodnie z obowiązującymi w czasie pandemii obostrzeniami, ośrodki nie przyjmują nowych osób

#grecja #uchodzcy #obozy

Hezjod - drugi epik Grecji

Data: 19.04.2020 17:20

Autor: poeta

poezja.org

He­zjod opi­sał swe spo­tka­nie z Mu­za­mi na He­li­ko­nie. Pasł owce, gdy bo­gi­nie wrę­czy­ły mu la­skę z drze­wa lau­ro­we­go – znak na­tchnie­nia i mocy po­etyc­kiej. Cho­ciaż opo­wieść brzmi fan­ta­stycz­nie, to jed­nak i tra­dy­cja sta­ro­żyt­na i współ­cze­sna na­uka zwra­ca­ła uwa­gę, że wrę­cze­nie la­ski, nie zaś liry wska­zu­je, że He­zjod nie był (w prze­ci­wień­stwie do Ho­me­ra) kształ­co­ny na po­etę-rap­so­da, gdy wte­dy otrzy­mał by wła­śnie ten in­stru­ment.

#poezja #historia #grecja

Mit o Syzyfie

Data: 09.04.2020 20:27

Autor: poeta

poezja.org

Karą za oszustwa i intrygi znieważające bogów olimpijskich, a będące wyrazem pychy i braku pobożności, stało się, z wyroku Zeusa, wtaczanie rękoma i głową ciężkiego głazu na szczyt góry. Gdy kamień jest już blisko wierzchołka, spada, zaś Syzyf rozpoczyna swą pracę od nowa.

#historia #mity #grecja

Zdjęcie odbudowanego niedawno ateńskiego Partenonu.

Data: 01.04.2020 03:35

Autor: KLAssurbanipal

Najlepsi archeologowie i architekci przywrócili dawny blask antycznej greckiej świątyni. Partenon był poświęcona Atenie Partenos. Został wzniesiony na akropolu ateńskim w połowie V w. p.n.e. według planów Iktinosa i Kallikratesa pod nadzorem Fidiasza, który wykonał również elementy rzeźbiarskie. Rząd grecki szuka inwestorów, aby odbudować resztę budynków na ateńskim akropolu. Plan odbudowy całości przypadnie prawdopodobnie na lata 2021-23.

#grecja #akropol #atena #fidiasz #odbudowa #partenon #architektura

Data: 24.03.2020 00:17

Autor: KLAssurbanipal

Wojownicy z tzw. Ludów Morza (rys. Johnny Shumate).

Do dziś identyfikacja oraz powody ekspansji Ludów Morza są debatą historyków. Powstało wiele teorii i pomysłów. Johnny Shumate bazując na źródłach przedstawił tu uzbrojenie i nakrycia głowy Filistynów (hełmy z bujnym włosiem). Widzimy także wojownika w hełmie z kłów dzika znany z kultury mykeńskiej. Na fragmentach ceramiki z Kynos pokazano bitwy morskie przedstawiające wojowników w hełmach i tego typu tarczach na okrętach wojennych. Stożkowe hełmy z długimi rogami są dobrze ukazane na niektórych statuetkach z Enkomi na Cyprze. Można tu zidentyfikować wojowników Szardana, Filistynów i innych Ludów Morza reprezentowanych w egipskiej płaskorzeźbie Medinet Habu.

Liczę na ciekawą debatę na temat pochodzenia i przyczyn migracji Ludów Morza.

#antyk #egipt #wojownicy #miecz #grecja

Data: 24.03.2020 00:15

Autor: KLAssurbanipal

Rekonstrukcja ubiorów kobiet z epoki minojskiej na Krecie (rekonstrukcje wykonane przez dr Bernice Jones).

Ubiory kobiet minojskich zaskakiwały stylem i rozmaitością wzorów. Kobiety greckie czasów późniejszych nosiły odzież o zupełnie innych rozwiązaniach stylistycznych. Cechą charakterystyczną ubioru kobiet minojskich i mykeńskich były odsłonięte piersi. Rekonstrukcje powstały w oparciu o freski.

#kreta #grecja #moda #minojczycy #antyk #stroje

Turcy próbowali zniszczyć grecki płot graniczny (wideo)

Data: 08.03.2020 20:29

Autor: ziemianin

vradini.gr

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #grecja #turcja #imigranci #granica

Turcja postanowiła bezpośrednio pomóc „uchodźcom” w przedostaniu się na terytorium Grecji. W mediach pojawiło się nagranie z grecko-tureckiej granicy, na którym widoczny jest turecki pojazd opancerzony próbujący zniszczyć grecki płot graniczny. Podobne próby imigranci podejmują właściwie codziennie, najczęściej podpalając infrastrukturę w celu zmiękczenia metalu.

Turcy próbowali zniszczyć grecki płot graniczny

wideo

Cały incydent został nagrany przez kamery greckiej straży granicznej w jednostce administracyjnej Ewros. Materiał wideo przedstawia więc turecki wóz opancerzony, który próbuje obalić grecki płot przy pomocy przywiązanej do niego liny. Sam pojazd typu HIZIR/ATES charakteryzuje się wyjątkowo mocnym silnikiem, zdolnością pokonywania wzniesień i blokowaniem mechanizmu różniczkowego.

Greckie media podkreślają, że podobne próby przeprowadzane są przez imigrantów praktycznie codziennie. Najczęściej podpalają oni grecki płot graniczny, aby w ten sposób zmiękczyć metal. Następnie starają się oni przeciąć ogrodzenie przy pomocy noży lub sekatorów dostarczonych im przez Turków. Bardzo często dodatkowo zawieszają oni linę z hakiem na płot, próbując obalić go w kilkanaście osób.

Podobne działania najczęściej skazane są jednak na niepowodzenie, ponieważ płot graniczny zabezpieczony jest między innymi poprzez wydostające się w odpowiednim momencie opary gazu łzawiącego.

Eskalacja napięć na granicy grecko-tureckiej

Data: 08.03.2020 08:35

Autor: Starszyoborowy

wgospodarce.pl

Turcja opublikowała w sobotę nagranie wideo, które – jak twierdzi – pokazuje greckiego żołnierza strzelającego ostrą amunicją do migrantów próbujących przedostać się przez granicę z Turcji do Grecji. Ateny twierdzą, że ich siły nie użyły ostrej amunicji.

#uchodzcy #grecja #turcja

Data: 04.03.2020 06:53

Autor: Ijon_Tichy

Jest nadzieja, @Monte

O ile za moje konserwatywne poglądy jestem minusowany i nienawidzony na największych sebredditach z wiadomościami, to kiedy napisałem antyimigranckie komentarze pod postem na temat inwazji nachodźców na Grecję, zachęcające Greków do walki i wytrwałości, to dostałem dużo plusów.

#nachodzcy #grecja #europa #reddit

Greccy rolnicy używają swoich ciągników do oświetlania granicy z Turcją i zapobiegania inwazji dżi

Data: 03.03.2020 23:12

Autor: R20_swap

liveleak.com

W kierunku granicy maszeruje konwój ciągników należących do lokalnych greckich rolników na granicy Evros. Ciągniki służą do oświetlenia terenu i wykonywania wykopów podczas przechwytywania trwającej obecnie inwazji dżihadystów. Evros, Grecja.

#grecja #imigranci #turcja

Starcia na granicy grecko-tureckiej. "Uchodźcy" cały dzień szturmowali Grecję

Data: 03.03.2020 21:45

Autor: Starszyoborowy

niezalezna.pl

Tysiące migrantów próbowały dziś przez cały dzień przekroczyć granicę turecko-grecką po otwarciu granic przez Turcję. Grożąc wysłaniem jeszcze "milionów" pod granicę z Europą, Ankara chce zmusić UE do pomocy w opanowaniu syryjskiego kryzysu uchodźczego – pisze AP

#grecja #turcja #uchodzcy

Setki uchodźców przekroczyły granicę turecko-grecką. Za nimi podążają tysiące

Data: 02.03.2020 08:57

Autor: HaHard

rmf24.pl

Greccy policjanci użyli gazu łzawiącego w odpowiedzi na grad kamieni, jaki posypał się na nich ze strony imigrantów, którzy próbowali przeforsować granicę z Turcją. Rząd w Atenach spotkał się na pilnie zwołanym posiedzeniu kryzysowym. "Nie próbujcie wkroczyć do Grecji nielegalnie, zostaniecie zawróceni" – zaapelował premier tego kraju Kyriakos Mitsotakis do uchodźców.

#hahard #uchodzcy #turcja #europa #grecja

Frontex podnosi poziom alertu ws. granicy grecko-tureckiej. Na miejsce wysłano posiłki

Data: 01.03.2020 14:03

Autor: Starszyoborowy

niezalezna.pl

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) podniosła dziś poziom alertu dla wszystkich granic z Turcją i wysłała posiłki na granicę grecko-turecką. To efekt znajdujących się tam tysięcy migrantów, którzy usiłują przedostać się do Unii Europejskiej.

#grecja #turcja #ue #uchodzcy

Wielotysięczne tłumy migrantów próbują sforsować granicę Turcji z Grecją

Data: 29.02.2020 10:43

Autor: kisiel

magnapolonia.org

Deklaracja tureckich władz, że nie będą one utrudniać przedostawania się migrantów do Europy, wielotysięczne ich rzesze ruszyły w kierunku greckiej granicy. Na razie tylko niewielkiej ich części udało się – czy to pieszo, czy to przy użyciu pontonów – ją sforsować. Grecka policja stara się powstrzymać wzbierający tłum, używając gazu łzawiącego…

#newsy #newsyzeswiata #imigranci #grecja #turcja

Grecja ma dość. Premier do imigrantów: Nie przyjeżdzajcie!

Data: 26.02.2020 20:03

Autor: Starszyoborowy

wgospodarce.pl

Premier Grecji Kyriakos Micotakis zwrócił się w środę z bezpośrednim apelem do migrantów bez szans na azyl, by nie przyjeżdżali do jego kraju. Jednocześnie na wyspie Lesbos już drugi dzień trwały starcia policji z przeciwnikami zbudowania nowego ośrodka dla uchodźców.

#grecja #emigracja #nachodzcy

Data: 04.01.2020 13:56

Autor: FiligranowyGucio

Historia, o której się nie mówi_FB

77 lat temu w Atenach rozstrzelany został przez Niemców Jerzy #Iwanow-#Szajnowicz, reprezentant Polski w piłce wodnej. Oddelegowany przez władze Polski do służby w wywiadzie brytyjskim wykonywał pracę szpiegowską i sabotażową. Bohater greckiego ruchu oporu.

"Wzrost 170-172. Szczupły. Twarz pociągła z wystającymi kośćmi policzkowymi. Oczy niebiesko-szare. Nos prosty. Włosy ciemnoblond zaczesane do tyłu, lekko sfalowane. Uszy nieco odstające." – niemiecki list gończy za Jerzym Iwanow-Szajnowiczem rozesłany w całej okupowanej, przez niemieckich "demokratów", Grecji

4 stycznia 1943 r. Gestapo rozstrzelało polskiego Patriotę, greckiego Bohatera, alianckiego superagenta przy którym filmowa saga o Jamsie bondzie blednie.

Jerzy urodził się w Warszawie 14 grudnia 1911. Był synem rosyjskiego pułkownika i Leonardy Szajnowicz. Matka po rozwodzie z pierwszym mężem wyszła ponownie za mąż za Greka. Syn pozostał w Polsce, studiował w swojej ojczyźnie i w Belgii, reprezentował Polskę w kadrze narodowej w pływaniu i piłce wodnej. 1 września zastał go w Grecji, w Salonikach.

Po upadku Grecji przedostał się do Palestyny, gdzie dołączył do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Po przeszkoleniu przeszedł do brytyjskiego wywiadu. Przerzucony do Grecji, zorganizował siatkę dywersyjną, która zniszczyła ok 400 samolotów, kilkaset składów pociągów. Jerzy jako agent 033B wysadził niemieckie okręty podwodne U-133 i U-372. Miał "na sumieniu" także niemiecki niszczyciel Z.G. 3. a na wyspie Faros zniszczył całą flotyllę kutrów z amunicją. Aresztowany 3 krotnie, dwa razy uciekał, ostatecznie w efekcie zdrady wpadł w ręce Gestapo we wrześniu 1942 r. skazany na karę śmierci. Ostatnia próba ucieczki zakończyła się niepowodzeniem, postrzelony przez Niemców został rozstrzelany w Kesariani (dzisiaj Ateny), na terenie strzelnicy wojskowej.

Na jego grobie w Atenach wyryto inskrypcję "Zginął za Polskę".

PS. O Jerzym powstał film "Agent nr 1"

Cześć i Chwała Bohaterom!

#drugawojnaswiatowa #grecja #pilkawodna #bohater

Data: 19.11.2019 13:43

Autor: KLAssurbanipal

Tracki król Kotys I (rys. Radu Oltean).

Kotys I był królem trackich Odrysów od 384/383 do 359 p.n.e. Prawdopodobnie był synem Seutesa II. Przejął władzę po zamordowaniu swojego poprzednika Hebryzelmisa, króla rządzącego w latach ok. 387-384/83. Był w konflikcie z Ateńczykami o Chersonez. Wydał za mąż jedną z córek za słynnego wodza ateńskiego Ifikratesa. Dzięki temu zięć stawał w walce po jego stronie, przeciwko rodzinnemu państwu. Kotys został zabity rok po odbiciu ostatnich miast spod ateńskiej władzy na Chersonezie. Zabójcy traccy Peithon i Heraklejdes po przybyciu do Aten w nagrodę zostali ogłoszeni honorowymi obywatelami miasta. Śmierć Kotysa doprowadziła do walk o tron w wyniku czego królestwo zostało podzielona na trzy części.

Król Kotys widoczny na ilustracji ma na głowie brązowy hełm frygijski z osłoną w kształcie brody. Ten typ hełmu był bardzo popularny w Grecji i Tracji w IV wieku p.n.e., a we wczesnym okresie hellenistycznym rozpowszechnił się na wschodzie za sprawą Macedończyków. Ma ponadto charakterystyczny w Tracji i Dacji łuskowy pancerz z brązu z wyodrębnionymi pteruges i złotym pektorałem wokół szyi. Miecz to machaira, również używana wśród Greków i na Bliskim Wschodzie. Na uwagę zasługują pięknie rzeźbione nagolennice. Trakowie używali często uzbrojenia, które z Grecji wyszło z mody nieraz nawet 100 lat wcześniej. W IV wieku p.n.e. wciąż były używane w Tracji kirysy z brązu typu dzwonowego, które na terenie Grecji wyszły z użycia we wczesnej epoce klasycznej.

#grecja #tracja #antyk #miecz #wojna #zbroja #ateny

Data: 20.10.2019 13:27

Autor: KLAssurbanipal

Zestawienie znanych mi rogatych starożytnych hełmów greckich i italskich. Inspiracją stylizacji rogów był świat roślin, zwierząt i mitologii. Można dostrzec pławikoniki (czyli ryby zwane inaczej konikami morskimi) przy hełmach nr 2 i 5 (górny rząd, od lewej), a także rogi krów i kóz przy hełmach nr 3 i 4 (środkowy rząd, od lewej). Typy hełmów, od lewej, górny rząd: 1-5 Pylos, środkowy rząd: 1 – Pylos, 3-4 korynckie, dolny rząd: 1-2 Montefortino, 3 chalkidycki, 4 tracki (możliwe elementy celtyckie). Chalkidycki typ greckiego hełmu widoczny powyżej to wersja używana przez Celtyberów w dzisiejszej Hiszpanii.

#rogi #helm #antyk #grecja #italia #horn #horned #tracja

Data: 05.10.2019 13:22

Autor: KLAssurbanipal

Pyteasz z Massalii był wielkim greckim podróżnikiem i geografem urodzonym około 350 p.n.e. w Massalii (dzisiejsza Marsylia). Wyznaczył szerokość geograficzną Marsylii z dokładnością 40 sekund kątowych za pomocą kalibrowanego gnomonu. Jako pierwszy zauważył związek pływów morskich z położeniem Księżyca. Ok. 310 r. p.n.e. wyruszył w podróż na północ. Wypłynął na wody Oceanu Atlantyckiego. Żeglując głównie nocami (unikał fenickich okrętów wojennych kontrolujących te wody) wzdłuż wybrzeży dzisiejszej Portugalii, Hiszpanii i Francji, dotarł do wybrzeży Wielkiej Brytanii, którą opłynął, Irlandii, i Wysp Szetlandzkich, jak również przypuszczalnie dalej do Islandii, co dziś jest przyjmowane przez większość badaczy jako najbardziej prawdopodobne miejsce opisanej przez niego Ultima Thule. Osiągnął również ujścia Łaby i pozostawił pierwsze wiadomości o Germanach. Statek Pyteasza prawdopodobnie był lepiej zbudowany i większy niż Santa Maria Krzysztofa Kolumba.

#Pyteasz #Grecja #statek #odkrywca #zeglarstwo #Marsylia #Atlantyk

Data: 22.09.2019 17:26

Autor: reflex1

10 nielegalnych imigrantów z Syrii próbowało się dostać z Grecji do Szwajcarii drogą lotniczą.

Cała dziesiątka udawała ekipę siatkarzy. Ubrani byli w identyczne stroje sportowe, posiadali takie same torby, a dwóch trzymało nawet w ręku piłki siatkarskie.

Niestety paszporty ukraińskie, którymi się posługiwali były tak kiepsko podrobione, że służby na lotnisku raz dwa zdemaskowały ich genialny plan.

#szwajcaria #grecja #swissinfo #imigranci

Wojny diadochów

Data: 12.08.2019 20:57

Autor: KLAssurbanipal

Ilustracja przedstawia starcie Seleukidów i Ptolemeuszy podczas wojen diadochów (rys. Manu La Canette).

Wojny diadochów były to konflikty zbrojne pomiędzy dawnymi wodzami Aleksandra III Wielkiego toczone po jego śmierci o panowanie nad stworzonym przez niego imperium, w którym zaczął kształtować się świat hellenistyczny. Stąd okres ten w dziejach Grecji nazywamy hellenistycznym i nastąpił on po okresie klasyczny, od śmierci Aleksandra Wielkiego w 323 roku p.n.e. Wojny diadochów toczyły się z przerwami w latach 321–281 p.n.e. Wodzów nazywano diadochami (gr. diadochoi, pl. następcy). W 301 roku p.n.e. doszło do decydującej rozgrywki pod Ipsos, po której ostatecznie załamała się dominacja Antygonidów, jednak przez jeszcze kilkanaście lat diadochowie walczyli między sobą o poszczególne części imperium Aleksandra. Po zakończeniu wojen nastał okres względnej równowagi pomiędzy państwami, w których władzę sprawowali następcy diadochów, będących założycielami wielkich dynastii królów. Macedonią rządzili Antygonidzi (sprawujący także niepewną kontrolę nad większością Grecji), nad Egiptem panowali (ze stolicy w Aleksandrii) Ptolemeusze, natomiast Seleukidzi władali ogromnym (ale i niejednorodnym) obszarem rozciągającym się od Azji Mniejszej, poprzez Syrię, Mezopotamię, Iran, aż do granic Indii. Oprócz trzech wielkich monarchii istniało kilka mniejszych państw, odgrywających jednak niekiedy ważną rolę. I tak w zachodniej części Azji Mniejszej istniało (od ok. 280 p.n.e.) państwo Attalidów ze stolicą w Pergamonie, ok. 250 p.n.e. od Seleukidów oderwała się Baktria (obejmująca mniej więcej tereny dzisiejszego Afganistanu), niezależne pozostały także m.in. Rodos (potęga morska), Sparta czy Syrakuzy.

Na załączonej ilustracji widzimy przekrój uzbrojenia stosowanego w wojnach diadochów okresu hellenistycznego. Uzbrojenie tego typu ma korzenie greckie i ewoluowało z czasów klasycznych. Nie jest tu przedstawiony stricte konkretny rok, ponieważ uzbrojenie pochodzi zarówno z wczesnego i późnego okresu hellenistycznego. Do wcześniejszego należą m.in. hełmy frygijskie (hełm ma elementy czerwone, biało-czarny pióropusz) i trackie z dużymi osłonami policzków (upadający wojownik), a także żelazny kirys (w szeregu falangi) oraz hełm (na słoniu) odnalezione w grobowcu z Werginy uważanym za miejsce spoczynku Filipa II Macedońskiego. Nowsze typy uzbrojenia to hełmy typu konos (wojownik przebity strzałą) oraz późniejsze trackie (m.in. ten niebieski i obok żelazny), a także płaska tarcza thureos. Elementami charakterystycznymi dla całej epoki są płócienne pancerze (linothorax), małe tarcze falangitów (pelte) oraz długie włócznie (sarisy). Warto zwrócić na opancerzenie słonia charakterystyczne dla Seleukidów.

#Aleksander #Seleukidzi #Ptolemeusze #Pergamon #Sparta #falangici #slonie #diadochowie #Grecja

Hoplita z epoki archaicznej

Data: 01.08.2019 00:44

Autor: KLAssurbanipal

Hoplita z epoki archaicznej w bardzo dobrym, drogim wówczas uzbrojeniu (fot. Ana Belen Rubio).

Podstawowe uzbrojenie hoplity z okresu archaicznego składało się z:

– włócznia – dory (około 2,5–3 m długości),

– krótki miecz – machaira (na zdjęciu) lub kopis,

– dużo okrągła i wypukła tarcza – aspis (na zdjęciu),

– hełm z brązu – najczęściej w stylu korynckim (na zdjęciu), czasem iliryjskim,

– pancerz z brązu – kirys muskularny (na zdjęciu),

– nagolenice z brązu (na zdjęciu).

Czasem pojawiały się dodatkowe elementy ochronne z brązu na:

– uda,

– stopy z palcami,

– ramię (na zdjęciu),

– przedramię (na zdjęciu),

– pachwiny (na zdjęciu).

Pełne wyposażenie hoplity ważyło około 30–35 kg.

#hoplita #Grecja #starozytnosc #historia #militaria

Sytuacja ekonomiczna Polski mocno przypomina scenariusz grecki z 2006 roku

Data: 30.06.2019 21:47

Autor: piotre94

facebook.com

Grecja jest wtedy jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Unii Europejskiej. Ma wysoki poziom inwestycji i stabilny wzrost gospodarczy. Mimo bezrobocia przekraczającego 10% Grecja jest bardzo otwarta na imigrację, w wielu branżach brakuje rąk do pracy. Wysoki socjal rozleniwia. Jaka przyszłość czeka Greków? Ponoć świetlana. #europa #polska #grecja #polityka #gospodarka #socjalizm

Greckie NGO (organizacje pozarządowe) uczy imigrantów jak kłamać by dostać się do europy

Data: 20.06.2019 21:06

Autor: Monte

thetricolour.com

Mnóstwo NGO pracuje również w polsce, pracują w internecie pisząc komentarze udawając zwykłego człowieka walcząc m.in z religią katolicką czy "kapitalizmem". refugees welcome itd. Również w skrajnie lewicowej bojówce "Antifa" członkowie aspirują i działaja po to by dostać się do jakiegoś NGO, wyjaśnia to Wapniak ze Skju z pyty.pl tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=OrCjZEtpwpo

#bekazlewactwa #grecja #imigranci #bekazpatologii

Zdecydowane zwycięstwo prawicy w wyborach lokalnych w Grecji

Data: 03.06.2019 11:11

Autor: Starszyoborowy

tvp.info

Opozycyjna prawicowa Nowa Demokracja (ND) odniosła w niedzielę zdecydowane zwycięstwo w drugiej turze wyborów lokalnych i regionalnych w Grecji. Według prawie pełnych wyników ND zwyciężyła w 12 z 13 greckich regionów i w większości miast, w tym w Atenach i Salonikach.

#grecja #wybory #polityka

Data: 26.05.2019 11:48

Autor: turtelian

Ciag dalszy wpisu : https://www.lurker.pl/p/C1OHaNksz

Co by odpocząć chwile od staroci, kup gruzu i ruin. Polecam zobaczyć kilka rzeczy w atenach związanych z erą nowożytną. Jedną z nich jest budynek parlamentu z grobem nieznanego żołnierza przy placu syntagma. Podobno zmiana warty robi niezłe wrażenie bo jest komiczna, ale niestety na własne oczy tego nie widziałem. Natomiast ichniejsze mudury z pomponikami na butach są prima sort ! https://imgur.com/a/Z1Fg3Pe

Dwa następne punkty na liście do zwiedzenia mimo że pochodzą z ery nowożytnej to dośc mocno odwołują się do antyku. Panathenic stadium z muzeum olimpijskim, typowy średniak jak już się jest w atenach warto zobaczyć co by nie żałować. Ani muzeum ani sam stadion nie robią wielkiego wrażenia. https://imgur.com/a/AnEjcA3

Drugi punkt mimo że nieczęsto wspominany w poradnikach jest moim zdaniem dużo bardziej atrakcyjny. Mowa o Zapeionie, czyli XIX wieczny pałacyk w którym obecnie organizowane są różnego rodzaju targi. Typowy klasycystyczny budynek, umiejscowiony w środku parku jakim są ogrody narodowe. Naprawdę ładne to to  https://imgur.com/a/LElas1m

Powracając do starożytnych czasów, z rzeczy które są warte osobnej wspominki to został tylko olympeion a właściwie jego resztki które zostały. Ta świątyni musiała być naprawdę ogromna, partenon przy tym to był dom dla lalek ! https://imgur.com/a/xGK3ffK niestety nie znajduję się on w ścisłym centrum więc nie zwiedzimy go ‘przy okazji’ jak większośc atrakcji.

Co do tej reszty to forum Romanum wraz z wieżą wiatrów https://imgur.com/a/GSaVL4b czy też znajdująca się tuż obok biblioteka Hadriana https://imgur.com/a/rnZiZkN . To rzeczy jak najbardziej godne polecenia, ale szkoda abym opisywał wszystko co się da ! Dodam tylko że sporo tam zwierzaków. Nakreciłem nawet tam sequel ‘o ty chuju bobrze’ z żółwiem w roli głównej 

Miejscem w którym w zależności od tempa chodzenia i tego co lubimy jest Agora z świątynią hefaistosa, muzeum i starą cerkwią. Wszystko znajduję się w jednym wielkim parku w którym co jakiś czas trafiamy na ruiny zabudowań czy jakieś rzeźby. Fajne miejsce na spacer jeśli ktoś lubi. https://imgur.com/a/De65lSg

Podobnym miejscem o mniejszej skali jest ‘cmentarz’ keremeikos , nie zobaczymy tam niczego co by mogło nas zaskoczyć po poprzednich atrakcjach. Ale jeśli starczy nam czasu warto się przejść ! https://imgur.com/a/zXkRd2N

Po tych suchych opisach miejscówek pora na rzeczy bardziej przyziemne i od serca :

Jedzenie : Ciężko moim zdaniem zjeść tam coś naprawdę dobrego i to w jakiś rozsądnych pieniądzach. Kuchnia mnie dość rozczarowała, i żywiłem się głównie streetfoodowymi ‘pitami’ które wyłamują się zarówno ceną jak i smakiem. W okolicach dychy mamy coś smacznego do zjedzenia na szybko.

Najlepszymi rzeczami do zjedzenia były niestety głównie rzeczy nieichniejsze jak np. haczapuri. Było naprawdę na dobrym poziomie, z tym że to raczej gruzinska kuchnia. Z greckiego żarcia taka moussaka czy ichniejsze sery panierowane są takie se. Sporo pewnie zależy od knajpy ale starałem się wybierać po ocenach w tripadvisorze czy też guglu.

https://imgur.com/a/dFrOg8y

Kolejnym punktem który niektórzy chwalili jest kawa(konkretnie greckie frappe), podawana z miodem. Sam uwielbiam kawę i niestety się rozczarowałem, to połączenie nie trafiło w mój smak. Podobnie z wieloma deserami, są po prostu przesłodzone, głównie duża ilością miodu. Pozostało mi brać zwykłą czarną kawę.

Przykładowe ceny widać na menu, nie są jakieś straszne póki trzymamy się tanich/średnich knajp.

Co do obsługi, po angielsku się dogadamy ale z problemami. Co mnie dziwi bo w końcu to turystyczny rejon a raczej mało kto zna grecki.

Transport:

Z i do lotniska polecam metro, niestety lotnisko jest sporo oddalone od centrum, więc warto o tym pamiętać planując podróż(około 1h). Po mieście poruszać się polecam również metrem, oraz oczywiście pieszo. Bilet do metra kosztował mnie 20 euro na bodajże 5 dni. Taksówkami i innymi środkami transportu nie podróżowałem bo po prostu nie było takiej potrzeby.

Pamiątki: po za uzo jeśli ktoś lubi alkohol i typowymi badziewiami jak magnesy czy figurki ciężko cokolwiek polecić. Grecy nie mają zbyt wiele do zaoferowania przynajmniej jak dla mnie.

Krótkie podsumowanie. Ateny jako kolebke europejskiej cywilizacji warto zobaczyć, ale mając wysokie oczekiwania można się srogo rozczarować. Kontrast miedzy antyczną potęgą a dzisiejszym brudem i nieładem jest ciekawy. Na pewno odradzam jakieś dłuższe pobyty z cyklu 2 tygodnie, po kilku dniach naprawdę nie ma co robić, a czasem oglądanie kolejnych ruin czy muzeum jest nużące. Zabytki niestety są monotematyczne, przez co dośc szybko się przejadają.

W następnym odcinku wracamy do jakiś ciekawszych rejonów, mniej znanych typowym polskim turystom. Planuję zrobić podole w wielu krótkich wpisach, oraz dłuższy post o najlepszym wakacyjnym kierunku jakim jest również ukrainska (choć może powinienem napisać rosyjsko-żydowska)Odessa.

@Pancake @kosmitolog #turteliancontent #ateny #grecja #podroze @Beowulf

Data: 24.05.2019 16:22

Autor: turtelian

Dzisiaj małe co nie co z Aten na prośbę @Beowulf , materiał rozbije na parę postów co by nie było zbyt długo.

Nigdy do Aten jakoś specjalnie mnie nie ciągneło, ale pewnego dnia stwierdziłem, że poraz zobaczyć kolebke europejskiej cywilizacji. I muszę powiedzieć, że polecam taką kilkudniową wycieczke. Uczucia są mega mieszane, z jednej strony zabytki które myślałem że nie zrobią na mnie większego wrażenia, takowe wywarły. Z drugiej-samo miasto rozczarowuje i to na wielu płaszczyznach. Architektura jest paskudna, wszędzie brudno, pełno graffiti i innych bohomazów. Śmieci walają się po ulicach, zwłaszcza w dzien odbioru odpadów. Ludzie wydają się być niechlujni, pełno imigrantów oraz… osób chorych psychicznie. Z resztą zobaczcie sami jak wyglądają te ulice : https://imgur.com/a/5enDATI. Dodam tylko że większośc tych zdjęć nie była robiona w jakiejś faweli tylku tuż obok opery, w samym centrum miasta. Trochę smuci widok jak ‘kolebka europejskiej cywilizacji’ upadła i leży w łasnym G.

Przechodząc do plusów, czyli do zabytków których jest sporo i stanowią główną, a w moim odczuciu jedyną atrakcje Aten. Punktem obowiązkowym jest akropol wraz z Partenonem, erechtejonie, teatrem Dionizosa i kilkoma innymi atrakcjami usadowionymi na tym wzgórzu. https://imgur.com/a/O35TQaP

Zdjęcia nie oddają w pełni wrażenia tego miejsca, Partenon jest dużo bardziej imponujący niż na fotografiach, a samo usadowienie tego wzgórza robi wrażenie i wiele tłumaczy. Z odrobiną wyobraźni można tam sobie naprawdę sporo poukładać w głowie na temat starożytnej grecji.

O dziwo zwiedzenie tego kompleksu zajmuję więcej czasu niż można przypuszczać, myślałem że spędze tam maks godzinkę a wyszło kilka. A gdyby do wycieczki doliczyć jeszcze muzeum akropolu które znajduję się po drugiej stronie ulicy, to można spokojnie policzyć taką wycieczke jako pół dnia.

Co do muzeów, wszystkie w atenach mają ‘podobne’ zbiory, co nie jest dziwne. Mając przed sobą rzeźby z poszczególnych lat bezpośrednio przed sobą dość łatwo można prześledzić jak ludzie poprawiali swoje umiejętności artystyczne. Od pokracznych sylwetek do fotorealistycznych symboli piękna. Część eksponatów możecie zobaczyć tutaj : https://imgur.com/a/z2iH5Rp Większość pochodzi z muzeum archeologii i muzeum akropolu. Obok Akropolu zobaczenie chociażby maski Agamemnona uważam za punkt obowiązkowy podczas zwiedzania.

Punktem który cięzko nazwać obowiązkowym, a wywarł na mnie pozytywne wrażenie jest wzgórze Lycathebus. Na szczycie znajduję się punkt widokowy oraz mała cerkiew. Widok jest super, samo wejście na wzgórze jest dośc przyjemne. Z tak wysoka Ateny wydają się naprawdę ładne, szkoda że z bliska jest inaczej. Tutaj kilka zdjęć : https://imgur.com/a/VZp7toZ . Moim zdaniem, udanie się tam przed zachodem słońca jest idealnym rozwiązaniem. Tak aby sam zachód podziwiać już ze szczytu.

Sama cerkiew na mnie nie zrobiła niesamowitego wrażenie, zresztą tak jak wszystkie zwiedzane w Atenach, po prostu po tych kijowskich wyglądały one jak wersje demo ;) (cos o kijowie możecie poczytac tutej: https://www.lurker.pl/p/EiiAkJ0gy ) , ale warto wejść, oglądnąć i zmówić „zdrowaśkę” zwłaszcza jak ktoś cerkwie kijowskie czy moskiewskie ma dopiero przed sobą 

Kolejnym punktem widokowym który warto odwiedzić jest wzgórze Filopappos na którego zboczu znajduje się „więzienie sokratesa”- nic niezwykłego zwykła jama w zboczu z kratami, oraz monument Philipiosa. Przyjemne miejsce na spacer, droga na szczyt prowadzi parkowymi alejkami. Widok z góry też należy do przyjemnych, a że wzgórze znajduję się w okolicy innych atrakcji to polecam się tam przejśc i odchaczyc przy okazji 2 wspomniane wcześniej punkty. https://imgur.com/a/tjcVwsY

Dwoma punktami które odwiedzą się same przy okazji są Plac monastiriki oraz … stacje metra ! To jedno z ciekawszych rozwiązań w atenach, na kilku stacjach metra urządzono małe wystawy eksponatów. Takie muzeum dla ubogich  Świetna sprawa nadająca miastu chociaż tą odrobinę klimatu. Zreszta zobaczcie jakie cuda tam można zobaczyć https://imgur.com/a/y4aRuGl niby nic wielkiego a jednak cieszy ! Co do placu monastiriki, jest to miesjce gdzie po pierwsze przecinają się linie metra, po drugie to miejsce wiecznie żyję i stanowi swoiste centrum i po trzcie i ostanie jest po prostu miejscem z którego często będziemy wyruszać do niektórych atrakcji. Sam plac otoczony jest knajpami a na jego środku umiejscowiona jest maleńka cerkiew. Nad placem góruję Akropol, który wygląda naprawdę przyjemnie zwłaszcza w nocy ! https://imgur.com/a/CSvuZA3

Póki co to tyle, co by post nie był za długi ! Ciąg dalszy nastąpi w krótce 

@Pancake @kosmitolog #turteliancontent #ateny #grecja #podroze

Grecja: Parlament za zażądaniem reparacji od Niemiec

Data: 18.04.2019 20:49

Autor: Starszyoborowy

wgospodarce.pl

Parlament Grecji zdecydował w środę wieczorem, że Ateny mają oficjalnie zażądać od Niemiec reparacji za zniszczenia i zbrodnie wojenne z okresu drugiej wojny światowej. Według greckiej komisji ekspertów w grę wchodzi co najmniej 290 miliardów euro

#niemcy #grecja #wojna