Pentti Linkola jako ekocentryczny ekstremista

Data: 12.05.2020 19:26

Autor: radudzik

ulvhel.wordpress.com

RYS BIOGRAFICZNY

Kaarlo Pentti Linkola urodził się 7 grudnia 1932 roku w Helsinkach, ale już od wczesnych lat dziecięcych znaczną ilość czasu przebywał w rustykalnej arkadii, zamiejskiej posiadłości jego matki. Jego ojciec Kaarlo Linkola był rektorem Uniwersytetu Helsińskiego a dziadek od strony matki Hugo Suołachti, pracował jako kanclerz tego samego uniwersytetu. Po pierwszym roku Linkola zrezygnował z akademickiej formuły zdobywania wiedzy decydując się na zostanie „samodzielnym badaczem przyrody”, owocem, której było napisanie wspólnie z ornitologiem dr Olavi Hildenem w 1955 r. „Wielkiej Księgi Ptaków” Suuri lintukirja1 .

Pierwszą polityczną publikacją Linkoli był napisany w 1960 r. pamflet „Za Ojczyznę i rodzaj ludzki” Isänmaan ja ichmisen puolesta2 , w którym cierpiący w tym czasie na depresję autor stoi na stanowisku konsekwentnego pacyfisty, argumentując swoją odmowę odbycia zasadniczej służby wojskowej względami religijnymi i politycznymi.

Po raz pierwszy radykalnie ekocentryczne poglądy sformułował Linkola w zbiorze esejów „Marzenie o lepszym świecie” Unelmat paremmasta maailmasta3. Od tamtej pory występuje jako konsekwentny krytyk „nowoczesnego zachodniego stylu życia”, który doprowadzi- Jego zdaniem do absolutnego wyczerpania zasobów naturalnych Ziemi.

Teza ta nie ma charakteru przesadnie oryginalnego na szerokim gruncie światopoglądu ekocentrycznego. Oryginalne, śmiałe i mocno kontrowersyjne pozostają jednak poglądy i życiowa postawa Linkoli mające dać odpowiedź jak uniknąć ostatecznej katastrofy ekologicznej. Autor poświęca im dwie swoje ostatnie pozycje książkowe „Wprowadzenie w lata 90-te” „Jochdatus 1990-luwun ajatteluun”4 oraz „Życie można wygrać” „Woisiko ełämä woittaa” 5 , która stanowi zbiór artykułów opublikowanych w różnych fińskich gazetach i czasopismach. Na fińskim rynku wydawniczym wszystkie książki Linkoli stały się bestsellerami.

IDEA

Popularny w Finlandii, poza granicami prawie zupełnie nie znany, zasłynął swoimi pracami z dziedziny ochrony otaczającej przyrody, o niszczenie której oskarża ludzkość zarówno w sensie ogólnym jak i poszczególne ludzkie społeczności.

Pentti Linkola- mizantrop z formy życia, głosząc hasło deindustrializacji proponuje kontrowersyjnie użycie ludobójstwa do kontroli naturalnego bilansu i uratowania Ziemi od ludzkiej ekspansji, niszczącej przyrodę tak w sensie ogólnym jak i jej pojedyncze biologiczne gatunki.

Idealnym dla Niego ustrojem społeczno-politycznym jest kierowana przez nieliczną wykształconą elitę totalitarna dyktatura, gdzie ogół społeczeństwa żyje według średniowiecznych standardów, a konsumpcja ograniczona jest tylko do odnawialnych zasobów.

Znany ze swej miłości do ptaków, w swych utworach zachwyca się dziką przyrodą, fińskimi lasami, deklarując jednocześnie potrzebę unicestwienia kotów, psów i innych obcych- jego zdaniem fińskiej biosferze gatunków zwierząt.

Deklarując się jako ateista, uważa jednocześnie, że sfera religijności w licznych aspektach jest pożyteczna dla funkcjonowania „zdrowych społeczności.” Stoi jednak na stanowisku konsekwentnego krytyka dogmatów religii abrahamicznych jako kultywujących płodność, desakralizujących naturę, swoistym antropocentryzmem.

W sferze obyczajowej Linkola jako krytyk cywilizacji współczesnej reprezentuje opcję raczej konserwatywno-zachowawczą odwołując się do purytańskiego charakteru społeczności wiejskich.

Linkolę jako filozofa określić można terminem: „biocentrystyczny empirysta”. Twierdzi on, że gatunek ludzki powinien zajmować zdecydowanie mniejszą niszę ekologiczną, niż zajmuje obecnie. Człowiek powinien również zejść ze ślepej-Jego zdaniem ścieżki „niekończącego się wzrostu ekonomicznego” jednocześnie rezygnując z korzystania z nowoczesnych technologii.

Linkola proponuje zetrzeć wszystkie wielkie miasta z oblicza Ziemi przy pomocy broni atomowej- „Zakrawa na szaleństwo, że na tej planecie są miliardy ludzi ważących ponad 60 kg”6.

Uważa jednak, że nowe enwiromentalistyczne społeczeństwo powinno dysponować rozwiniętą technologią wojskową do tego by bronić się przed próbami podboju przez społeczeństwa „ilości i konsumpcji”. Wg Niego przeludnienie stanowi największą groźbę dla życia na Ziemi, sposobem na regulacje wzrostu liczby ludności powinno być szerokie zastosowanie osiągnięć eugeniki oraz celowe ludobójstwo. Linkola często posługuje się taką oto metaforą: „Co robić, gdy statek mieszczący stu pasażerów nagle się wywrócił, a zwodowana została tylko jedna łódź ratownicza z miejscem dla zaledwie 10 osób? Gdy łódź ratunkowa się zapełni, ci którzy nienawidzą życia będą próbowali zapełnić ją większą ilością ludzi i tym sposobem wszystkich zatopią. Ci, którzy kochają i szanują życie, porwą okrętową siekierę i poodrąbują ręce tym, którzy będą próbowali się wepchnąć na pokład”.7 W swoich pracach Linkola nazywa rodzaj ludzki eufemistycznie „homo destructivus”, traktuje rodzaj ludzki jako nowotworową naleciałość na ciele przyrody. Kiedy gdzieś na świecie zaczynają się lokalne wojny, występuje w środkach masowego przekazu ze swoimi kontrowersyjnymi poglądami, twierdząc, że wojna jest dobra, ponieważ sprzyja zmniejszeniu ludności walczących krajów.

Oponenci oskarżali wielokrotnie Linkolę o „pronazistowskie” sympatie, przyklejając mu etykietę „ekofaszysty”.

Pomimo, że nie udziela on jednoznacznego poparcia dla ustroju faszystowskiego, może być ideologicznie zlokalizowany jako totalitarny, głęboki ekolog, zaś jego wychwalanie ekologicznych osiągnięć niemieckiego narodowego socjalizmu uzasadnia nazywanie go „ekofaszystą”.

Zmarły w 2003 r. fiński filozof i logik Georg Henrik von Wright scharakteryzował Linkolę jako: „najtrzeźwiej myślącego człowieka w tym kraju (Finlandii)”8 . Z kolei 18-letni uczeń Pekka-Eric Auvinen, który w szkole w fińskim mieście Tuusula zastrzelił 8 osób zamieścił w internecie manifest, w którym nazywa Linkolę „swoim mistrzem”. Mistrz jednoznacznie nie zdystansował się jednak od czynu młodocianego szaleńca. W Finlandii książki Linkoli są bestsellerami. Reszta świata zwyczajnie odrzuca jego światopogląd, dowodem jest artykuł w Wall Street Journal z 1995 roku oraz stosy nienawistnych listów, jakimi jest zasypywany.

Z bardziej konstruktywnej działalności Linkoli warto wspomnieć o założeniu fundacji „Finnish Natural Heritage Foundation”9.

Fundacja wykupuje lasy od prywatnych właścicieli, ocalając je przed wyrębem. Obecnie Fundacja wykupiła 15 obszarów leśnych głównie w Południowej Finlandii (ostatnio w Kustavi w zachodniej Finlandii). Podróżnicze opowieści Linkoli pełne są nieskrywanego podziwu dla natury i jej mocy. Nie jest to płytka, bezpieczna miłość do natury w rodzaju mainstreamowych, zadekretowanych organizacji ekologicznych. Jego surowa postawa życiowa, brutalnie naturalistyczny stosunek do rzeczywistości pozwalają sądzić, że jest to człowiek o ostatecznie zinternalizowanym uniwersum symbolicznym. Po prostu do końca wierzy w to co mówi.

Dla Niego natura nie ma charakteru zewnętrznego, nie można jej oglądać przez okno i zachwycać się nią z bezpiecznej odległości, natura nie jest miejscem do którego każdy może przyjść na urlopie raz do roku.

Linkola traktuje naturę jako samoregulującą się, inteligentną moc sprawczą, która funkcjonuje w bardzo subtelny, często nieczytelny dla człowieka sposób. Stabilizujące działania natury manifestują się poprzez funkcjonowanie rozmaitych mechanizmów usprawniających przystosowanie do nowych warunków ekologicznych. Wiele gatunków zwierząt potrafi np. tworzyć system samoregulującej się kontroli nad ilością, która jest w stanie zapobiec sytuacjom głodowej śmierci zagrażającej istnieniu populacji. Choroby są tego rodzaju inteligentnym, zbawczym regulatorem i pojawiają się celowo jako reduktory nadmiernej ilości populacji. Gatunek ludzki- traktowany przez Linkolę jako „pomyłka natury”, może oczywiście unikać dzięki ochronie zdrowia i nowoczesnej technologii tych naturalnych regulatorów, ale tylko do czasu. Reperkusje tego rodzaju prób oszukiwania rozgniewanej już natury są nieuniknione i czym prędzej zdamy sobie z tego sprawę tym jako gatunek wyjdziemy z tej sytuacji mniej wyniszczeni.

Linkola nie buduje swoich skrajnie ekocentrycznych teorii w oparciu o jakąkolwiek moralność czy dualistyczną aksjologię (natura vs kultura). W przeciwieństwie do typowych „Zielonych” polityków i aktywistów, daje upust swoim pierwotnym instynktom jedząc mięso i lubując się w polowaniach. Podczas gdy mainstreamowe organizacje ekologiczne, charakteryzują się akcentowaniem empatii, pacyfizmu, Linkola kieruje się zimną, bezwzględnie brutalną, holistyczną analizą rzeczywistości. Ludzkość będąca wyjątkowym gatunkiem funkcjonuje niezaprzeczalnie na tych samych zasadach co inne gatunki. Wszystkie nasze (jako ludzi) czyny powodują takie, a nie inne konsekwencje, które powinny być rozważone w wyżej przeanalizowanym kontekście, czyli jaki jest ich ostateczny wpływ na ekosystem w sensie globalnym. Tego rodzaju sposób myślenia został prawie całkowicie zarzucony od nastania epoki nowożytnej. Zdaniem Linkoli okres ten charakteryzuje się skrajnym antropocentryzmem, czyli funkcjonowaniem zróżnicowanej wewnętrznie metanarracji, która pozwala ludziom traktować siebie jako zupełnie zewnętrzny względem mechanizmów przyrody, świat, w którym można robić wszystko bez obaw poważniejszych konsekwencji. W powszechnej świadomości funkcjonuje dychotomiczna wizja rzeczywistości (natura vs kultura). Skutkuje ona wyobrażeniem, że natura jest obszarem dla nas obcym, dalekim, nie mającym na co dzień z nami wiele wspólnego, jest pierwotnym lasem, dziką dżunglą , niezbadanym oceanem, czy niezdobytą górą. Struktura funkcjonowania natury jest z losem gatunku ludzkiego bezwzględnie powiązana. Funkcjonujemy w niej czy tego chcemy, czy nie. Linkola pyta czy jest możliwe ustawienie naszych soczewek oglądających rzeczywistość w ten sposób, by dostrzec dominujące w niej naturalistyczne mechanizmy. Odpowiada, że im prędzej tak się stanie tym większe mamy szanse na przetrwanie jako gatunek.

DESTRUKCYJNY CHARAKTER NOWOCZESNYCH SPOŁECZEŃSTW

Problemom funkcjonowania paradygmatów nowoczesnych społeczeństw „ilości i konsumpcji” poświęcił Linkola znaczny obszar swojej aktywności, wymieniając kilka najistotniejszych skaz na konstrukcji współczesnych społeczeństw. Współcześni mainstreamowi Zieloni akcentując problem światowego ocieplenia, akcentując prawa zwierząt itp. koncentrują się raczej na skutkach. Linkola poszukując archetypicznych praprzyczyn antropocentrycznego antyekologizmu historycznie wskazuje na oświeceniowy rozkwit humanizmu, który doprowadził do traktowania pojedynczej ludzkiej egzystencji jako czegoś absolutnie wyjątkowego, zasługującego na przetrwanie za wszelką cenę. W dalszym etapie oświeceniowe idee doprowadziły do obecnej dominacji aksjomatów „wzrostu” i „wolności” tworząc fundamenty współczesnych społeczeństw „szalejącego spustoszenia”. Tysiące gatunków zwierząt zniknęło z powierzchni ziemi a niektórzy nadal myślą, że „zielone” produkty są w stanie rozwiązać wszystkie nasze środowiskowe problemy10.

Linkola jest jednym z niewielu współczesnych myślicieli, który w sposób brutalnie bezkompromisowy atakuje kult ilości i wartości ludzkiej egzystencji w sensie zarówno jednostkowym jak i zbiorowym.

Nowoczesna cywilizacja zdaniem Linkoli „hoduje” gatunek ludzki oraz (co ważne) jego potrzeby zupełnie poza kontrolą przyrody. Jeśli np. przyjrzymy się swojemu miastu i terenom podmiejskim sprzed 15-20 lat, to nieproporcjonalna w stosunku do przyrostu liczby ludności ekspansja industrializmu jest widoczna jak na dłoni-twierdzi Linkola. Na przestrzeni 100 lat widać to bardziej wyraziście ponieważ wzrost liczby ludności i jej potrzeb jest w tym zestawieniu jeszcze bardziej znaczący.

Obszary, na których rosły prawdziwe, dzikie lasy, wokół których funkcjonowały naturalne, rustykalne formy organizacji życia społecznego zostały przez szalejący industrializm zmiecione z powierzchni ziemi. Linkola opisuje własne doświadczenia w rodzimej Finlandii: zniknięciu dawnych „kultur natury”, oraz wielu gatunków flory i fauny towarzyszy postawa powszechnej ludzkiej bierności. Pyta co może być ostatecznym celem bezgranicznego tak ekspansywnego zwiększania populacji gatunku ludzkiego?

Cyt. „Kto tęskni za wszystkimi, którzy zginęli podczas II WŚ? Komu brak dwudziestu milionów wybitych przez Stalina? Kto żałuje 6 milionów Żydów Hitlera? Izrael trzeszczy od przeludnienia; w Azji Mniejszej przeludnienie powoduje walki o zwykłe metry kwadratowe brudu. Miasta na całym świecie zostały dawno temu przebudowane i zapełnione ludźmi po brzegi, a ich kościoły i pomniki odnowione aby kwaśny deszcz miał co żreć. Komu brak niewykorzystanego potencjału rozrodczego zabitych w II WŚ? Czy w tej chwili światu brak kolejnej setki milionów ludzi? Czy panuje niedobór książek, piosenek, filmów, piesków z porcelany, dzbanków? Czy jeden miliard ucieleśnień matczynej miłości i jeden miliard słodkich srebrnowłosych babci nie wystarczy”11?

INDUSTRIALIZM I NOWOCZESNA TECHNOLOGIA

Do jakich ekologicznych skutków prowadzi bezgraniczny kult postępu- pyta Linkola. Gdzie zaczyna a gdzie kończy się jego pozytywna rola?

Tego rodzaju pytania od wielu lat zadają sobie filozofowie, jednak rzadko kiedy dają na nie odpowiedzi w duchu paradygmatów społeczeństw przed nowożytnych. Według niego właśnie nastanie epoki nowożytnej jest umownym historycznym limes, od nastania którego rozpoczął się okres dominacji „homo destructivus”. W epoce przed nowożytnej średnia długość życia ludzi wynosiła koło 30 lat, ludzie wierzyli w zabobony, które skutecznie powstrzymywały ich ekspansjonistyczne względem natury zapędy, ludzkość bardzo surowo i ascetycznie, bezpiecznie względem ekologicznej równowagi funkcjonowała na poziomie organizacji życia codziennego. Obecnie natomiast żyjemy średnio koło 70 lat, posiadamy przemysł rozrywkowy, osładzający nam i tak bezpieczne życie, nie musimy mierzyć się ze złymi drapieżnikami i mroźnymi zimami. To w rozwoju techniki i medycyny Linkola upatruje główną przyczynę tak radykalnego wydłużenia czasu trwania życia, ograniczenie biedy i głodu (naturalnych reduktorów populacji) usunięcie kulturowych praktyk uznanych za nieludzkie.

W obecnym stuleciu poczucie destrukcyjnej działalności człowieka wobec przyrody jest dość powszechne. Głęboki kryzys ekologiczny wydaje się faktem niepodważalnym. Pentti Linkola jest jednym z nielicznych myślicieli, ekologicznych, którego refleksja sięga tak głęboko w analizie praprzyczyn tego kryzysu, wskazując jednocześnie na ostateczne zwycięstwo natury nad swoim nowotworem, którym jest gatunek ludzki. Twierdzi on, że nawet teraz w historycznym momencie tak znaczącego opanowania przez człowieka żywiołów, przyroda pokazuje swą nagą bezwzględną siłę w postaci chorób, klęsk żywiołowych oraz globalnego ocieplenia klimatu. Jeszcze ważniejszym jest, że nasze podstawowe zasoby znikają w oczach. Istnieją prognozy twierdzące np. że w XXI w. towarem bardziej deficytowym od kończącej się ropy naftowej, będzie słodka woda. Kontynuowanie obecnej drogi, którą podąża ludzkość spowoduje w konsekwencji śmierć nie tylko tak bardzo od nas oddalonego już środowiska ale i nas samych jako gatunku. Linkola gardzi komfortem i bezpieczeństwem jakie zbudowała dla nas współczesna cywilizacja czyniąc nasze życie ograniczonym i nudnym. Twierdzi, że poziom osobistego zadowolenia wynika m.in. z pokonywania przeciwieństw z walki z żywiołami zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej natury. Wraz z rozwojem nowoczesnych społeczeństw ta możliwość została nam odebrana, ludzie mogą iść do pracy, korzystać ze środków masowej komunikacji, jeść do woli ale nigdy nie będą szczęśliwi, ponieważ odebrano im możliwość walki, tak jak robili to ich przodkowie. Linkola twierdzi, że tego rodzaju kierunek jest z gruntu antyhumanistyczny i wbrew naturze. Uważa, że prawie wszystkie wynalazki ostatnich 100 lat nie wnoszą do życia ludzi nic dobrego, służąc jedynie ułatwianiu życia i rozrywce. Postuluje zlikwidować większość tych technicznych udogodnień, zostawiając jedynie te, które nie niszczą naturalnego środowiska człowieka. Aby wprowadzić w życie tak radykalne rozwiązania potrzebna jest według Linkoli dyktatura, ale najlepiej dyktatura zdecentralizowana, nie zarządzająca ludźmi z odległej stolicy, tylko dyktatura rozumiana jako przywództwo lokalne oparte na autorytecie wśród miejscowej ludności. Dyktatura ta oczywiście ma strać na straży żelaznych i niepodważalnych dogmatów ideologii enwiromentalistycznej.

ZAKOŃCZENIE

Poglądy Pentti Linkoli zaliczyć można bez wątpienia na dzień dzisiejszy w poczet ekstremalnych idei i można założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że jako zamknięty system aksjologiczny umrą wraz ze śmiercią ich autora, nie doczekawszy się większej popularności czy w ogóle zrozumienia. Istotne w tej postaci, wydaje się że jest ona z góry lekceważona, właśnie za tą swoją skrajność. Etykieta ekofaszysty wypycha go na pozycje marginesowe na szerokim obecnie rynku światopoglądów i idei ekologicznych, blokując zupełnie przedostanie się do oficjalnego dyskursu publicznego. Ta marginalizacja zwalnia oficjalną naukę od próby zmierzenia się z tymi skrajnie ekologicznymi poglądami.

Historia jednak udowodniła wielokrotnie, że skrajne i niewyobrażalne poglądy i idee w konkretnym obiektywnie istniejącym kontekście przestawały być skrajne i stawały się rzeczywistością. Po przyklejeniu etykiety „ekofaszysty” być może na dzień dzisiejszy zasłużonej czujemy się zwolnieni z wszelkiej dyskusji z poglądami i postawą życiową Linkoli.

Nie należy jednak zapominać, że poglądy skrajne niosą w sobie zawsze pewien element wizjonerski i profetyczny. Lekceważenie i odrzucanie w całości Linkoli, może np. utrudniać oficjalnej akademickiej nauce spojrzenie w przyszłość bez żadnych kompleksów i zahamowań. Wydaje się, że rację miał Emil Cioran, twierdząc, że margines jest naturalnym terenem poznania.

Wielkie globalne problemy ekologiczne są bez wątpienia przyszłością świata. Jest to jednak na dzień dzisiejszy problem mimo wszystko powszechnie przyjmowany jako odległy i mocno abstrakcyjny. Świadomość zagrożeń dla środowiska naturalnego jest płytka i naprawdę nie znamy politycznych i społeczno-kulturowych skutków jakie mogą na całym świecie zrodzić braki wody, żywności, energii czy realnej przestrzeni do życia ludzi.

Co więc stanie się kiedy na świecie zapanuje już w ostatecznym stadium kryzys ekologiczny?

Z dużą dozą prawdopodobieństwa stanie się tak jak zawsze w czasach wielkich kryzysów. Gwałtownie wzrośnie społeczne zapotrzebowanie na proste, szybkie i zdecydowane recepty, których zrealizowanie rozwiąże wszystkie problemy. W ten sposób skrajne na dziś poglądy ekofaszysty Pentti Linkoli mają szansę stać się bardziej powszechnie znanymi.

Kornel Sawiński

#ekologia #filozofia #depopulacja

Data: 05.05.2020 11:56

Autor: R20_swap

Tak sobie myślałem. I pomyślałem, że sam stres długodzienny, albo krótki ale silny, może nie jest taki zły. Problemem jest to co dzieje się później. Czyli podczas snu który jest bardzo zaburzony i wysoce nieodpowiedni.

Oczywiście prochy nie są rozwiązaniem, a dołożeniem aobie dodatkowych problemów i niszczeniem organizmu. To samo z antydepresantami i przeciwlękowym świństwem.

#psychologia #psychiatria #filozofia #przemyslenia #choroby #zdrowie #psychika #ludzie

Data: 30.04.2020 12:38

Autor: Ijon_Tichy

Lurki i Lukierki. Wierzący i niewierzący. Ateiści, katolicy, buddyści. Wszystkich nie wymienię ale pytam wszystkich.

Co to znaczy "dobro i zło"?

Czy istnieje jakiś punkt odniesienia, wedle którego można rozsądzić o tym, co jest dobre a co złe?

Czym jest dobro i czym jest zło?

Immanuel Kant próbował odpowiedzieć na te i tym podobne pytania w swoich trzech karkołomnych, monumentalnych dziełach agnostycystycznych znanych jako "krytyki".

Wg. Biblii punktem odniesienia w tej kwestii jest autorytet moralny Boga.

Wg. Buddystów nie ma żadnej moralności, a my jesteśmy tylko istnieniami, które wręcz powinny wyzbyć się wolnej woli.

A jak wy zapatrujecie się na kwestię istnienia dobra i zła? Zastanawialiście się kiedyś nad tym?

#filozofia

Sokrates - Jezus Chrystus Grecji

Data: 25.04.2020 13:36

Autor: poeta

poezja.org

15 lutego 399 roku p.n.e został skazany na karę śmierci poprzez wypicie trucizny Sokrates, grecki filozof, uznany, obok Platona i Arystotelesa, za największego filozofa starożytności. Trybunał ludowy oskarżył blisko 70-letniego Sokratesa z powodów religijnych i obyczajowych. W akcie oskarżenia zaznaczono, że nieznane bóstwa stawia ponad istniejącymi i deprawuje młodzież. W wielu podręcznikach jest przedstawiany jako racjonalista, który wszystko poddaje krytyce rozumu. Uznawany za ateistę, choć w żadnych pismach nie zostawił dowodu, że kwestionuje istnienie greckich bogów.

#filozofia #historia #starozytnosc

45 rzeczy których nauczyłem się w gułagu

Data: 22.04.2020 15:28

Autor: Simpleco

theparisreview.org

45 rzeczy których nauczyłem się w gułagu.

Przez piętnaście lat pisarz Varlam Shalamov był więźniem gułagu za działania kontrrewolucyjne. Sześć z tych lat spędził w kołymskich kopalniach złota. Są to jedne z najzimniejszych i najbardziej wrogich miejsc do życia na ziemi. W czasie oczekiwania na wyrok jedno z jego krótkich opowiadań zostało opublikowane w magazynie Współczesna Literatura. Zostaw zwolniony w 1951, a od 1954 do 1973 pracował nad Opowiadaniami kołymskimi, arcydziełem radzieckiego pisma dysydenckiego, które zostało niedawno przetłumaczone na angielski i opublikowane w tym tygodniu przez New York Review Books Classics. Shalamov twierdził, że nie nauczył się w Kołymie niczego poza tym jak toczyć załadowany wózek. Ale pewne fragmentaryczne zapiski datowe na 1961 mówią nam więcej.

 1. Ekstremalna kruchość ludzkiej kultury, cywilizacji. Człowiek staje się bestią w trzy tygodnie. Wystarczy ciężka fizyczna praca, głód, chłód i bicie.

 2. Głównym sposobem deprawacji duszy jest zimno. Przypuszczalnie ludzie w Azji centralnej wytrzymywali dłużej powieważ było tam cieplej.

 3. Uświadomiłem sobie, że przyjaźń, koleżeństwo nigdy nie powstanie w naprawdę trudnych, zagrażających życiu warunkach. Przyjaźń rodzi się w trudnych, ale znośnych warunkach (w szpitalu, ale nie w wyrobisku kołymskiej kopali).

 4. Uświadomiłem sobie, że uczucie, które człowiek zachowuje najdłużej to gniew. Głodnemu człowiekowi wystarczy krwi tylko na gniew: wszystko inne pozostawia go obojętnym.

 5. Uświadomiłem sobie, że „zwycięstwa” Stalina były spowodowane zabijaniem niewinnych – mała organizacja zmiotłaby Stalina w dwa dni.

 6. Uświadomiłem sobie, że ludzie dominują, ponieważ byli silniejsi fizycznie i przywiązali się do życia bardziej niż jakiekolwiek inne zwierzę: żaden koń nie może przetrwać pracy na dalekiej północy.

 7. Widziałem, że jedyną grupą ludzi zdolną do zachowania minimum człowieczeństwa w warunkach głodu i znęcania byli wierzący, sekciarze (prawie wszyscy) i większość księży.

 8. Ludzie z Partii Robotniczej i wojskowi rozpadają się jako pierwsi i przychodzi im to najłatwiej.

 9. Widziałem, jak poważnym argumentem dla intelektualisty jest najzwyklejsze uderzenie w twarz.

 10. Zwykli ludzie rozpoznają swoich szefów po tym jak mocno i entuzjastycznie potrafią bić.

 11. Bicie jest prawie całkowicie skuteczne jako argument (metoda numer trzy).

 12. Odkryłem patrząc na ekspertów prawdę o tym, jak staranie organizowane są procesy pokazowe.

 13. Zrozumiałem, dlaczego do więźniów jako pierwszych docierają wiadomości polityczne (aresztowania itp.), Zanim dowie się o tym świat zewnętrzny.

 14. Dowiedziałem się, że więzienna (i obozowa) „poczta pantoflowa” nigdy nie jest po prostu „pocztą pantoflową”.

 15. Uświadomiłem sobie, że można żyć karmiąc sie wyłącznie gniewem.

 16. Uświadomiłem sobie, że można przeżyć tkwiąc w obojętności.

 17. Zrozumiałem, dlaczego ludzie nie żyją nadzieją – nie ma żadnej nadziei. Nie mogą też przetrwać dzięki wolnej woli – jaka wolna wola tam została? Żyją instynktem, poczuciem samo zachowawczości, na tej samej zasadzie, co drzewo, kamień, zwierzę.

18 Jestem dumny, że od samego początku w 1937 r. Zdecydowałem, że nigdy nie zostanę brygadzistą. Moja wolność mogłaby doprowadzić do śmierci innego człowieka, służyć szefom poprzez uciskanie innych ludzi, więźniów takich jak ja.

 1. Zarówno moja siła fizyczna, jak i duchowa okazały się silniejsze, niż sądziłem w tej wielkiej próbie, i jestem dumny, że nigdy nikogo nie sprzedałem, nigdy nie wysłałem na śmierć lub na inny wyrok i nigdy na nikogo nie doniosłem.

20 Jestem dumny, że nigdy nie napisałem oficjalnej prośby o zwolnienie aż do 1955 roku.

 1. Widziałem tak zwaną amnestię Berii tam, gdzie miała ona miejsce, i był to widok wart zobaczenia.

 2. Widziałem jak kobiety są bardziej przyzwoite i ofiarne niż mężczyźni: w Kołymie nie było przypadków męża podążającego za żoną. Ale żony przybywały, wiele z nich (Faina Rabinovich, żona Krivoshei).

 3. Widziałem niesamowite północne rodziny (pracownicy kontraktowi i byli więźniowie) z listami „do prawowitych mężów i żon” i tak dalej.

 4. Widziałem „pierwszych Rockefellerów”, milionerów z podziemnego świata. Słyszałem ich zeznania.

 5. Widziałem mężczyzn wykonujących służbę karną, a także wielu ludzi z „kontyngentów” D, B, et cetera, „Berlag”.

 6. Uświadomiłem sobie, że możesz wiele osiągnąć – czas w szpitalu, przeniesienie – ale tylko ryzykując życie, biorąc bicie, znosząc samotne zamknięcie w lodzie.

 7. Widziałem samotnie wykute w lodzie i sam spędziłem tam noc.

 8. Pasja do władzy, aby móc zabijać do woli, jest wielka – od czołowych bossów po szeregowych strażników (Seroshapka i podobnych ludzi).

 9. Niekontrolowana potrzeba Rosjan do donosicielstwa i narzekania.

 10. Odkryłem, że świat należy podzielić nie na dobrych i złych ludzi, ale na tchórzy i nie-tchórzy. Dziewięćdziesiąt pięć procent tchórzy jest zdolnych do najgorszych rzeczy, śmiertelnych, przy najłagodniejszym zagrożeniu.

 11. Jestem przekonany, że obozy – wszystkie z nich – są szkołą negatywną; nie możesz spędzić tam nawet godziny bez zgorszenia. Obozy nigdy nie dawały i nigdy nie mogły dać nikomu niczego pozytywnego. Obozy działają, deprawując wszystkich bez wyjątków, więźniów i pracowników kontraktowych.

 12. Każda prowincja miała swoje obozy na każdym placu budowy. Miliony, dziesiątki milionów więźniów.

 13. Represje dotyczyły nie tylko górnej warstwy, ale każdej warstwy społeczeństwa – w każdej wiosce, w dowolnej fabryce, w każdej rodzinie byli represjonowani krewni lub przyjaciele.

 14. Za najlepszy okres w moim życiu uważam miesiące spędzone w celi w więzieniu Butyrki, gdzie udało mi się wzmocnić ducha słabych i gdzie wszyscy swobodnie rozmawiali.

 15. Nauczyłem się „planować” swoje życie na jeden dzień w przód, nie więcej.

 16. Uświadomiłem sobie, że złodzieje nie byli ludźmi.

 17. Uświadomiłem sobie, że w obozach nie było przestępców, że ludzie obok ciebie (i którzy będą obok ciebie jutro) byli w granicach prawa i nie przekroczyli ich.

 18. Uświadomiłem sobie, jak okropną rzeczą jest poczucie własnej godności u chłopca lub młodzieży: lepiej kraść, niż pytać. Poczucie własnej godności i chełpliwość sprawiają, że chłopcy spadali na samo dno.

 19. W moim życiu kobiety nie odgrywały istotnej roli: obóz jest powodem.

 20. Znajomość ludzi jest bezużyteczna, ponieważ nie jestem w stanie zmienić mojego stosunku do żadnego łajdaka.

 21. Ludzie, których wszyscy – strażnicy, współwięźniowie – nienawidzą to ci, którzy są ostatnimi w szeregach, ci, którzy pozostają w tyle, ci, którzy są chorzy, słabi, ci, którzy nie mogą biec, gdy temperatura jest poniżej zera.

 22. Zrozumiałem, czym jest władza i czym jest mężczyzna z karabinem.

 23. Zrozumiałem, że balans został przesunięty i że to przesunięcie było najbardziej typowe dla obozów.

 24. Zrozumiałem, że przejście od stanu więźnia do stanu wolnego człowieka jest bardzo trudne, prawie niemożliwe bez długiego okresu amortyzacji.

 25. Zrozumiałem, że pisarz musi być obcokrajowcem w pytaniach, z którymi ma do czynienia, a jeśli dobrze zna swój materiał, napisze w taki sposób, że nikt go w pełni nie zrozumie.

Sam to tłumaczyłem z pomocą wujka Google i na pewno jest tu wiele błędów, za których wytknięcie, a najlepiej poprawę jestem z góry wdzięczny.

#gulag #lagr #zsrr #filozofia #rosja #stalin #zeslanie #historia #czlowieczenstwo

Arystoteles - "mistrz tych, którzy wiedzą"

Data: 21.04.2020 21:37

Autor: poeta

poezja.org

Był najzdolniejszym uczniem Platona i nauczycielem Aleksandra Macedońskiego. Zajmował się filozofią, minerałami, astronomią, biologią, meteorologią, fizyką. Dominował w filozofii przez prawie tysiąc lat jako niepodważalny autorytet dla wszystkich nauk.

#historia #filozofia

Data: 30.03.2020 00:01

Autor: Macer

Boże, jakie piękne zdanie:

Here is the difference between the animal and the man. Both the jay-hawk and the man eat chickens, but the more jay-hawks, the fewer chickens, while the more men, the more chickens.

Henry George "Progress and Poverty", 1879

#filozofia #gospodarka

Data: 26.02.2020 15:56

Autor: FiligranowyGucio

Cyprian Norwid

[Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie]

I Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie,

Że ci ze złota statuę lud niesie,

Otruwszy pierwej?…

Coś ty Italii zrobił, Alighiery,

Że ci dwa groby stawi lud nieszczery,

Wygnawszy pierwej?…

Coś ty, Kolumbie, zrobił Europie,

Że ci trzy groby we trzech miejscach kopie,

Okuwszy pierwej?…

Coś ty uczynił swoim, Camoensie,

Że po raz drugi grób twój grabarz trzęsie,

Zgłodziwszy pierwej?…

Coś ty, Kościuszko, zawinił na świecie,

Że dwa cię głazy we dwu stronach gniecie,

Bez miejsca pierwej?….

Coś ty uczynił światu, Napolionie,

Że cię w dwa groby zamknięto po zgonie,

Zamknąwszy pierwej?…..

Coś ty uczynił ludziom, Mickiewiczu?…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II

Więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie,

Gdzie? kiedy? w jakim sensie i obliczu?

Bo grób twój jeszcze odemkną powtórnie,

Inaczej będą głosić twe zasługi

I łez wylanych dziś będą się wstydzić,

A lać ci będą łzy potęgi drugiej

Ci, co człowiekiem nie mogli Cię widzieć…

III

Każdego z takich jak Ty świat nie może

Od razu przyjąć na spokojne łoże,

I nie przyjmował nigdy, jak wiek wiekiem,

Bo glina w glinę wtapia się bez przerwy,

Gdy sprzeczne ciała zbija się aż ćwiekiem

Później… lub pierwej…

Pisałem w Paryżu 1856 r., w styczniu

Cyprian Norwid, [Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie], [w:] tegoż, Poezja i dobroć. Wybór utworów, Warszawa 2003, s. 269–270.

źródło https://epodreczniki.pl/a/sokrates-przed-sadem/D8oyAbHnJ

Sokrates przed sądem_obraz

#norwid #sokrates #filozofia #fotografia #wiersz

Data: 17.02.2020 20:19

Autor: FiligranowyGucio

Filiozofia dla januszy_Fb

https://www.facebook.com/filozofiadlajanuszy/posts/765550353971446?tn=K-R

Nie, w szkole nie powinno być obowiązkowych lekcji filozofii. /OPINIA/

Gdyby przyzwolić na wszystkie propozycje uzdrowienia oświaty przez dołożenie nowych przedmiotów doba przeciętnego ucznia musiałaby mieć 40 godzin.

Przyznam szczerze, że mam masochistyczny nawyk czytania dyskusji religijnych w internecie

Sam głosu raczej nie zabieram. Ciężko to zrobić, bo większość treści, niezależnie czy pisze strona pro- czy anty- religijna jest aż tak bzdurna, że z zasady wyklucza istnienie jakiegoś punktu zaczepienia do konstruktywnej odpowiedzi. Wydawać by się mogło, że ci ludzie nigdy w życiu nie mieli nic wspólnego z wiedzą na temat religii katolickiej ale… sęk w tym, że zazwyczaj mieli. Większość dyskutantów przez 12 lat dwa razy w tygodniu uczęszczała na lekcje religii.

To zdumiewające, że przy całej tej awanturze o religię w szkołach ze świecą jest szukać w sieci jakiegoś raportu podsumowującego wiedzę na tych lekcjach zdobytą.

Trudno nie odnieść wrażenia, że mało jest w dyskusji o obecność tego czy innego przedmiotu w programie szkolnym, niezależnie czy chodzi o religię, filozofię, edukację seksualną czy ekonomię pytań o praktykę. Niektórym wydaje się chyba, że wystarczy wpisać do ministerialnego rozporządzenia jakiś przedmiot, niech będzie, że filozofię, i oto przeciętny licealista zostanie z automatu krytycznym komentatorem myśli Kanta. Nie, nie zostanie – z tego samego powodu, dla którego ludzie po kilkunastu latach nauki religii mogą toczyć zażarte boje o poglądy będące z punktu widzenia katolickiej doktryny zwykłym chochołem.

Po prostu – nie jest sztuką zmusić młodego człowieka do przepierdzenia w krzesło kolejnych setek godzin. Sztuką jest sprawić, by te godziny były produktywne. A z tym już w szkole bywa pewien problem.

Jestem w stanie wyobrazić sobie jak takie typowe lekcje filozofii by wyglądały. Prowadziłaby je pani od polskiego, albo pan od historii. Na zaliczenie byłaby kartkówka w stylu „wymień założenia metafizyki Arystotelesa” tudzież test z gotowych bryków „zaszereguj wymienione twierdzenia do znanych ci filozofów”. Ostatecznie i tak na połowie byłyby dodatkowe zajęcia z głównego przedmiotu prowadzonego przez nauczyciela (ja na wiedzy o kulturze w liceum miałem język polski, a w gimnazjum zdarzała się historia na WOSie…). Ostatnia klasa to w ogóle zajęcia wyłącznie na papierze, bo kto przed maturą byłby zajęty jakąś tam filozofią? Ot, codzienność prawie każdej szkoły i każdego przedmiotu, szczególnie tak „egzotycznego”.

Pamiętam, jak kilka lat temu zaczynała się moda na husarzy

Viralami były ciekawostki o bitwach, jakie husaria wygrała. Bitwach, których znajomość rzekomo wymaga podstawa programowa do szkoły średniej, a nawet gimnazjum. Ale co z tego, że program wymaga wiedzy, jak na faktycznej lekcji kazano kuć daty i nazwiska dowódców, które każdy nastolatek może w 10 sekund sprawdzić na Wikipedii, a nie powiedziano co jest w tym fajnego, dlaczego to jest ważne, jakie ma znaczenie itp. A to powiedzieć niestety nie każdy potrafi. A ktoś, kto potrafi, nie będzie tego robił za pensję nauczyciela.

Szkoła powinna ewoluować. Nawet sobie nie wyobrażacie jak wielką wagę w średniowiecznej edukacji odgrywała fasada katedry!

Dokładnie tak. W czasach, gdy książka i materiały piśmiennicze były dobrem luksusowym studenci musieli sobie radzić inaczej niż przy użyciu notatek. System mnemotechnik, gdzie do zapamiętywania wykorzystywano mentalne obrazy popularnych obiektów – takich jak np. kościół – był wówczas nadzwyczaj rozwinięty. Dzieląc materiał na drobne cząstki, a następnie przypisując go w skojarzeniach np. do położenia rzeźby danego świętego na planie kościoła średniowieczni studenci potrafili uczyć się na pamięć książek liczących po kilkaset stron.

Czasy się jednak zmieniły, przyszedł druk i tani papier. Nie było potrzeby wbijać sobie do głowy podręcznika, który leżał na półce.

Może warto zacząć zadawać sobie pytania, czy aby czasy się znowu nie zmieniły? Czy sytuacja, w której przez kilkanaście lat każe się zakuwać informacje możliwe do znalezienia w 10 sekund przy pomocy telefonu (i ewentualnie podstawowej znajomości angielskiego) aby na pewno odpowiada realiom 2020 roku? Czy też, może, raczej należałoby nieco zmienić nacisk na naukę innych umiejętności? Takich, które pozwolą odnaleźć się w świecie, w którym byle dzieciak ma dostęp do wiedzy, jaki nie śnił się wielu pokoleniom największych naukowców?

Jakiś czas temu czytałem artykuł oburzenia o tym, że coraz łatwiej na zachodzie o nastolatków nieogarniających zegara ze wskazówkami. Co prawda podejrzewam, że jakiś dziennikarz mocno przejaskrawił temat, ale… tak, to normalne. Jeżeli technika pójdzie w tym kierunku, że zegary tarczowe znikną, to i umiejętność ich czytania zniknie. Kto z czytelników umie oporządzić konia? Ja nie umiem. Za czasów młodości mojego dziadka była to podstawowa umiejętność każdego faceta, w każdym razie takiego spoza dużych miast.

Szkoła to nie uczelnia. Ma szkolić, a nie uprawiać naukę

Jak brutalnie to nie zabrzmi, ale pracownicy systemu edukacji są na swój sposób rzemieślnikami i wymagać się od nich powinno przede wszystkim skuteczności i efektywności. A system edukacji jaki mamy przystoi raczej czasom rewolucji przemysłowej, niż rewolucji social mediów. Filozofia w szkole? Proszę bardzo! Pogadajmy o tym jak rozpoznać wartościowe źródło w sieci czy o tym, jak nie łykać fake newsów. Czy – pamiętając doświadczenia ze szkoły – wyobrażacie sobie takie zajęcia?

Bo ja nie bardzo.

#fb #filozofia #nauka #szkolnictwo

Giordano Bruno - patron odwagi cywilnej

Data: 17.02.2020 09:15

Autor: HaHard

polskieradio24.pl

17 lutego 1600 roku, w Rzymie zapłonął stos, który uwiecznił Giordana Bruna jako szermierza i patrona odwagi cywilnej.

(…)

Giordano Bruno w swoim dziele pisał: "Uważam wszechświat za nieskończony, jako twór nieskończonej boskiej wszechmocy. Stworzenie bowiem skończonego świata uważam za niegodne boskiej dobroci i wszechmocy. Oświadczam więc, że istnieją niezliczone światy, podobne do naszej ziemi, którą razem z Pitagorasem uważam za taką samą gwiazdę jak księżyc, planety, lub inne niezliczone gwiazdy. (…) W ten sposób istnieje dwojakiego rodzaju nieskończoność. Nieskończona wielkość wszechświata i nieskończona mnogość światów, z czego pośrednio wynika zaprzeczenie prawdy opartej na wierze".

Na ówczesne czasy była to teza rewolucyjna. A że Giordano Bruno należał do rzadkiego rodzaju ludzi, którzy obstają przy swoich poglądach, nawet za cenę własnego życia, za tę rewolucję i pogląd musiał zginąć.

#hahard #historia #filozofia #nauka #religia #kosmos

Data: 12.02.2020 19:39

Autor: Macer

Indywidualizm jest to postawa jednostki zwróconej czynnie do świata, dążącej do twórczego zaznaczenia w nim swej osobowości. Indywidualista nie idzie za owczym pędem, nie jest pawiem i papugą, przeciwnie, jest oryginalnym, swobodnym twórcą, pozytywnym członkiem wspólnoty, czy to w polityce, czy w sztuce, literaturze, czy w każdej innej sferze działalności ludzkiej.

#cytatywiekichludzi #filozofia

Data: 10.02.2020 00:22

Autor: FiligranowyGucio

Filozofia_fb

Czy jest związek między muzyką a filozofią❓

W muzyce przejawia się jakaś prawda i analogiczna prawda przejawia się też w filozofii.

Prawda przejawia się w dyskursie filozoficznym o ile dąży on do prawdy w sposób bezinteresowny, ale "ta sama" prawda wypowiada się także w sztuce, a więc i w muzyce.

Zasadnicza różnica między muzyką a filozofią jest taka, że prawdą jest centralną, główną wartością wypowiedzi filozoficznej,podczas gdy w wypowiedzi artystycznej jest tą wartością niejako ubocznie w stosunku do naczelnej wartości sztuki, jaką jest piękno.

Muzyka to moja ulubiona postać sztuki.

N.K.

https://www.facebook.com/groups/517500508330848/?multi_permalinks=3000746233339584&comment_id=3001178909962983&notif_id=1581283761873914&notif_t=feedback_reaction_generic

Marcelo Roth Andre Music for Philosophers

https://www.youtube.com/watch?v=ssHdDpeKj8Q

#filozofia #fb #muzyka #chillout

Data: 27.11.2019 06:33

Autor: Ijon_Tichy

@Alojz, Kręgosłup moralny jest kwestią ludzkiej godności, siły charakteru i dla mnie żadne niebo, czy piekło nie ma w tej sprawie większego znaczenia. Człowiek nie mający kręgosłupa moralnego niejako upadla się, jest słaby i żałosny, przy czym rozumiem, że wielu ludzi nie ma kręgosłupa moralnego zupełnie nie z własnej winy i w ogóle nie zdają sobie sprawy z idei, o której piszę.

Świadomość odpowiedzialności za własne czyny i umiejętność uczciwego ponoszenia konsekwencji własnych działań, to cechy szlachetnego charakteru. Podam przykład. Niejako przeciwieństwem człowieka szlachetnego charakteru jest kłamstwo i oszustwo oraz unikanie odpowiedzialności za własne czyny. Człowiek, który kłamie, oszukuje i unika odpowiedzialności dla jakiejkolwiek korzyści jest w pewien sposób odrażający i żałosny, i to z co najmniej czterech powodów, jakie przychodzą mi teraz na myśl:

1) Liczy na podstępne wygenerowanie statusu jakiejś przewagi, czy dominacji kosztem zwodzenia lub okradania drugiego człowieka, co samo w sobie jest działaniem gadzim, oślizłym.

2) Nie uznaje wartości drugiego człowieka oraz jego praw jednocześnie domagając się szacunku do siebie, co uwidacznia hipokryzję – jeden z najbardziej żałosnych przejawów egoizmu (wołam @Nietzsche bo idea "nadczłowieka" jest właśnie takim gadzim, narcystycznym przejawem braku charakteru i nieuczciwości intelektualnej, jaka przejawiają ludzie bez kręgosłupa moralnego).

3) Nie przestrzega fundamentalnych reguł umowy społecznej, która jest podstawą wolności i harmonijnego trwania społeczeństwa.

4) Ośmiesza się w ogólnej opinii, bo zawsze, ale to zawsze na jaw wychodzi jego karłowaty charakter kłamcy, człowieka niekonsekwentnego, po prostu człowieka bez charakteru. Zawsze!

Polecam najwybitniejszego pisarza beletrystycznego, jakiego znam – Josepha Conrada, który w swoich książkach wspaniale oddaje, czym jest charakter człowieka i rysuje niesamowicie głębokie portrety osobowości ludzkich. W kwestii moralności i kręgosłupa moralnego oraz umiejętności brania odpowiedzialności za własne czyny, godności ludzkiej polecam szczególnie książkę pt.: "Lord Jim" – jest to dzieło wybitne.

A niebo i piekło? To zupełnie inna kwestia teologiczna, która na kogoś świadomego w ogóle nie działa jak kij i marchewka.

#filozofia #czlowiek #refleksje

Data: 24.11.2019 07:01

Autor: Widar

Akceptacja konotacji do potrzeby niezbędnego przejęcia kontroli nad istnieniem życia seksualnego aktualnie ruchanej samicy nie jest patriarchalno opresyjne, tylko realistycznie uwarunkowane ewolucyjnie najlepszą solucją #oswiadczenie #muzyka #filozofia #nocna

https://www.youtube.com/watch?v=HcXNPI-IPPM

To po prostu pragmatyzm gospodarczy czy tam ekoomiczny.

Mimo że kobiecy rozbuchany na miarę potrzeb kobiecy popęd seksualny nie jest zły,

to nie znaczy że nie powinien być dla obopólnego dobra kontrolowany w imię nauki czy tam moralności i zasad

Dla większego dobra ofc

https://www.youtube.com/watch?v=HcXNPI-IPPM

Data: 12.11.2019 12:08

Autor: Ijon_Tichy

Istnienie Boga – prezentacja argumentu Kalam

Przyznam, że w tej formie (pod tą nazwą) nie zapoznałem się z tym argumentem, choć filozoficznie rozważałem go już dość dogłębnie w przeszłości. Zapraszam do zapoznania się z dość silnym argumentem przemawiającym za tym, że Stwórca istnieje. To oczywiście są jedynie filozoficzne, logiczne rozważania, a nie dowód. Zawsze w takich okolicznościach powtarzam, że "Boga się nie udowadnia, tylko zwiastuje." Jednak sądzę, że każdy myślący człowiek zainteresowany światem powinien pochylić się nad tym tematem.


Źródło: https://apologetyka.com/swiatopoglad/ateizm/bog/kalam

Jeśli świat zaistniał, choć zaistnieć nie musiał, to przyczyna jego powstania jest Osobowa. Argument kosmologiczny Kalam to jeden z lepszych teistycznych argumentów. Może być używany przez chrześcijan, żydów czy muzułmanów w dyskusji z ateistami.

Choć nie można dowieść istnienia czegokolwiek w sposób absolutnie niepodważalny, to nie znaczy, że każdy pogląd jest tak samo wiarygodny. Szczególnie dotyczy to kwestii światopoglądu, czyli zbioru podstawowych założeń odnośnie świata.

Jak oceniać jednak systemy założeń, skoro aksjomatów z def. się nie dowodzi, tj. można je tylko przyjąć, bądź odrzucić? Uważam, że założenia da się ocenić ale nie wprost, nie bezpośrednio, tylko poprzez zbadanie logicznych implikacji, konsekwencji do jakich one prowadzą.

Przez światopogląd bardziej wiarygodny, rozumiem taki, który jest niesprzeczny, bardziej koherentny (spójny), kongruentny (da się go konsekwetnie i spójnie wprowadzić w życie) i eksplanacyjny (więcej wyjaśnia niż zaciemnia).

Nie twierdzę, że można dowieść istnienia Boga. Twierdzę, tylko że istnieją lepsze argumenty na rzecz teizmu (i chrześcijaństwa w szczególności) niż ateizmu. A zatem bardziej rozsądnym jest być teistą niż ateistą.

Istnieje wiele możliwości wykazywania wyższości intelektualnej teizmu nad ateizmem. Jednym z nich jest argument etyczny dowodzący, że konsekwentny ateizm jest niekongruentny (nie da się go zastosować konsekwentnie w życiu) i redukuje się do nihilizmu i nowoczesnego satanizmu Aleistera Crowley'a. Można wykazać, że dalsze, konsekwentne rozwinięcie nihilizmu prowadzi także do upadku rozumu i podważa jakąkolwiek próbę obrony ateizmu, czy satanizmu, jako samowywrotną.

Tu jednak chciałbym skupić się na argumencie kosmologicznym Kalam. Jest on dosyć dobrze przedstawiony w książce J. P. Morelanda "Scaling the Secular City" czy książkach Williama Lane Craiga. Sam argument uprościłem i trochę przebudowałem aby był bardziej przejrzysty i mocny. Artykuł ten powstał na bazie jednej z moich dyskusji na temat istnienia Boga.

A zatem przejdźmy do prezentacji argumentu na rzecz istnienia Boga. Argument ten jest prosty, mocny i może być używany przez wszystkich teistów (żydów, chrześcijan czy muzułmanów) w dyskusji z ateistami.

 1. Albo świat zaistniał, albo istniał odwiecznie.

Z racji tego, że to jest alternatywa wykluczająca, na mocy samej konstrukcji logicznej, jedna opcja jest koniecznie prawdziwa, a druga koniecznie fałszywa.

 1. Jeśli świat zaistniał, to albo sam siebie powołał do istnienia, albo coś/ktoś, nie będące światem, to uczyniło.

To również jest alternatywa wykluczająca i na mocy struktury logicznej, jedna opcja jest koniecznie prawdziwa, a a druga koniecznie fałszywa.

 1. Świat nie mógł sam siebie powołać do istnienia, bo aby móc cokolwiek uczynić, trzeba założyć uprzednie istnienie.

Logicznie niepodważalne.

 1. A zatem, jeśli świat zaistniał, to został stworzony. A jeśli został stworzony to istnieje Stwórca świata, nie należący do świata, i tym samym założenia ateizmu są nieprawdziwe.

Wniosek konieczny logicznie. Do tego punktu wykazano tylko, że jeśli świat zaistniał to istnieje jakaś jego transcendentna jego Przyczyna. Poniżej wykażę, że ta przyczyna musi być również osobowa.

Jedyna możliwość obrony dla ateisty to próba wykazania, że świat istnieje odwiecznie. To jednak napotyka na poważne problemy natury logicznej jak i empirycznej.

Od strony empirycznej, ateista musiałby podważyć Teorię Względności i powszechnie przyjmowaną naukowo Teorię Wielkiego Wybuchu (Bing Bang, w skrócie BB) np. poprzez podanie lepszego empiryczne wyjaśnienia na rzecz faktu red-shiftu (przesunięcia w podczerwieni – Efekt Dopplera – dowodzący ze wszechświat się rozszerza) czy promieniowania reliktowego. Wszelkie alternatywne próby jakie wyjaśnień jakie spotkałem u ateistów nie były w stanie podważyć BB.

Np. teoria de Sittera postuluje inne, wykładnicze (inflacyjne) tempo ekspansji wszechświata z początkowo pustą, pozbawioną materii, przestrzenią. Nie podważa jednak samego BB. Z kolei odwoływanie się do uprzedniej "ciemnej materii" z której wyłonił się nasz wszechświat też upada, bo tzw. ciemna materia to też materia, tylko że nie emitująca promieniowania elektromagnetycznego. Zaś BB mówi, że z tzw. Wielkiej Osobliwości powstała cała materia i czasoprzestrzeń. Ateista musiałby tu postulować, że cała materia, jaka powstała, powstała z materii wcześniej już istniejącej, a to jest nielogiczne. Lub musiałby przyznać, że owa cała wcześniejsza "materia" to jakaś spirytystyczna, "duchowa materia" a nie to, co rozumiemy przez to słowo. Innymi słowy, ateizm tu też upada, bo przecież głosi, że nie istnieje świat nadprzyrodzony, duchowy. (Tak swoją drogą, to Wielka Osobliwość, o jakiej mówi BB, i z której powstał cały wszechświat, stanowiła punkt o nieskończonym zakrzywieniu czasoprzestrzeni i o wielkości równej (dokładnie) matematycznemu punktowi. Innymi słowy, BB postuluje tak naprawdę tu to, co co teizm – powstanie świata ex nihilo – z nicości w sensie filozoficznym, nie w sensie pustej przestrzeni)

Zgodnie z regułą Brzytwy Ockhama (bytów nie mnożyć) wszelkie tego typu mętne wyjaśnienia, które nie wnoszą nic nowego poza dodatkowymi, redundantnymi (nadmiarowymi) założeniami, można spokojnie "wyciachać" z dyskusji. Ale dajmy ateiście się wykazać i niech sobie pospekuluje. Taką próbą (kompletnie przy tym niefalsyfikowalną i nieweryfikowalną) może być odwoływanie się do nieskończonego regresu przyczynowo-skutkowego w czasie. Tzn, koncepcja ta zakłada, że przyczyną powstania naszego wszechświata był jakiś wcześniejszy wszechświat. A jego przyczyną jeszcze wcześniejszy. I tak dalej, aż do nieskończoności. (Jako ciekawostkę podam, że w taką koncepcję regresu, tylko że Bogów, wierzą też mormoni)

Niestety, nieskończony regres przyczynowo-skutkowy w czasie jest nielogiczny. Jeśli przyczyna świata posiada swoją uprzednią przyczynę, a ta jeszcze wcześniejszą przyczynę, to jeśli taki regres jest rzeczywiście nieskończony, to znaczy że na pewno nie ma jego pierwszej przyczyny. A jak nie było pierwszej, to nie miał jak powstać drugi wszechświat. A jeśli nie było tego drugiego, to kolejny, trzeci, nie miałby jak zaistnieć. itd., itd. idąc dalej dochodzimy do tego, że dzisiejszy świat nie miałby jak zaistnieć. Lub, ujmując to od innej strony: nie da się skończyć tego co jest rzeczywiście nieskończone. Nie da się doliczyć do nieskończoności, jak i nie da się przejść do końca nieskończenie długiej drogi. Jeśli osobliwość z jakiej powstał nasz wszechświat, miała się zmienić dopiero po rzeczywiście nieskończenie długim czasie (czy to stagnacji, czy wynikającej z nieskończonego regresu uprzednich wszechświatów), to choćby nie wiem jak długo próbować, nigdy się nie dotrze do chwili, w której nieskończenie długi czas by się skończył. A zatem chwila Wielkiego Wybuchu nigdy by nie nastała. a tym samym nigdy by nie doszło się do punktu dzisiejszego.

Jaka jest jednak natura ostatecznej Przyczyny? Przejdźmy do analizy dalszych możliwych alternatyw.

 1. Stwórca świata może być osobowy albo nieosobowy.

Zasadnicza różnica między przyczyną nieosobową, a osobową, dotyczy tego w jaki sposób powstaje jej skutek. Przyczyna nieosobowa zawsze działa w sposób deterministyczny. Tzn. gdy tylko zajdą wszystkie warunki koniecznie i dostateczne, wyzwalany jest natychmiastowy skutek, efekt. Np. aby zapalić zapałkę musi wpierw zajść szereg warunków dostatecznych. Zapałka musi być sucha, nie może być popsuta, nie może dmuchać za duży wiatr aby płomień nie zgasł, itp. Jednak to nie wystarczy. Potrzeba jeszcze warunku dostatecznego, czegoś co wyjmie zapałkę z pudełka i ją zapali.

W wypadku nieosobowym, nie ma opóźnień. Jak tylko zajdą warunki konieczne i dostateczne, skutek jest wyzwalany natychmiast. Np. zapałka może być zapalona przez jakąś maszynę – jak tylko wprowadzi warunki dostateczne, zapałka się zapali. Lecz jeśli ów robot jest też nieosobową maszyną, to problem nie ulega rozwiązaniu, ale cofa się tylko wstecz. Co spowodowało że maszyna uruchomiła czynności prowadzące do zapalenia się zapałki? Cofanie się w nieskończoność nie ma sensu, bo jest nielogiczne. Zatem ostatecznie dochodzimy do pierwotnej Przyczyny, która może zadecydować czy zechce coś zrobić, czy nie, i nie potrzebuje do tego żadnej zewnętrznej przyczyny (której zresztą być nie może, bo nieskończony regres jest nielogiczny). Aby jednak móc o tym decydować należy założyć, że ostateczna przyczyna nie jest zdeterminowana, posiada wolną wolę, słowem musi być osobowa.

Teraz zastosujmy to do powstania świata. Bez względu na to czy przyznamy, że świat powstał jeden, jedyny raz z wielkiej osobliwości, czy że był to tylko jeden z epizodów, w którym przyczyną powstania wszechświata był jakiś wcześniejszy, inny wszechświat – problem zostaje ten sam. Czy warunki konieczne i dostateczne do powstania naszego świata istniały odwiecznie, czy też kiedyś się zmieniły? Jeśli istniały odwiecznie, to dlaczego świat ma tylko skończoną ilość lat? A jeśli się zmieniły, to co spowodowało tą zmianę? Przyczyna nieosobowa nie może zadecydować aby nie zadziałać, działa automatycznie, gdy tylko dostarczymy jej wszystkich warunków koniecznych i dostatecznych do wyzwolenia skutku.

Co spowodowało więc zmianę stanu wielkiej osobliwości, z której wyłonił się wszechświat? Te rozważania można podsumować w przesłance szóstej:

 1. Jeśli świat powstał, choć powstać nie musiał, to przyczyna jego powstania jest Osobowa. A zatem istnieje osobowy, transcendentny Stwórca świata i ateizm jest fałszywy.

#teizm #ateizm #dyskusje #filozofia

Upadek zachodu zwiastuje cezaryzm.

Data: 12.11.2019 03:36

Autor: Andrzej_Zielinski

youtu.be

Cezaryzm – jedynowładztwo legitymowane zaufaniem mas.

Społeczne niezadowolenie, korupcja, dekadencja i trybalizm to obecnie jawne symptomy rozkładu. Tak jak w dawnych czasach wielkie imperia upadały rozkładając się od środka, tak dziś żyjemy na skraju przepaści "cywilizacji zachodniej".

Kwestia "czy upadek nastąpi" jest nieaktualna, zadać należy pytanie "kiedy"?

Zgodnie z hipotezą Oswalda Spenglera cyklu życia cywilizacji wkraczamy w epokę współczesnego Cezara.

Czego można się po tym spodziewać? Brutalnych rządów, silnej ręki która złapie za "jaja" niesubordynowanych i zmusi do podporządkowania jednocześnie scalając narody, ku uciesze społeczeństwa.

Można też łatwo przewidzieć reakcje opozycji (skrajnej lewicy) która będzie upatrywać w takich działaniach ich ulubionych haseł "faszyzm i nazizm". Szczęśliwie te ideologie są od dawna wymarłe. Mimo gorączkowej paniki i kwiku lewicy, nie będą w stanie powstrzymać domina które sami uruchomili.

#polityka #swiat #spoleczenstwo #wladza #kultura #przemianyspoleczne #filozofia

Data: 31.10.2019 01:10

Autor: Widar

Moje pokolenie 80-90- zaczyna dochodzić do władzy i kształtować ten świat czy się to komuś podoba czy nie- to jeszcze normalne- teraz. Może my, jeszcze, zwalczymy chore trędy kulturowe i zbudujemy nowy Renesans, albo, po raz kolejny damy podstawy do upadku obecnego dominującego systemu i damy potwierdzenie potrzeby powstania nowego Feudalizmu.

Kto to wie.

Więc lepiej Nas za bardzo nie inspirować i nie wkurwiać ;D

@Ijon_Tichy- zarówno wiara, jak i kolejna nauka/religia- są dopiero przed Nami.

Kwestia wiary jak zawsze xD

#filozofia #religia #polityka #socjologia #muzyka

Data: 31.10.2019 00:15

Autor: Widar

Moje pokolenie 80-90- zaczyna dochodzić do władzy i kształtować ten świat czy się to komuś podoba czy nie- to jeszcze normalne- może my jescvcze zwalczymy chore trędy kulturowe i zbudujemy nowy Renesans, albo po raz kolejny damu podstawy do upadku i potrzeby powstania nowego Feudalizmu.

Kto to wie.

Więc lepiej Nas za bardzo nie inspirować i nie wkurwiać ;D

@Ijon_Tichy- zarówno wiara, jak i kolejna nauka/religia- są dopiero przed Nami.

Kwestia wiary jak zawsze xD

#filozofia #religia #polityka #socjologia #muzyka

Data: 29.10.2019 09:25

Autor: Ijon_Tichy

Twój charakter i osobowość w ogromnej mierze zależy od prawa moralnego w tobie i zdolności do kontrolowania siebie w zgodzie z tym prawem.

Niezależnie od tego, czy jesteś wierzący, czy też niewierzący, to zakładam, że ty również (tak jak każdy normalny człowiek) toczyłeś nie jeden raz walkę z samym sobą w obliczu pokus, by robić coś, co uważasz za zło, coś niemoralnego, lub niosącego krzywdę i szkodę komuś innemu, lub tobie samemu. Kradzież, przemoc, agresja, kłamstwo, oszustwo, znieważanie czy cokolwiek innego, co jest pogwałceniem systemu wartości, który wyznajesz, być może nawet całkowicie odmiennego od tego chrześcijańskiego.

Nie potrafiłeś sobie odmówić i zrobiłeś to wbrew uznawanemu przez siebie prawu moralnemu. Jeżeli potem żałowałeś, miałeś wyrzuty sumienia i było ci wstyd choćby przed samym sobą, to bardzo dobrze świadczyło o tobie. Niestety przez całe życie wracasz do występków przeciwko temu, co uważasz za słuszne. Czyż nie? Jeśli zaprzeczasz, to albo jesteś kłamcą (a okłamywać możesz również samego siebie), albo jesteś jeszcze naiwny, albo po prostu jesteś nihilistą i socjopatą.

Każdy zdrowy na umyśle człowiek wyznaje jakieś zasady moralne i w mniejszym lub większym stopniu postępuje zgodnie z nimi. Jednak nie ma nikogo, kto nie wracałby do występków przeciw tym zasadom.

Sprawdza się na nich treść owego przysłowia: Wraca pies do swoich wymiocin, oraz: Umyta świnia znów się tarza w błocie 2 list Piotra 2:22.

Być może widziałeś psa, który wymiotuje. Ja widziałem kilka razy. Wygląda to tak, jakby pies się dusił, dławił, on charczy, wstrząsa nim, aż w końcu zwraca i wyrzyguje zawartość, która w jakiś sposób mu zaszkodziła. Po chwili jednak pies wraca i zjada tę ohydną papkę… Tak zachowuje się każdy, kto postępuje wbrew wyznawanemu przez siebie prawu moralnemu. Wie, że coś jest złe, ale nie umie się powstrzymać przed tym, by do tego wracać, tak jak "umyta świnia znów tarza się w błocie".

#moralnosc #swiadomosc #filozofia #biblia #chrzescijanstwo

Data: 14.10.2019 16:52

Autor: Macer

jestem dumny, jak ładnie udało mi się to wytłumaczyć:

Nie zgadzam się z tym, że naród jest najwyższą wartością, bo niby z jakiego powodu? Uważam, że to co dzieli ludzi bardziej to klasy społeczne. Dlatego jestem lewicowym libertarianinem, można powiedzieć, że anarchistą.

Los twojego narodu jest najwyższą wartością z takiego powodu, że najwięcej relacji gospodarczych masz z ludźmi, wokól których mieszkasz. Jak jesteś naukowcem w Polsce, to kupujesz chleb od Polaka, Polak wozi cię autobusem, naprawia ci zegarek, obcina włosy. Nie robi tego naukowiec z Niemiec, Holandii, Francji, z którym łączy cię klasa społeczna.

W twoim żywotnym interesie jest, żeby tym wszystkim ludziom, z którymi spotykasz się na co dzień, żyło się jak najlepiej – bo wtedy i oni będą tobie dobrze służyli. Natomiast podział na klasy tworzy w społeczeństwie pęknięcia. Nie zszyję ci spodni, bo jesteś politykiem. Nie naprawię twojego samochodu, bo jesteś prawnikiem. To jest grunt pod stosunki o charakterze mafijnym. Zresztą, tak pogardzane przez lewicę średniowiecze miało właśnie podział klasowy – szlachta, chłopi, mieszczanie. Kres temu położyła dopiero epoka nacjonalizmu i kapitalizmu – epoka najszybszego w historii rozwoju cywilizacyjnego.

#polityka #filozofia #nacjonalizm

Data: 02.10.2019 12:19

Autor: Ijon_Tichy

Obejrzałem ten film o kwazarach i szczerze powiem, że mocno zachwiał on moją wiara w teorię Wielkiego Wybuchu.

Nie mówię z całkowitym przekonaniem, że WW nie było, ale jestem zaskoczony faktem, że odrzuca się negujące WW doniesienia naukowców, w tym wybitnych noblistów, walczy się z ich odkryciami, niszczy się ich zawodowo i odmawia udostępniania narzędzi badawczych i jakichkolwiek grantów na badania tylko dlatego, że ich niezaprzeczalne ODKRYCIA nie zgadzają się z przyjętym w środowiskach akademickich paradygmatem. Oglądając ten film byłem zszokowany haniebnymi działaniami środowisk akademickich, które – mówiąc zupełnie wprost – po prostu walczą z nauką, która nie pasuje do ich światopoglądu. Szok.

#nauka #kosmologia #astrofizyka #fizyka #gwiazdy #filozofia

Czy wielki Wybuch na pewno miał miejsce?

Data: 02.10.2019 10:27

Autor: Ijon_Tichy

youtube.com

Materiał dla ludzi zastanawiających się nad wszechświatem.

Od razu nadmieniam, że akceptuję teorię Wielkiego Wybuchu, bo jest w miarę spójna i wiele wyjaśnia. Zaczytywałem się w takich książkach, jak: "pierwsze trzy minuty", "na początku był wodór" i tym podobnej literaturze popularnonaukowej, która ciekawie przedstawia koncepcje Wielkiego Wybuchu.

Historia nauki pokazuje jednak, że nigdy nie wolno przestawać zadawać pytań, kwestionować, poszukiwać nowych wyjaśnień i odpowiedzi. Jaskrawym przykładem jest fizyka Izaaka Newtona, która w środowiskach naukowych uchodziła za ostateczne wytłumaczenie działania fizyki, podczas gdy okazało się, że mechanika kwantowa obaliła ten mit! Podobnych przykładów jest wiele.

Parafraza opisu filmu z Yoytube:

Niezliczone strony i portale internetowe umieszczają pokaźną liczbę artykułów w sprawie tajemnic kosmosu. Wielu uznanych naukowców (w tym noblistów) podejrzewa, że niektóre standardowe teorie kosmologiczne nie są poprawne, a część, tak jak ja, sądzi, że duży procent jest błędna lub źle interpretowana. Oto mocne dowody na poparcie poglądów głoszących, iż Wszechświat jest inny od tego jaki się nam przedstawia. Wniosków wypływających z przetłumaczonego filmu może być wiele, jednym z nich mógłby być ten, że podróże kosmiczne na określonych odległościach będą lub są możliwe.

W roku 2013 pożegnaliśmy jednego z największych astronomów naszych czasów, możliwe że największego. Halton Christian Arp urodził się w roku 1927, w Nowym Yorku. Jest znany z podania w wątpliwość TEORII głoszącej, że przesunięcie ku czerwieni w widmie kwazarów wskazuje na ich ogromne odległości. Zaproponował własną interpretację przesunięcia ku czerwieni w widmach kwazarów, które uważał za pobliskie galaktyki, a ze swoich przekonań nie wycofał się nawet gdy ewolucyjne grono "wybuchowiczów z niczego" uznało, że kwazary to jedne z najdalszych obiektów w kosmosie. Oczywiście był przeciwnikiem teorii Wielkiego Wybuchu. Zaproponował teorię głoszącą, że jądra galaktyk mogą eksplodować, wyrzucając kwazary z prędkością dostatecznie wielką, aby spowodować obserwowane przesunięcie ku czerwieni. Dodatkowe kontrowersje budzą doniesienia, że w reakcji na poglądy Arpa, odmawiano mu publikacji jego artykułów, oraz wycofano mu dostęp do teleskopów, a obecnie wykorzystywane teleskopy nowej generacji nie wykonały dotąd zdjęć spornych obiektów badanych przez Arpa. Opracowany przez niego Atlas galaktyk stanowi obecnie ogromny zasób obserwacyjnej wiedzy na temat ewolucji i oddziaływań galaktyk, a obiekty z katalogu są podawane jako wzorcowe przykłady etapów w ich życiu, które próbuje wyjaśnić astrofizyka teoretyczna.

#kosmologia #astrofizyka #fizyka #wszechswiat #wielkiwybuch #filozofia

Data: 24.09.2019 18:51

Autor: turtelian

Właśnie skonczyłem czytać to dzieło !

A jako, że jest w ostatnio lurkowych klimatach to postanowilem sie pochwalić i napisać kilka słów :)

Otóż książka średnia, mnóstwo powtórzeń, czasem wręcz przypomina to pretensjonalny bełkot :) O ile część zarzutów jest słuszna to często jest mieszane pojecię chrześcijaństwa/ koscioła. Sporo argumentów błędnych moim zdaniem z samych założeń. Typowe załeżenie naturalne== dobre wsytępuję tu kilka razy. Niemniej polecam przeczytać każdemu wierzącemu czy też wojującemu przeciwnikowi kościoła. Tak więc @Ijon_Tichy i @UltraMarynek macie lekturę !

#ksiazki #literatura #nietzsche #filozofia #religia #chrzescijanstwo #ateizm

Data: 15.09.2019 21:46

Autor: arti

O najmniej istotne tematy ludzie kłócą się najbardziej – i z czego to wynika…? Jako, że w czasie ostatniej burzliwej dyskusji przywołano jednego ze starożytnych filozofów to zupełnie poza tamtym tematem wrzucam grafikę jak Platon postrzegał rodzaje władzy państwowej, co opisał w dialogu "Państwo" jednej z najlepszych książek jakie w życiu czytałem i każdemu polecam, bo choć prawdą jest, że "Amicus Plato, sed magis amica veritas" to jednak nikt tak jak Platon nie uczy myśleć. Dzieło to zmieniło znacznie moje spojrzenie na świat i mam takie wrażenie , że nikt w praktyce nie uczy racjonalnego myślenia jak własnie Platon.

Platon "Państwo" – polecam !

#filozofia #Platon #panstwo #wladza #ustroje

Data: 13.09.2019 19:24

Autor: FiligranowyGucio

Pamiętam jak na pierwszym roku studiów zadałem pytanie jakiemuś jegomościowi z roku mego, któraż to godzina jest teraz ?? On odrzekł z wielką niechęcią i jawnym rozgoryczeniem "czy ty w ogóle kur-wa wiesz czym jest czas" ?? Poczułem się rzecz jasna nader skonfundowany z tego stanu rzeczy, iż w istocie szybko zdałem sobie sprawę z tego, iż nie wiedziałem tego. Mimo, że mój autobus w jakimś czasie odjeżdżał ze znanego mi przestanku (miejsca) i zapewne kierujący nim woźnica nie specjalnie przejmował się kwestiami wyjaśniania natury czasu i jakąkolwiek jego genezą, stał jakoby w opozycji to tegoż problemu. Celem moim było jednakże ustalenie, kiedy to autobus owy odjeżdża i nie mogłem drążyć tego tematu w chwili obecnej. Jako, że nieco postarzałem się i nawet nie pamiętam, czy ustaliłem wówczas właściwą godzinę i czy zdążyłem na autobus, znalazłem w tym "momencie" chwilę na próbę wyjaśnienia tego zaiste dziwnego zjawiska jakim jest, lub też nie jest czas. I choć wyjaśnianie to zapewne nie bardzo przybliży mnie do opanowania godzin rozkładów jazdy wszelakich środków transportu, przypomniała mi się znana teza pewnego jegomościa, który z Królewca pochodzi i jako Kant jest znany. W skrócie można by to ująć następująco. Stwierdził on, iż nawet jeśli spróbujemy wykroczyć po za sferę, materialnych przedstawień rzeczywistości, nasza redukcja owych przedstawień utknie na dwóch czynnikach: czasie i przestrzeni. A skoro zredukowaliśmy już sferę materialną, wówczas to co pozostało do natury tej już nie należy. Zatem czas mieści się tylko i wyłącznie w sferze poznania. Jednak, żadne zjawisko nie jest nam dane bez tychże form. Idąc dalej, czy mógłbym sprzeciwić się tej tezie i pomyśleć o przejawianiu się samej materii nie uwzględniając owych form zmysłowości ?? Czy jednak sama materia, bez przypisanej jej świadomości lub też jakiejkolwiek zmysłowości, czy też opisie lub jej wyobrażeniu przejawia się w ogóle ?? Tylko, ze cholera właśnie o tym pomyślałem. Ten Kant to spryciarz. Jednakże Autobus wraz z woźnicą odjeżdża z przestanku w określonym miejscu i czasie. Spróbujmy zatem oszukać tę tezę. Zostawmy na moment kantowskie aprioryczne formy zmysłowości i "wyobraźmy sobie", że nie istnieje żadna świadomość, umysł, zmysłowość a tylko przejawiająca się materia, taka jaką znamy. Samo jej przejawianie się cechuje się specyficzną przemianą, jak wiadomo atomy rozpadają się, łączą, z gwiazd rodzą się planety i czarne dziury. Jest to zatem ruch, a ruch tylko w czasie jest możliwy. Jeśli więc odrzucimy dodatkowo koncepcję Berkeleya o podtrzymywaniu świata przez boski umysł i panteiz w ogóle, to i Kanta mamy też z głowy. No chyba, że z Kantem się pospieszyłem 📷;) Ale jak to powiada Tarantino słowami Harvey'a Keitela "panowie nie czas na lizanie się po fiutach". To by było zbyt proste i dla sodomitów może i przyjemne. Zwróćmy więc swoje rozważania na płaszczyznę mechaniki kwantowej. Okazuje się, iż w mikroskali materia rządzi się znacznie odmiennymi prawami, jak to ma miejsce w skali fizyki ogólnej. Atom jest tego najlepszym przykładem. Mówiąc w skrócie, elektrony znane są z tego, iż zmieniają swoje orbity, krążąc wokół jądra. Jednakże zmiana orbit, mimo iż zachodzi poprzez dawkowanie energii, nie jest już taka oczywista, jak mogło by się to wydawać. Otóż nie dość, że elektron zmienia swoją orbitę, to po pierwsze nie wiadomo co się z nim dzieje w momencie przeskoku (innymi słowy znika) to jeszcze ustalenie gdzie wskoczy mieści się już tylko na bazie prawdopodobieństwa. Badacz może jedynie przewidzieć z danym prawdopodobieństwem, gdzie owy elektron znajdzie się po zmianie orbity. Każdy zatem skok elektronu wyznacza nowy jego stan. Każdy kolejny stan jest tylko prawdopodobny i jest jako tu lub tam. Sam ten proces wydaje się bardziej statyczny, niż dynamiczny. Jak zatem zrozumieć owy proces ? Wydaje się, iż przemieszczanie elektronu to skok teraz. I kolejny teraz. Aby sensownie mówić o czasie, tak jak rozumiemy go potocznie i intuicyjnie, prócz teraz istnieć musiałyby również przed oraz po. Wówczas mogłaby istnieć i przeszłość i przyszłość, które dzieli teraźniejszość. Po za tym teraz jawi się w tym ujęciu jako wypadkowa możliwych konfiguracji zainicjowana poprzez energię i jedynie prawdopodobna. W kantowskim zatem ujęciu i po zapożyczeniu z faktu stawania się elektronu, teraz jawi się jako migawka, która zostaje zainicjowana przez nasze postrzeganie, w momencie chwytania teraz. Owo rejestrowanie różnych "teraz" generuje w naszym mózgu poczucie określonego porządku, a to z kolei prowadzi nas do chronologicznego układania i porządkowania określonych zdarzeń. To co było jawi się jako przeszłość, a to co wyobrażamy sobie, i co wynika z tego porządku jawi się jako przyszłość. Wprowadzamy do swojej świadomości strzałkę czasu. Zatem Kanta nie oszukałem. No cóż. Był geniuszem. A zatem zwracam się do jegomościa, z pierwszego roku studiów, który pozwolił sobie wysztorcować mnie, za nieznajomość tak powszechnego zagadnienia, ujmując mi przy okazji możliwość jego zgłębienia w przyszłości. A zatem powiadam Ci kolego, "tak masz rację, wciąż kur-wa nie dowiedziałem się czym jest czas". Ale ułatwiłem sobie życie bo już nie muszę korzystać z komunikacji miejskiej 📷;) Pozdrawiam wszystkich filozofów z mojego rocznika.

Piotr Stanley

#pasta #filozofia #czas #kant

Data: 04.08.2019 17:58

Autor: Brzytwa_Ockhama

Propaganda i Mit

Zamiana męskiego bohatera na żeński

Istnieją przynajmniej trzy wstrząsające sceny w nowoczesnych bajkach i filmach które, jeśliby je odczytać prawidłowo, dekonstruują cały zastany porządek przedstawionego patriarchalnego świata, niszczą go i gardzą nim. W przeciwieństwie jednak do dzieł archetypicznych, pełnych zachodniej mitologii jak Król Lew czy Star Wars części 1-6 gdzie Wybraniec wraz z pomocną sobie grupą dozgonnych przyjaciół wprowadza w świat Ład i Porządek zwyciężając nad Czarnym Panem – czy to Skazą czy to Darthem Sidousem, owe filmy mają charakter propagandowy i mają za cel manipulowanie pewnymi schematami myślenia.

Znamiennym i chyba najprostszym do analizy jest film Wonder Woman który otwiera się przez walkę w wiosce. Wonder Woman pokonuje wszystkich przeciwników, ale zostaje jeden – snajper strzelający z wieży Kościoła który nie może zostać trafiony przez raczej żałośnie zachowujących się mężczyzn. Zdesperowani mężczyźni podnoszą kawałek stali i znakami proszą Wonder Woman o zaatakowanie przeciwnika. Bohaterka przyjmuje dane jej znaki, odbija się od kawałka żelaza i nie tylko niszczy przeciwnika, ale także wieżę kościoła. Bohaterka niszcząc wieżę stoi na samym jej szczycie patrząc się na ludzi z góry (jak straszny, patriarchalny snajper) którzy do niej łaskawie przychodzą.

Nie trzeba być znawcą Freuda lub Junga, żeby zrozumieć zaistniałą tu scenę. Wonder Woman wybija się na mężczyznach którzy nie mogą dostąpić snajpera – symbolicznego niszczyciela i patriarchalnego przeciwnika przesiadującego na wieży tradycyjnego porządku – Kościoła. Scena wywyższania się będzie w tym filmie ciągła. Wonder Woman za każdym razem będzie niszczyła ważnego przeciwnika z góry by w końcu wiązką światła wznosząc się do nieba (symbol pół-boga) pokonać męskiego przeciwnika. Za każdym razem, pod względem metaforycznym i dosłownym, Wonder Woman będzie górą.

Film w końcu kończy się sceną w której Wonder Woman stoi na przeciw Wschodzącego Słońca, symbolu Nowego Świata. Ona sama jest w samym środku zaistniałej sceny, w środku i Sercu Świata.

Trochę trudniejszym, ale mną najbardziej wstrząsającym filmem jest bajka – Moana. Dlaczego wstrząsającym można się spytać? Właśnie dlatego iż Moana jest bajką, dziełem dla umysłów dzieci a tym samym dla umysłów bardzo plastycznych, mogących przyjmować propagandę jako część mitu.

Moana (po polsku Vaiana – Skarb Oceanu) miała być filmem o micie polinezyjskim jednak między mitem polinezyjskim a bajką występuje znaczący szczegół – brak w nim dobrego żywiołu męskiego. Tak jak w mitach Zachodnich gdzie Niebo jest Żywiołem Męskim a Morze Żywiołem Żeńskim tak w Moanie pierwiastek męski jest tylko pierwiastkiem niszczącym wyrażony w postaci haka który może tylko ciąć. Główny męski bohater jest pyszny i dumny i w przeszłości użył haka do skradzenia Serca Bogini Ziemi – Tafiti która, cóż za zaskoczenie, jest głównym Bogiem-Stworzycielem zastanego przez Moanę świata. Jednak Moana urodziła się w świecie rządzonym przez następujących po sobie Przywódców Wioski, mężczyzn oczywiście. Jej ojciec, który jakimś dziwnym sposobem przekazał jej, że będzie przyszłym Przywódcą, zabiera ją na najwyższy szczyt wyspy i pokazuje stos kamieni położonych na sobie symbolizujących władzę każdego wodza. Zapamiętajcie to bo będzie to ważne w dalszej części wywodu.

Wyspa jednak degraduje się, skojarzona z męskim żywiołem koncepcja niszczenia doprowadza wioskę do coraz większego kryzysu. Główny męski bohater zabrał bowiem Serce Bogini Ziemi, kamień podtrzymujący ją przy życiu. Plony są coraz mniejsze a – jak pokazuje jedna scena – kokosy puste w środku. To wszystko harmonijnie układa się na poziomie strukturalnym bajki. Źli królowie wioski, niezgoda z Boginią Ziemi którą uratować może tylko Wybranka – Moana. Archetypicznie jednak jest to pomieszanie z wymieszaniem co wyrażają niektóre symbole pojawiające się w bajce, babcia Moany ma naszyjnik podobny do Ying Yang czyli harmonizujących się żywiołów męskich i żeńskich. Sama Moana przez całą bajkę nie dostaje żadnej pomocy od Maui – głównego męskiego bohatera. Ba! Robi wszystko wobec niego. Zdobywa hak, zwycięża wszystkie przeciwności losu i w końcu przywraca pseudo-harmonię.

Moana zdobywszy serce Bogini Ziemi spotyka ostatniego największego przeciwnika – Wielkiego Ducha Ognia z którym bohatersko walczy Maui, z hakiem pokazując swoją męskość. Moana jednak "zauważa" że nie chodzi o walkę. "Zauważa" że Wielki Duch Ognia ma miejsce na Serce Bogini Ziemi. Przywraca owe Serce demonowi a ten przestaje walczyć, walka nie ma sensu, Wielki Duch Ognia traci swoją wierzchnią warstwę i zmienia się w Wielka Boginię Ziemi, wszechpotężną i z którą walczyć nie należy. Maui zachowuje się głupio, ale w końcu, łaskawie uzyskuje hak od Wielkiej Bogini Ziemi, która znowu roztacza spokój na wyspie.

Moana zwyciężając wszystko wchodzi na najwyższą górę i chce położyć kamień na innych kamieniach – symbol swojej władzy. Ale znowu, doznaje objawienia i nie chce kłaść symbolu swoich złych przodków. Zdobywa więc muszlę, bardzo różową i o bardzo kobiecych kształtach , wchodzi na górę i kładzie na samej górze kamieni tak aby żaden kolejny kamień już być nie mógł położony. Matriarchalizm pierwotny – Wielka Bogini – objawia się w rzeczywistości świata polityczno-społecznego w postaci kobiecej muszli na kilkunastu kamieniach. Hollywood nawet nie udaje, feminizm staje się tak wysokim celem, że stara się ingerować w opowieść mitu, mitu nawet archetypicznego. Posługuje się nim aby ingerować w umysły wszystkich oglądających: młodych i starych.

Ostatnią sceną analogiczną i do Moany i do Wonder Woman jest ostatnia scena z Mad Maxa gdzie kobiety, po które pojechał główny bohater, jadą windą na samą górę zmieniając zastany wcześniej patriarchalny porządek. One wszystkie, patrzą na nas z góry, łaskawie do nich przychodzących.

Inne moje wpisy:


O kłamstwie ewolucji społeczeństwa – https://www.wykop.pl/wpis/36231249/o-klamstwie-comte-a-i-ewolucji-spoleczenstwa-dlacz/

O tym co łączy Władcę Pierścieni i Świątynie Jerozolimską? – https://www.wykop.pl/wpis/33428931/axis-mundi-co-laczy-wladce-pierscieni-poganska-swi/

Etyka normatywna we współczesnym świecie – https://www.wykop.pl/wpis/31605057/etyka-normatywna-w-dzisiejszym-spoleczenstwie-i-st/

Obserwuj #ockham

Na zdjęciu – Moana i Maui. Zauważcie, że Moana ma naszyjnik z dwoma żywiołami zaś w całym filmie nie istnieje przedstawiona harmoniczne współdziałanie żywiołu męskiego i żeńskiego. Żeński wszystko robi sam i ostatecznie łaskawie pozwala na działanie męskiemu hakowi.

#film #starwars #wonderwoman #marvel #analizafilmowa #filozofia #ciekawostki #propaganda #bekazlewactwa #hollywood #filmy #moana #4konserwy #konserwatyzm #bekazfeministek #bajki

Data: 30.07.2019 18:41

Autor: Macer

Filozofowie są jak naukowcy – wynajdują nowe idee i prądy myślowe, tak jak ci drudzy technologie, a artyści to przedsiębiorcy, pozwalający się im upowszechnić – w przyjazny, pomysłowy i przydatny sposób przedstawiając je społeczeństwu. Idee i prądy myślowe są jak narzędzia i technologie, pozwalają lepiej zrozumieć świat i poszerzają możliwości ludzkiego mózgu, tak jak maszyny poszerzają fizyczne zdolności człowieka. #przemyslenia #filozofia

Data: 23.07.2019 12:03

Autor: Ijon_Tichy

Filozoficznie i racjonalnie o istnieniu świadomego obserwatora we wszechświecie.

Zasada antropiczna – grupa postulatów i hipotez w kosmologii i w filozofii, wiążących globalne własności Wszechświata i jego praw z istnieniem w nim obserwatora. Termin jest używany przez różnych autorów w bardzo różnych znaczeniach – podobnie jak węższe terminy słaba zasada antropiczna i silna zasada antropiczna.

Znane prawa fizyki, fundamentalne stałe fizyczne (stała Plancka, prędkość światła w próżni, stała grawitacji itp.) oraz warunki brzegowe i początkowe Wszechświata wykazują tzw. antropiczne koincydencje (ang. fine tuning). Według niektórych szacunków prawdopodobieństwo przypadkowego ułożenia się stałych fizycznych takich jak w naszym Wszechświecie jest niewiarygodnie małe (1:10^229). Mają dokładnie takie wartości, aby umożliwić powstanie życia, a w szczególności umożliwić pojawienie się istoty myślącej, np. człowieka na Ziemi. Minimalne zmiany stałych fizycznych, np. stałej Plancka, uniemożliwiłyby istnienie wszechświata w obecnej formie. Jedna z wersji zasady antropicznej jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego prawa fizyki są takie, jakie są. Sugeruje ona, że gdyby prawa fizyki były inne, nikt nie mógłby ich poznać, ponieważ pojawienie się inteligentnego obserwatora nie byłoby możliwe.

Już Brandon Carter rozróżniał słabą i silną wersję tej zasady:

słaba zasada antropiczna – obserwator może istnieć tylko w odpowiednio starym wszechświecie, mającym też inne własności, jak np obfitość węgla,

silna zasada antropiczna – prawa fizyki, stałe fizyczne i warunki początkowe muszą być takie, aby zaistniał obserwator.

Wersje zasady antropicznej według Barrowa i Tiplera (1986):

słaba zasada antropiczna – obserwowane wartości wielkości fizycznych i kosmologicznych nie są jednakowo prawdopodobne, ale są ograniczone, ponieważ muszą uwzględniać fakt egzystencji i rozwoju życia opartego na chemii węgla oraz wystarczająco długi wiek Wszechświata.

silna zasada antropiczna – Wszechświat musi mieć takie własności, aby wewnątrz niego, w pewnych okresach jego historii, mogło rozwijać się życie.

#ciekawostki #zycie #kosmos #filozofia

Data: 17.07.2019 22:58

Autor: LadacznicoOdporny

@ziemianin, #polityka #polska #robertbrzoza #dyskusja #filozofia

Zacząłem komenta pisać, ale się rozpisałem i post mi wyszedł :) Wrzucę osobno. Ciekawi mnie co Lurki myślą :)

U samego dołu bardzo skromne TLDR.

Do tego materiału się odnoszę: https://www.lurker.pl/p/Pd-d5btVS

W Polsce nie potrzeba żadnej napaści. Ludzie wybierając wujowych polityków sami niszczą ten kraj. Pomoc z zewnątrz jest zbędna.

Autor sugeruje, że powyższe to efekt tajnej napaści. W takim razie kto napada? Inaczej mówiąc – kto na tym korzysta? Przecież nikt nie prowadziłby takich działań, by na nich stracić. UE? Po co – przecież niszczy ich to tak samo jak nas. Chiny? A komu by potem sprzedawały swój szajs?

To nie jest efekt napaści mającej na celu destrukcję czegokolwiek. Wręcz przeciwnie. Np. giganci pokroju Coca-Cola nie chcą nikogo niszczyć. Oni chcą budować swoje imperium. Tyle, że robią to po trupach do celu. Co z tego, że rdzenna ludność Australii niemal wymarła z powodu cukrzycy i niewydolności nerek? Ważne, że przed śmiercią oddali swoje pieniądze firmie. I problem nie leży po stronie przykładowej Coca-Coli. Taka rola przedsiębiorstwa by konkurować i walczyć o rynek. To nie Coca-Cola wymarła, więc można powiedzieć, że ich "system" działa. Problem jest po stronie państw rządzonych przez debili, wybranych przez kolejnych debili, które na skutek tego prowadzą debilne, bezcelowe, bezowocne rządy. To rolą państwa jest się bronić i rozwijać. Ale jest inaczej…

Żyjemy w związku socjalistycznych republik europejskich. Ale socjaliści okradają samych siebie. Nie tylko kraje podległe. To nie efekt tajnych działań reptilian czy innych żydów. To efekt chorego systemu skupiającego się wokół ideologii "dej, bo mie się należy". Politycy są wybierani przez wyborców. Jeżeli wyborcami są debile, to wybierają podobnych im debili, z podobnie złodziejskimi ideami. Destrukcja jest tak szybka, że wygląda jak zorganizowana akcja. Tutaj nie trzeba szukać ukrytych wrogów na zewnątrz. Oni są głównie w obrębie naszych granic. Dopóki nie będzie u władzy ludzi z ideami wyższymi niż słynne korwinowskie "żreć i żyć", to wiele się nie zmieni. Mam poważne obawy, że takiej władzy nie będzie. [UWAGA, znowu korwinizm] Ponieważ, w demokracji rządzi większość, a większość zawsze jest głupsza od dajmy na to 15% ludzi którzy mają jakąś wiedzę i ideę. Przez to nie zostaną wybrani politycy mądrzy, którzy chcieliby zacisnąć pasa i zacząć inwestować zamiast rozdawać. Obecne uzależnianie ludzi od socjalu, karanie za pracę podatkiem i nagradzanie za bezczynność zasiłkiem jeszcze bardziej upadla społeczeństwo. Jest coraz głupsze i coraz bardziej leniwe. Więc skoro gdy było w nieco lepszej kondycji intelektualnej, a wybierało rządy złodziei, to jakie są szanse, że nagle się przebudzi i wybierze dobrze? Moim skromnym zdaniem – bliskie zeru :(

Nie szukajmy winy w innych krajach, ideach, firmach itp. Nie miejmy im za złe, że chcą się rozwijać, często naszym kosztem. Taka rola każdej struktury, od pierwotniaka po państwo, że się rozwija, a przy tym konkuruje o środowisko. Wina jest w nas, że nie robimy tego samego. Giniemy ponieważ zostajemy w tyle. I nie dlatego, że konkurencja zbyt mocno pędzi do przodu, tylko dlatego, że to my się cofamy. Tracimy swoje idee, a bez idei nie mamy celu. Bez celu nie wiemy dokąd dążyć. A bez trudu dążeń nie ma rozwoju. Jeżeli nie ma idei wyższych, to na ich miejsce przychodzą bardziej prymitywne zamienniki. Hodowane jest głupie społeczeństwo, takim łatwiej rządzić. Im niepotrzebne idee wyższe od materializmu. Zbędna wiara w coś wyższego. Zbędna kultura. Jest tylko tu i teraz. Takie osoby nie budują przyszłości, skoro planowanie jej wykracza poza ich możliwości intelektualne(niestety nie przeszkadza im to w byciu elektoratem). Jeżeli nie mamy wspólnych celów, i ideałów, to co nas łączy? Czy jesteśmy jeszcze narodem? Jesteśmy zbiorem przypadkowych ludzi. Nie ma nas, jako siły. Więc przychodzi dowolna organizacja i jednoczy jednostki pod swoim sztandarem – Apple, Samsung, LGBT, Adidas, Antifa, Islam, Katolicyzm, PiS, PO, albo cokolwiek dające chociażby fałszywe poczucie sensu i wspólnoty. Czy to wina wyżej wymienionych, że chcą przetrwać? Wina jest w nas. Giniemy bo nie chcemy przetrwać, a nie dlatego, że inni chcą. Od czasów uzyskania demokratycznej władzy Polska ma w ręce broń, a w głowie pytanie: "rozwój czy rozpad". Zamiast walczyć o swój byt woli sobie przyłożyć lufę do skroni, bo tak łatwiej.

Można by też pisać o prawie, historii, mafii i całej reszcie. Ale to zawsze sprowadza się do prawidłowej lub błędnej reakcji władzy. W systemie demokratycznym – większości, a nie elity. Czego skutki widzimy obecnie. Nie widzę nadziei dla tego kraju, a szkoda bo wiele w nim pokochałem :(

Nie będę podawał mojej wizji idealnego kraju, czy planu naprawczego, więc pozostawię Was w tym pesymistycznym klimacie. Powodów jest kilka. 1 – ideał nie istnieje. 2 – zawsze mogę się mylić. 3 – mam kontrowersyjne poglądy. Nie zakładam, że zostanę zrozumiany, a nie chcę wywoływać gównoburzy.

Podsumowując. Polska nie rozkłada się, bo ktoś z zewnątrz ją niszczy. Ona gnije od wewnątrz. Problemem nie jest siła "wrogiego ataku" – przewaga sił niszczących, a brak sił budujących. To nie jest widok organizmu który umiera ponieważ coś go pożera. To organizm który oszalał i coraz bardziej rezygnuje z anabolizmu na rzecz katabolizmu – pożera sam siebie.

Data: 13.07.2019 07:25

Autor: Ijon_Tichy

Uwaga Lurki i Lukierki. Wydarzyła się rzecz piękna. Szczerze zachęcam do przeczytania wierzących, ateistów, agnostyków, a także ludzi, którzy starają się toczyć różne inne spory w internecie.

Od dwóch tygodni dojeżdżam codniennie od poniedziałku do piątku od godz: 5:15, 130 km za Wrocław, żeby budować fabrykę. Dojazd zajmuje około 90 minut. Ale opłaca się i to bardzo. Nie mówię o pięniądzach. Dojeżdżam z moim kierownikiem. Facet ma 32 lata. To bardzo fajny człowiek, którego bardzo szanuję i cenię nie tylko za świetny stosunek do pracownika, ale w o góle za bycie fajnym człowiekiem. Jakieś półtora roku temu byliśmy w dalszej delegacji i całą ekipą nocowalismy w jakims hotelu. Wieczorem po pracy całą ekipą do późna gadaliśmy, żartowaliśmy, był jakis browarek. Mój kierownik zaczął ostro atakować Boga i Biblię, dokładnie w taki sam prześmiewczo-jadowity sposób, przy wykorzystaniu dokładnie tych samych oklepanych argumentów, jak tutaj na lurku atakują mnie niektóre osoby za pozytywne pisanie o wierze i chrześcijaństwie. Wywiązała się wobec tego rozmowa, w której pookoło 40 minutach mój kierownik zaniemówił (dosownie zapowietrzył się, posmutniał, zamyślił i obrócił głowę w inna stronę – widok sam w sobie przejmujący), po chwili niezręcznego milczenia stwierdził, że nigdy nie patrzył na to w taki sposób i że przyznaje, że go zagiąłem.

Moim celem nie jest jednak zaginanie kogokolwiek, więc nie okazywałem żadnych znamion triumfu. Uważam, że byloby to obrzydliwe i sprzeczne z prawdziwymi intencjami. ale do rzeczy.

Po długim braku kontaktu znowu tam pracuję i od dwóch tygodni dojeżdżam z nim do pracy codziennie po 3 godziny (licząc trasę w dwie strony) i on sam przypomina naszą dawną rozmowę i mówi, że ona mocno na niego wpłynęła. Dopytuje o sprawy, którymi trochę się interesował, ale był ciekaw mojego punktu widzenia: nie tylko sprawy religijne, ale też o kosmos, o teorie o wszechswiecie, o sprawy filozoficzne, z biologii i ewolucji (mam sporo wiedzy na ten temat – Dawkins to mój konik ;) ). Po dwóch tygodniach takich dojazdów stwierdził, że dzieki mnie uwierzył szczerze w Boga – w chrześcijańskiego Boga. Z wielu spraw nie zdawał sobie sprawy i po prostu przyjmował je tak, jak się je przedstawia – stąd brał się jego wcześniejszy gniew i wręcz nienawiść do chrześcijaństwa.

Zacytuję klasyka, czyli @kosmitolog "w internecie jeszcze nikt nigdy nikogo do niczego nie przekonał"

Dlatego, żeby wyjasnić i przedstawić argumentację chrzescijaństwa i być świadectwem dla drugiego człowieka, konieczna jest zwyczajna rozmowa twarzą w twarz i wymiana myśli z wzajemnym szacunkiem i zdrowym nastawieniem – rozmowę bowiem nie toczy sie po to, by osiągnąć zwycięstwo, tylko po to by się "spotkać" w prawdzie. I ja właśnie spotkałem się w prawdzie z człowiekiem, przed którym rozjaśniłem o co tak na prawde chodzi w Biblii.

Przykro to stwierdzać, ale w społeczeństwie, które uchodzi za chrzescijańskie, w Polsce – według mnie – mniej niż 5% ludzi rozumie biblię, jeszcze mniej rozumie działanie Boga i czepia się skrajności, których też nie rozumie.

Z doświadczenia wiem ponadto, że kolejne 90% ateistów w ogóle nie rozumie teorii ewolucji i Dawkinsowskich "dowodów", jedynie bez namysłu przyjmują poglądy na zasadzie autorytetu. Długa rozmowa i możliwość kulturalnego przedstawienia i przeanalizowania poglądów pomagają wielu ludziom wyjść z ateistycznego zakłamania podobnie, jak z zakłamania fałszywej religii (tak – prawdziwa istnieje).

#nawrocenie #wiara #chrzescijanstwo #ateizm #dobro #praca #pracbaza #filozofia

Data: 11.07.2019 23:12

Autor: Macer

przemówienie z polskiego filmu „Wojna światów – następne stulecie”. chyba nawet bardziej trafne dzisiaj niż było za komuny. bardzo dobrze opisuje nawet polskie spolecznosci internetowe. https://www.youtube.com/watch?v=9GkarqS5sMw

#film #filozofia

Data: 03.07.2019 14:13

Autor: Mariodrack

Zainspirowany wpisem @ziemianin na temat kota, chciałbym się podzielić pewną ciekawostka na temat zamieszczonego tam fresku Michała Anioła Stworzenie Adam. Czerwone płótno? przypomina swoim kształtem ludzki mózg, co miałoby świadczyć o tym, że Bóg jest wytworem ludzkiego umysłu. Ot i heretycka teza na sklepieniu najważniejszej katolickiej świątyni. Takich ciekawostek jest tam cała masa. #sztuka #filozofia #historia

Data: 21.06.2019 05:39

Autor: Ijon_Tichy

Profesor Bogusław Wolniewicz. Osoba wybitna i powszechnie szanowana. Człowiek tyleż rozumu, co zdrowego rozsądku. Ateista, z przejawami agnostycyzmu. Zapraszam do przemyślenia kilku jego jakże trafnych spostrzeżeń.

Dwie kultury w jednym państwie to konflikt równie pewny, jak dwie rodziny w jednym mieszkaniu.

Idzie inwazja islamu na Europę. Jeżeli ci urzędnicy w Brukseli, są za głupi, by to zrozumieć, albo jeżeli co gorsza temu sprzyjają, to musimy pójść własną drogą i postawić swoje bariery.

Czy Europa zdoła się przeciwstawić inwazji islamu? To będzie zależało od tego, czy zdoła się zmobilizować jedyna siła do tego zdolna – święty Kościół powszechny.

Najlepszą miarą żywotności cywilizacji jest dbałość o transfer swojego normotypu, czyli ogółu wartości i norm obyczajowych, które dla danej cywilizacji są charakterystyczne.

Koran nie może równać się z Biblią, już nawet tylko jako dzieło literatury (…) – nie ma w nim tej potęgi słowa, jaka bije z niej.

Lewak tak nienawidzi chrześcijaństwa, że się przeciw niemu z diabłem sprzymierzy.

Życie człowieka zaczyna się z chwilą poczęcia: to nie jest artykuł wiary, to jest elementarny fakt biologiczny. (…) Aborcja jest zabójstwem, to pewne.

Nauka nie każdemu przydaje rozumu. Mądry staje się od niej mądrzejszy, głupi zaś jeszcze głupszy. Tej prawidłowości pedagogika nie bierze pod uwagę.

Z pozdrowieniami dla @kosmitolog ;)

#ateizm #agnostycyzm #chrzescijanstwo #katolicyzm #religia #filozofia #islam

Oryginalna drabina potrzeb Maslowa, fałszowana wielokrotnie,..

Data: 06.06.2019 19:33

Autor: arti

simplypsychology.org

Co ciekawe pomimo, że transcendencja oznacza "istnienie na zewnątrz, poza (ponad) czymś, w szczególności: istnienie przedmiotu poznania poza umysłem poznającym, bądź bytu absolutnego poza rzeczywistością poznającego" to tam gdzie jeszcze można znaleźć oryginalną drabinę Maslowa, transcendencja posiada wytłumaczenie , że oznacza pomaganie w samorealizacji inny, lub świadczenie usług seksualnych innym :) HONK HONK.

#filozofia #czlowiek

Data: 26.05.2019 22:16

Autor: Submission

Do czasów Hertza, Tesli i złodzieja Marconiego, nikt wiedział o istnieniu fal radiowych. Ba! Początkowo tych panów uważano za szarlatanów. Nigdy nie byłem ateistą, ale raczej agnostykiem. Wierzę, że istnieje jakiś bóg, jakaś pierwotna energia, która sprawia, że materia ma takie, a nie inne parametry. Pierdyliardy^^ wartości na fundamentalnym poziomie, np. masa elektronu, gdyby choć trochę ją zmienić, wszystko by się rozjebało. Uważam, że Steven Hawking się mylił. Kreator musi istnieć, bo prawdopodobieństwo powstania tego wszystkiego, dąży tak niewyobrażalnie blisko, do zera, że jest niemal niemożliwe.

No, chyba, że założymy gigantyczną liczbę wielkich wybuchów i nieudanych wszechświatów przed nami, tak niewyobrażalną, jak liczba gwiazd w naszym wszechświecie.

Myślę, że po prostu nie jesteśmy w stanie jeszcze dostrzec tego kreatora lub tej energii.

#filozofia #nauka #religia #kosmos #matematyka

Data: 25.05.2019 22:14

Autor: Submission

Jakby wczytać się w zaawansowane, TEOLOGICZNE prace na temat religii chrześcijańskiej, to ma ona sens. Bóg jest w niej istotą transcendentną wobec świata fizycznego. Grzech pierworodny polegał na chęci człowieka, do stania się bogiem i określenia czym jest dobro. Według judaizmu i chrześcijaństwa, nie da się tego określić, bo dobro jest stałe, pochodzące od boga. W chrześcijaństwie Jezus to bóg, który staje się człowiekiem i osiąga pełnię, doskonałość. Następuje zmiana relacji ze starotestamentowego pan-człowiek, na przyjaciel-człowiek. Tutaj jest ciekawostka, bo prawosławie i katolicyzm są całkowicie różne. Prawosławie twierdzi, że skoro bóg stał się człowiekiem, to człowiek ma stać się bogiem według instrukcji życia, zostawionej przez Jezusa. (człowiek swoją boskość utracił, próbując zrównać się z Jahwe)

W sumie, ciekawie się to czyta, podstawy judaizmu i chrześcijaństwa mają ciekawą filozofię. O ile tylko odrzucimy folklor i ciemnogród.

#religia #chrzescijanstwo #katolicyzm #filozofia

Data: 24.05.2019 07:25

Autor: Ijon_Tichy

Einstein powiedział, że "Bóg nie gra w kości". Przy innej okazji wspominał, że jego największym marzeniem jest zrozumienie Boga. Jak to możliwe, że ten geniusz odwoływał się do Boga?

Jak już wspominałem, kiedyś miałem ateistyczną wizję rzeczywistości. To się zaczęło zmieniać wraz ze wzrostem wiedzy. Nie wymądrzam się. Mam w najmniejszym poważaniu ten dziecinny spór o istnienie lub nieistnienie Boga.

To, że zacząłem wierzyć w Boga jest syntezą wielu lat gromadzenia wiedzy.

A oto taki maleńki kamyczek do ateistycznego ogródka ;) szczególnie polecam konkluzje autora, które zamieścił w kilku ostatnich minutach filmu.

Szanuję ateistów, jednak uważam, że drastycznie filtrujecie ogląd rzeczywistości.

#swiatopoglad #ateizm #bog #matematyka #filozofia

https://youtu.be/wb7kPaM8cfg

Człowiek w świecie technologicznym – relacja z konferencji

Data: 20.05.2019 19:14

Autor: FiligranowyGucio

filozofuj.eu

„Stało się przeraźliwie oczywiste, że technologie wyprzedziły już nasze człowieczeństwo” – stwierdził stosunkowo dawno, bo ponad 60 lat temu, Albert Einstein. Od tamtego czasu świat jednak zmienił się jeszcze bardziej, a technologie rozwijają się jeszcze intensywniej. Czy Einstein miał rację? Jakie jest dziś miejsce technologii w życiu człowieka, a jakie człowieka w świecie technologicznym?

#technologia #nauka #ludzie #filozofia

Data: 16.05.2019 20:42

Autor: Jezus

Jako programista android od 7 lat i przyszły iOS, mam inne pojęcie na open source, przez co nigdy nie miałem swojego Githuba. Open source uznaję za komunizm i niszczenie własności intelektualnej, pracujesz nad czymś tygodniami, a później dajesz to na pożarcie sępom, którzy tylko czekają na wyniki Twojej pracy. Oczywiście, sam rżnę z open source aż miło, skoro banda idiotów dzieli się swoim kodem za darmo, cóż, ich wybór. Ja nie będę się odżywiał tynkiem, światłem i powietrzem, byle się z kimś podzielić kodem. Zresztą wystarczy zerknąć jak wygląda Linus Torvalds czy ten drugi dżizas od GNU :D Jak obszarpane dziady.

#programowanie #filozofia

Data: 14.05.2019 08:38

Autor: Ijon_Tichy

Rano odwożę dzieci do przedszkola i ostatnio w drodze powrotnej włączam sobie Radio Maryja. Jest to fenomenologiczne ciekawe doświadczanie nowej rzeczywistości.

Nie piszę prześmiewczo. Kiedy tylko mam okazję, próbuję fenomenologicznie doświadczyć, dotknąć i przeżyć coś, co przeżywają inni i to bardzo pomaga mi zrozumieć rzeczywistość na tyle, na ile ona mi się jawi.

Zawieszając wszelkie zastrzeżenia do Kościoła Katolickiego, wszelkie przedmyślenie i założenia utarte w umyśle, przeżyłem "godzinki do Maryji" razem z radiem Maryja i dzięki temu spojrzałem na kult Maryjny oczami ludzi, którzy go uprawiają.

Pamiętam, że za czasów studenckich często z moim serdecznym przyjacielem (ówcześnie ateistą, co z czasem się zmieniło), odwiedzaliśmy różne dziwne i obce nam miejsca i staraliśmy się właśnie w taki sposób przeżyć ich rzeczywistość. Wynikło z tego, jak śmiem twierdzić, lepsze zrozumienie człowieka w sensie ogólnym, w obrębie dostępnego nam kręgu kulturowego.

Bywałem badawczo na spotkaniach kółka różańcowego w małej, wiejskiej kapliczce. Brałem udział w wernisażach i spotkaniach z "wizjonerami" sztuki. Wziąłem udział w kilku lekcjach "filozofii" i ćwiczeniach Capoeiry, gdy nastała na to moda w moim mieście.

Wziąłem udział w grupowej terapii psychoterapeutycznej w ramach zajęć na studiach, a potem, z ciekawości w lokalnym szpitalu, bo można było od ręki i za darmo. Wszystko po to, by lepiej to zrozumieć.

I wiele wiecej. Odwiedziłem i starałem się poczuć przeżywanie rzeczywistości przez innych ludzi, w ich kontekście, tak jak oni. Były to dla mnie niesamowite doświadczenia, które nauczyły mnie dystansu do siebie, pokory i szacunku do drugiego człowieka.

Narzędzie fenomenologii okazało się zaskakująco objawiające, olśniewające rzeczywistość. Polecam, choć sceptycznie i nieskromnie twierdzę, że nie jest to łatwe i niewielu ludzi będzie umiało je zastosować.

#filozofia #kulturoznawstwo #socjologia #swiatopoglad #gownowpis

Data: 11.05.2019 23:45

Autor: Jezus

#ciekawostki #symbole #filozofia

Jako symbol gnostyków urobor wyraża jedność duchową i fizyczną wszechrzeczy, która nigdy nie zaniknie i będzie trwać w nieskończoność w formie ciągłej destrukcji i odradzania się. Urobor pierwotnie był symbolem rzeki, jaka miała opływać Ziemię, niemającej źródeł, ani ujścia, do której wlewały się wody wszystkich rzek i mórz na świecie.

Jest to symbol nieskończoności, wiecznego powrotu i zjednoczenia przeciwieństw (coincidentia oppositorum lub coniunctio oppositorum). Gryzący własny ogon wąż wskazuje, że koniec w procesie wiecznego powtarzania odpowiada początkowi. Mamy tu do czynienia z symboliką cyklicznego powtarzania – obiegu czasu, odnawiania się świata i światów, śmierci i odrodzenia, wieczności po prostu.

Data: 10.05.2019 17:26

Autor: Macer

tak się zastanawiam, czy ja naprawdę jestem aż tak nienormalny, że mnie takie rzeczy wzruszają? nikt w moim wieku kogo bym znał osobiście nie ma uczuć patriotycznych. po nikim nie widac, zeby sie przejmowali, zeby mysleli o polskości, o naszej tożsamości, żeby szanowali i pragnęli zachowania naszej kultury. czy doprawdy jestem aż tak anachroniczny tylko dlatego, że naczytałem się za dzieciaka "książek zbójeckich" z XIX i polowy XX wieku i nikogo innego ten problem nie dotyczy?

#polska #patriotyzm #filozofia

https://www.youtube.com/watch?v=XcAVzLoTw1U

Data: 10.05.2019 06:53

Autor: Ijon_Tichy

Ponownie jeden z użytkowaników zainsporował mnie do refleksji.

Z punktu widzenia biologii zasadniczą funkcją organizmu, w zasadzie istotą rzeczy i sednem istnienia człowieka, jest rozmnażanie. Możemy się otrząsać z takiej myśli, jednak nawet nasza niepohamowana, ludzka żądza seksualna wyraża ten cel wręcz uderzająco. Wobec tej funkcji oragnizmu ludzkiego – przekazywania genów dalszym pokoleniom – od zarania dziejów organizowano najważniejsze isntytucje i prawa, mity i systemy religijne, ceremonie i rytuały, tabu i inicjacje.

Można powiedzieć, że całe systemy społeczne były wokół tego zasadniczego celu konstruowane w mniej lub bardziej zawoalowany sposób. To właśnie rozmanażanie jest istotą bytu i esencją istnienia czlowieka – i w zasadzie każdego innego organizmu żywego. Przekazywanie informacji genetycznej dalej – stąd pochodzę i temu służę. Kto temu przeczy, ten po prostu nie rozumie biologii i żyje mrzonkami.

Gdyby zredukować człowieka do jego najbardziej podstawowej esencji, to okazałoby się, że jego senem jest właśnie rozmnażanie. Bo jakże mogłby być inaczej, skoro gdyby nie rozmnażanie, to w ogóle człowieka by nie było!?

Miłą stroną tej na pozór brutalnie deterministycznej rzeczywistości jest to, że posiadanie potomstwa naprawde daje mnóstwo szczęścia i radości – przynajminej normalnemu i zrównoważonemu człowiekowi. Pieluchy, karmienie i opieka to tylko poboczność pięknego rdzenia, jakim jest miłość do potomka i ta zachwycająca interakcja międzyludzka.

Możemy mnożyć mrzonki o wolności wyboru i innych kulturowych wynalazach najnowszych dekad – "nie chcę rodziny, bo chcę być wolny" – cóż za wydumany absurd, z którym nawet nie będe dyskutować, choć doskonale go czuję i rozumiem – sam bowiem podlegam pokusom rezygnacji z wyzwań, jakie rzuca mi życie. Jednak w obliczu takich pokus odpowiedzieć sobie muszę na pytanie, czy rezygnacja z takich wyzwań nie jest tożsama z rezygnacją z realizowania swojego życia w jego najpełniejszym wymiarze?

Nagą prawdą pozostaje ten prosty wniosek, iż brak potomstwa wyklucza daną linię genetyczną z procesu dziejów i biegu pokoleń, co zaś oznacza po prostu śmierć ewolucyjną i eliminację. Co więcej, człowiek bezpotomny traci jedyną szansę na pełną realizację swojego człowieczeństwa.

#ewolucja #rodzina #dzieci #filozofia

Data: 05.05.2019 08:07

Autor: Ijon_Tichy

Ciąg dalszy kulturoznawczych wynurzeń. Jak zwykkle maksymalnie skrótowo, ale myślę, że strawnie.

Podstawowe siły izolujące grupę i budujące poczucie tożsamości grupowej

WSPÓLNY OBYCZAJ

Jest to nieskodyfikowane „prawo”, wpajane od dzieciństwa niuanse, konwencje działania, swoisty kodeks postępowania w rozmaitych sytuacjach społecznych i prywatnych, które sprzyjają tworzeniu odrębności kulturowej. Wspólny obyczaj stwarza zbiorową iluzję, podświadome wrażenie, że należy się do wspólnego plemienia, które jest jednolite i zwarte.

Owe zjawiska spajające ludność we wspólnotę są bardzo zróżnicowane, można jednak dostrzec podstawowe podobieństwa wzorców – niezależnie od kultury. Posłużmy się przykładem żałoby. Może przejawiać się w różny sposób, np. strój czarny wyraża żałobę w kulturze europejskiej, ale biały w niektórych kulturach wschodu, zaś niebieski w innych, iitd. Również czas żałoby jest różny w zależności od kultury, lub sposób sposób pochówku – od grzebania zmarłych pod ziemią, poprzez spalenie zwłok, aż po tzw. „lotny pogrzeb” polegający na wydaniu zwłok na pożarcie sępom.

Te powierzchowne różnice utrudniają dostrzeżenie faktu, że we wszystkich kulturach występuje wspólna wszystkim demonstracja żałoby.

Od tych szczegółów zachowania się w życiu codziennym zależy całe życie społeczne, gdyż poczucie tożsamości grupowej oraz przynależności do danej wspólnoty podtrzymuje się i umacnia poprzez odpowiednie zachowanie się ludzi w miejscach publicznych we wszelkiej interakcji międzyludzkiej.

Obyczaj zakorzeniony jest w człowieku do tego stopnia, że panuje nad nim ponad ustrojem politycznym, dlatego rewolucjoniści odrzucając zastany system kulturowy zmuszeni są do odrzucenia większości dawnych obrzędów, świąt itd. ponieważ nawet jeśli nie są bezpośrednio związane z obalonym systemem politycznym, zbyt przypominają ludności o panującym dotychczas systemie i sterują ich umysłami. Rewolucja od zawsze obalała nie tylko posągi, ale starała się zwalczyć zastany porządek społeczny, symbolikę, święta, obrządki i ustanowić w ich miejsce coś nowego. Współcześnie, w szeroko rozumianym społeczeństwie zachodnim również odbywa się swoista rewolucja – dzieje się to poprzez tzw. „teorię krytyczną”, „rewolucję kulturową” (o tym napiszę szerzej w przyszłości).

WSPÓLNY JEZYK

Język również jest zachowaniem społecznym pełniącym funkcję spajającą, komunikacyjną. Jednak równie ważną funkcją języka od zarania dziejów była antykomunikacja – tworzenie barier międzygrupowych. Język zawsze służył do rozpoznania danej jednostki jako członka określonej wspólnoty, stawiając jednocześnie zapory pragnącym zdezerterować do jakiejś innej grupy.

Język pozwala rozróżnić nie tylko wspólnotę etniczną, czy narodową, lecz pozwala na odróżnienie członków poszczególnych klas społecznych. Akcent z jakim mówią członkowie angielskiej klasy wyższej, oddziela ich od członków klasy niższej, a żargon zawodowy chemii i psychiatrii oddziela chemików od psychiatrów. Socjolekt ludzi pozbawionych wykształcenia zazwyczaj różni się od mowy ludzi, którzy ukończyli studia wyższe, itd.

WSPÓLNY BÓG, RELIGIA

-Religia zacieśnia więzy wewnątrz grupy, osłabiając przy tym więzy międzygrupowe. Funkcjonuje wg założenia, że ponad członkami grupy istnieją i działają potężne siły (w osobie bogów, herosów itd.) i należy te siły zadowolić i zjednać okazując im posłuszeństwo. Jeden, potężny i wszechmocny Bóg najskuteczniej spełnia rolę spajającą, co poświadczają sukcesy jakie odniosły wielkie religie monoteistyczne.

Należy podkreślić, że religia nie jest tworem kulturowym powstałym świadomie. Już Carl Gustaw Jung, czy Ann i Barry Ulanov wyczerpująco opisali fakt, iż tendencje do myśllenia transcendentalnego tkwią immanantnie w człowieku. Dlatego każda cywilizacja i kultura, jaka kiedykolwiek istniała na Ziemi, miała swój zorganizowany system wierzeń religijnych.

WSPÓLNY WRÓG

Podział na „MY” i „ONI”. Zagrożenie wojenne ma ogromną siłę spajającą i organizującą społeczeństwo. Wojna od zawsze przynosiła przywódcy korzyści finansowe, polityczne i budowała jego władzę i autorytet – o ile była wygrana.

[Dygresja Ijona Tichy. Dziś przejawia się to również w stosowaniu przez polityków Heglowskiej dialektyki: teza ---> <--- antyteza = synteza. Divide et impera. Zaobserwować można, że w społeczeństwie celowo wskrzeszane są podziały i antagonizmy, a emocje ludności niepotrzebnie podgrzewane przeciw sobie. Poszczególne grupy społeczne konsolidują się w obliczu sztucznie wykreowanych problemów i wrogów.

Przejawia się to nie tylko w ideologicznym podburzaniu przeciw sobie poszczególnych grup społecznych, np.: walczący o prawa gejów naprzeciw walczącym o naturalny model rodziny; walczący o uchodźców przeciw walczącym z najeźdźcami; walczący o aborcję przeciw walczącym o prawo do życia, itd. ad infinitum… Dzieje się to również poprzez podburzanie przeciw sobie całych systemów kulturowych, np. islamu przeciw cywilizacji łacińskiej, czy systemów politycznych – wolnościowcy przeciw komunistom. Celem jest osiągnięcie innego celu niż te, którymi motywowane są poszczególne, nieświadome szerszej rozgrywki grupy. Celem jest kanalizacja nastrojów przeciw wyimaginowanym problemom, przekierowywanie potencjału społecznego, odwracanie uwagi od spraw istotnych dla głównych rozgrywających, którzy pociągają za sznurki i osiąganie syntezy, której nie mają wcale na myśli rozgrzewane masy ludzkie].

=====================================================================================

Wymienione wyżej siły spajające wpływają na wielkie społeczności miejskie. Każda z tych sił ukształtowała własnych wyspecjalizowanego przywódców: np: sędziego, polityka, kapłana, męża stanu, generała. Demokracja zaś jest złudną imitacją dawnego, pierwotnego stanu, kiedy każdy członek plemienia miał coś do powiedzenia w kwestii dowodzeniu społeczeństwem.

W obrębie głównego kulturowego członu krystalizują się wyspecjalizowane podgrupy, jakby „podplemiona”: jako grupy towarzyskie, klasowe, zawodowe, akademickie, wyznaniowe, sportowe i inne. Te grupy odtwarzają poniekąd różne formy tożsamości plemiennej dla poszczególnych mieszkańców miast. Dzieje się ot niejako instynktownie, pozwala przeciwdziałać uczuciu samotności w bezosobowym tłumie.

Marzenie o wspólnej , globalnej wspólnocie jak na razie są złudne, nierealne i kończą się fiaskiem – ze względu na mnóstwo czynników różnicujących i skłonność do fragmentacji, izolacji i budowania mniejszych podgrup.

Cdn.

#socjologia #filozofia #historia #kulturoznawstwo #przemyslenia

Data: 01.05.2019 09:51

Autor: Ijon_Tichy

Ogądałem właśnie teledysk Porcupine Tree, "Normal" i naszła mnie smutna refleksja z czasów studiów.

W czasie zajęć z teorii nowych mediów mieliśmy wykłady i lekturę, w której porównywano trzy rodzaje przekazywania kulturowych kodów, przesłań – komunikatów. Pominę całą paplaninę o kulturach postfiguratywych, kofiguratywnych i prefiguratywnych. Oto pewna refleksja i synteza wyciągnięta pod temat.

W dużym uproszczeniu.

Gdy wynaleziono druk treść mogła być przekazywana z większą dynamiką i zróżnicowaniem. Otóż, aby zrozumieć książkę, należy przeczytać ją od początku do końca, śledząc narrację liniowo (tekst) – wymaga to skupienia i wysiłku, a także kształtuje liniowy, spójny sposób długodystansowego, świadomego myślenia „od a do z”. Śledzenie tekstu w ksiażce wymaga od czytelnika pamięci, skupienia uwagi na narracji, śledzenia wątków, koherencji – mamy tutaj do czynienia z myśleniem liniowym, konsekwentnym podążaniem rozumu za treścią, analizą, abstrakcyjnym przedstawianiem idei i obrazów, długodystansowym śledzeniem toku myślenia autora. Czytelnictwo bardzo pozytywnie wpływa na kształtowanie umysłu i logicznego rozumowania człowieka.

Wynalezienie nowych mediów, internetu i ogólniedostępnych narzedzi, dających dostęp do sieci…

HIPERTEKST – oto słowo klucz. Istnieje drastyczna różnica w sposobie zdobywania wiedzy między tą zaczerpywaną z literatury a tą przyjmowaną z mass mediów, szczególnie internetu. W internecie mamy do czynienia z brakiem struktury tekstu, czyli HIPERTEKSTEM. Nie wymaga on znacznego skupienia uwagi, wysiłku umysłu. Hipertekst skłąnia do poruszania się po płyciźnie informacyjnej. Jest płytki, szybki i łatwy, ale też chaotyczny, niespójny, nieukierunkowany i rądzi się w znacznej mierze przypadkiem. Jest obarczone niezliczonymi błędami, wynikającymi np. z przekłamanych źródeł, dyletanctwa masowych producentów informacji, czy też celowego „przekoloryzowania”.

HIPERTEKST przypomina umysł schizofrenika, a konsumowanie informacji z internetu przypomina myślenie schizofreniczne.

Narracja hipertekstu zmienia sposób przekazywania informacji na myslenie NIELINIOWE, zupełnie inaczej, niż miało to miejsce w klasycznym czytelnictwie literatury. Typowy użytkownik internetu zdobywa informacje krótkie, wyrwane z konteksctu, przeskakuje z wątku na wątek, z informacji na informację bez żadnego związku logicznego. Informacje są płytkie, niedopowiedziane, często całkowicie zakłamane, źle interpretujące fakty lub wręcz absurdalne i urywające się nagle bez przyczyny, bez logicznego zakończenia. Tak m.in.funkcjonuje umysł schizofrenika.

Nie ma tutaj miejsca, by rozpisać się należycie. niech zatem konkluzją będzie krótkie spostrzeżenie, iż dzisiejsze społeczeństwa stają się coraz bardziej oderwane od idei, które spajajłyby je we wspólnoty. Są wepchane w chaos hipertekstu i coraz bardziej pogubione w tym, co jest prawdą a co kłamstwem. Są przekarmione bezwartościowym bełkotem do granic możliwości. Przestają wierzyć, że w ogóle jakakolwiek prawda istnieje. Zatracają też zdolność do cierpliwego zdobywania wiedzy liniowej. Kod kulturopwy – ten wewnątrz ludzi – zdaje się coraz bardziej przypominać szaleńczy bieg umysłu przez internetowy tumult przerywany szybko migającymi blokami reklamowymi.

Schizofreniczny hipertekst uczy myślenia krótkotrwałego, urywanego, niedokończonego. Kształtuje w ludziach sposób funkcjonowania umysłu polegający na przeskakiwaniu z wątku na wątek bez wyraźnego celu. Ludzie są oraz mniej zdolni do myślenia liniowego, koherentnego, spójnego. Całe społeczeństwo staje się coraz bardziej odzwierciedleniem hipertekstu – rozczłonkowane, nieogarnięte, bez wyraźnego celu. Z tym współwystępuje i w jakimś sensie powiązane jest wiele innych rzeczy – utrata wiary w wysokie wartości, takie jak "dobro, prawda, miłość, sprawiedliwość, wolność". Coraz rzadziej widzimy trwałe związki między dwojgiem ludzi, a stare małżeństwa staną się zjawiskiem coraz rzadszym…

https://www.youtube.com/watch?v=DPjyOMdQBnw

#postmodernizm #internet #massmedia #socjologia #filozofia

Data: 29.04.2019 13:54

Autor: Ijon_Tichy

A teraz szpila w bok wszystkich ludzi wierzących, którzy naiwnie wierzą, że Bóg stwarzał świat w literalne 6 dni, w sposób przypominający czary mary i malowanie obrazu, a wszystko działa, bo Bóg cały czas działa…. ech…

Hoimar von Dietfurth: "Na początku był wodór"

"Przecież nie do pogodzenia z mniemaniem o wszechmocy Boga jest twierdzenie, iż stworzony przez niego wszechświat może być na tyle niedoskonały, że potrzebowałby jego bezustannej ingerencji, by w ogóle mógł trwać i funkcjonować – jak chcą niektórzy ludzie wierzący w Stwórcę. Czy nie byłoby chwalebne dla Stwórcy właśnie to, co odkryło przed nami przyrodoznawstwo, a mianowicie, że wszechświat jest wspaniale funkcjonującym mechanizmem, który trwa w oparciu o niezmienne i piękne prawidła fizyki? Poznawanie owych prawideł dodaje piękna dziełu stwórczemu i nie należy ich z góry odrzucać. Rzeczy wyjaśniane w kategoriach wiedzy przyrodniczej wcale nie przestają być cudowne, wbrew wszystkim bezmyślnym przesądom."

#wiara #nauka #literatura #filozofia

Data: 29.04.2019 13:29

Autor: Ijon_Tichy

Hoimar von Ditfurth, "Na początku był wodór", s. 28:

„Każdy ma prawo sam wyrobić sobie własne zdanie o tym, dlaczego istnieje świat, a nie po prostu – nic. Nauki przyrodnicze tego już nie rozwiążą. A jeżeli ktoś z bezspornego faktu, że świat istnieje, chce wyciągnąć wniosek o przyczynie tego istnienia – założenie takie w żadnym punkcie nie jest sprzeczne z naszą wiedzą naukową. Żaden uczony nie rozporządza ani argumentem, ani faktem, które mogłyby być sprzeczne z tym założeniem. Nawet wtedy gdy w grę wchodzi przyczyna, która – bo jakżeż mogłoby być inaczej – najwyraźniej znajduje się poza tym naszym trójwymiarowym światem”

#wiara #nauka #swiatopoglad #literatura #filozofia

Data: 17.04.2019 06:50

Autor: Ijon_Tichy

W oparciu o książkę Hoimara von Dietfurtha (ewolucjonisty, przyrodnika, neurologa, popularyzatora nauki) pt.: "Nie tylko z tego świata jesteśmy". Polecam tę książkę i inne dzieła pana Dietfurtha.

W okresie średniowiecza w naszym kręgu kulturowym ogromnym wysiłkiem usiłowano udowodnić raz na zawsze istnienie Boga i realność rzeczywistości innego świata. W wyniku okazało się, że udowodnienie tego jest z zasady niemożliwe.

Później na scenę wstąpiła nowoczesna nauka, a ponieważ człowiek jest skłonny do popadania w skrajności, dlatego kolejne wieki poświęcono z kolei na imponujące wysiłki w celu udowodnienia, że Boga nie ma, żadna transcendentalna rzeczywistość nie istnieje, że przyroda i świat doczesny mogą sobie funkcjonować bez Boga, a nasz rozum potrafi je przeniknąć.

Wynikiem było poznanie, że to też jest niemożliwe. Za decydujący punkt zwrotny można uznać teorię względności Alberta Einsteina i fizykę kwantową. Człowiek pokornie uznał, że istnieje nieskończona mnogość rzeczy, które przerastają jego umysł.

Naiwny realista, czyli materialista ontologiczny odrzuca samą myśl o możliwości istnienia jakiejś rzeczywistości poza naszym światem, wskazując przy tym na swoje bezpośrednie doświadczenie. "Naiwny realizm", został wstępnie zdyskredytowany jako złudzenie ponad dwa tysiące lat temu przez Platona.

Zastanómy się nad tym przez chwilę.

Okazuje sie bowiem, że WRAŻENIA ZMYSŁOWE NIE SĄ ODBICIEM RZECZYWISTOŚCI. Np. wrażenie wzrokowe. Przymiotnik "ciemny" nie odnosi się do cechy świata zewnętrznego, lecz opisuje tylko przeżycie wzrokowe. W świecie zewnętrznym istnieją fale elektromagnetyczne różnej długości (lub, co na to samo wychodzi, różnych częstotliwości), a oczy nasze reagują na (stosunkowo nadzwyczaj mały) wycinek tego pasma częstotliwości fal, a nasz mózg, a mówiąc ściślej: część naszych półkul mózgowych zwana "korą wzrokową", przekłada wyzwolone reakcją siatkówki sygnały – w jakiś, całkowicie dla nas zagadkowy sposób – na przeżycia optyczne, które opisujemy słowami: "jasne", "ciemne", różnymi nazwami barw itd. Ten przykład (a jest ich wiele więcej) pokazuje nam, że:

– Po pierwsze: poza dziedziną ludzkiego przeżywania istnieje rzeczywiście realny świat zewnętrzny.

– Po drugie: tego, co przeżywamy, nie można tak bez zastrzeżeń uznać za realną cechę tego zewnętrznego świata.

– Po trzecie: według wszelkiego prawdopodobieństwa istnieją realne cechy założonego przez nas świata zewnętrznego, których w ogóle nie potrafimy postrzegać i są nam całkowicie niedostepne.

Musimy zatem pogodzić się z tym, że istnieje niewyobrażalna wprost liczba dalszych obiektywnych cech świata, o których nie dowiemy się nigdy, nawet taką pośrednią drogą, poprzez urządzenia i maszyny. Natomiast to, co się w końcu wyłania w naszym przezywaniu, nie jest w żadnym razie wiernym odbiciem obiektywnego świata. Ta niewielka cząstka bodźców, jaką w ogóle postrzegamy, dociera do naszej świadomości po skomplikowanym opracowaniu przez procesy mózgowe.

Nasze narządy zmysłów wcale nam świata nie odtwarzają. One go interpretują! A to jest podstawowa różnica. Natura fali elektromagnetycznej (wywołującej wrażenia wzrokowe) nie ma absolutnie żadnego powiązania z tym, co nazywamy "światłem", czy "ciemnością"

Jeszcze ostatni przykład. Powiedzieliśmy, że nie potrafimy bezpośrednio postrzegać fal elektromagnetycznych poza wąskim pasmem optycznie widzialnego światła;. Ściśle biorąc, nie całkiem tak jest. W innym bowiem miejscu tego widma, przesuniętym nieco w kierunku fal dłuższych, a mianowicie mniej więcej między jedną tysiączną milimetra a całym milimetrem długości fal, znowu rejestrować możemy te same fale elektromagnetyczne, ale tym razem nie poprzez nasze oczy, lecz receptory zmysłów naszej skóry. Fal tych nie widzimy, lecz je czujemy. Postrzegamy je jako promieniowanie cieplne.

Wszystkie fale elektromagnetyczne są z istoty swej takie same. Jest to zawsze zupełnie ten sam rodzaj promieniowania. Jedyna różnica polega na długości fal. W zależności od swoistej formy przystosowania komórek naszych zmysłów, przeżywamy określone częstotliwości tych fal bądź jako światło czy rozmaite barwy, bądź też jako promieniujące ciepło. Nie może tu być w ogóle mowy o żadnym "odbiciu" realnego świata, takiego "jakim on jest”. To jest tylko percepcja, taki szczególny sposób NIEZALEŻNEGO OD NASZEJ WOLI INTERPRETOWANIA bodźców poprzez nasze organizmy.

Widzimy więc, że "naiwny realista", materialista ontologiczny jest naprawdę naiwny. Uznana przez niego za tak niewzruszona i solidną koncepcja realności świata, realności, którą można sprawdzić (zobiektywizować) dzięki postrzeganiu zmysłowemu, w jednej chwili okazuje się czystym złudzeniem.

Gdy wyzbędziemy się przesądów (zarówno wierzący, jak ateisci), to okazuje się, że wiedza przyrodnicza nie neguje wiary, a nawet te dwie wizje świata mogą wzajemnie się uzupełniać. Poznanie przyrodnicze poszerza religijne rozumienie człowieka i świata. Sednem jest pojmowanie procesu ewolucji jako aktu stworzenia.

Ale to już inny temat.

#ateizm #agnostycyzm #nauka #bog #wiara #ewolucja #filozofia

Data: 17.03.2019 04:01

Autor: Janusz_Tracz

Przeciwnicy tego, że żyjemy w symulacji, twierdzą, iż wymagałoby to gigantycznej mocy obliczeniowej, której nie znajdziemy w całym wszechświecie. Pomijając już być może błędny pogląd, że nasz wszechświat jest jedynym – jak działa GTA? Czy cała gra jest wczytana? Widzimy jedynie ograniczony obszar, a wszystko ładuje się w czasie rzeczywistym. Co jeśli ściana za nami nie istnieje? Ładuje się jedynie, jeśli na nią patrzymy czy obserwujemy jakimś urządzeniem? Oczywiście, musi być jakiś serwer kolizji, bo możemy się o tę ścianę rozdupczyć. No właśnie. To samo jest ze świadomością i wolną wolą. Czy posiadamy świadomość, czy też może gigantyczną bazę danych w łepetynie, którą odtwarzamy? Teraźniejszość trwa jedynie 2 milisekundy. Wyborów dokonuje za nas mózg, a my sobie to przedstawiamy jako własny wybór. W praktyce, możemy oglądać film, a wszystko się już wydarzyło, 2 milisekundy przed naszym "świadomym wyborem".

Data: 05.03.2019 22:46

Autor: drewniany

Gdzie jesteś na mnie nie ma co liczyć się z tym nie ma w sobie na mnie nie ma w domu nic się nie ma co robić to jest na tyle co w tym roku w sobie nic do zarzucenia do domu to się z tym roku w Polsce nie było wojny domowej roboty i tak się z tym nie ma w sobie coś innego jak tam w pracy i nie wiem co mam robić w sobie coś innego jak tam w pracy jestem do domu to się z tym nie ma w sobie nic do roboty na tyle co to jest na tyle co w tym dziwnego tym w sobie coś z nim i nie na mnie za u Ciebie słychać jak tam w pracy jestem do domu to Ci powiem.

Czy matematyka mogła stworzyć wszechświat?

Data: 20.02.2019 15:45

Autor: 12358

youtu.be

John Lennox – brytyjski matematyk, filozof nauki i apologeta chrześcijański. Jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu w Oksfordzie, oraz członkiem Green Templeton College. Uważany jest za autorytet w sprawach zgodności między nauką a wiarą. (Wiki)

Data: 12.02.2019 21:21

Autor: solo1979

Cynizm, nurt w filozfii.

Najbardziej znanym z cyników był DIOGENES, uczeń Antystenesa. Opowiada się o

nim, że mieszkał w beczce i nie posiadał nic innego poza płaszczem, kosturem i torbą na

chleb. (Niełatwo więc było mu odebrać szczęście!) Pewnego razu, kiedy wygrzewał się w

słońcu koło swej beczki, odwiedził go Aleksander Wielki. Stanął przed mędrcem i zapytał go,

czego pragnie, chciał bowiem natychmiast spełnić jego życzenie. Diogenes odparł:

„Chciałbym, abyś przesunął się o krok, tak by słońce mogło na mnie świecić”.

( ͡º ͜ʖ͡º)

Dobranoc Lurki!

Bóg urojony?

Data: 12.02.2019 13:08

Autor: 12358

youtu.be

Argumenty Dawkinsa vs William Lane Craig – amerykański filozof analityczny, teolog, apologeta i pisarz chrześcijański. Jest wykładowcą na Talbot School of Theology w Uniwersytecie Biola i profesorem filozofii na Houston Baptist University

(wykład pocięty na pięć części)

https://youtu.be/SJy1pJziL_g

https://youtu.be/2tVs8sgKknE

https://youtu.be/v4JspG2h4xQ

https://youtu.be/75jBpFlQW9Q