Lurker.pl - tag #starozytnosc

Włochy: Spektakularne odkrycie w Pompejach

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/CFwGpHmv3
Data dodania: 11/24/2020, 10:24:29 AM
Autor: michwsek

W Pompejach znaleziono skamieniałe szczątki dwóch ofiar wybuchu Wezuwiusza – podała w sobotę Ansa. Są na tyle dobrze zachowane, że można było ustalić, iż chodzi o 40-letniego mężczyznę w ciepłym płaszczu i jego młodego niewolnika w tunice. Od ponad wieku nie dokonano tak sugestywnego znaleziska na terenie starożytnego miasta, zniszczonego w wyni…
#wlochy #pompeje #wezuwiusz #starozytnosc


Fabricius - tłumacz egipskich hieroglifów

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/Le0w3vDE9
Data dodania: 11/22/2020, 12:58:23 PM
Autor: panbenedykt

Fabricius to narzędzie od Google’a, które dzięki uczeniu maszynowemu ma pomóc w odczytywaniu egipskich hieroglifów. I choć przeznaczony jest by służyć specjalistom, każda osoba zainteresowana hieroglifami może dzięki niemu poszerzyć swoją wiedzę na ich temat.

#nauka #technologia #historia #starozytnosc #egipt #hieroglify


Powstanie Rzymu - ile w nim mitu?

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/8yn0mnXD1
Data dodania: 11/15/2020, 11:00:32 PM
Autor: poeta

Rzym za­ło­żo­no 21 kwiet­nia – w dzień świę­ta bo­gi­ni trzód i pa­ste­rzy Pa­les, czy­li rol­ni­czej uro­czy­sto­ści Pa­ri­liów. An­tycz­ne chro­no­lo­gie po­da­ją róż­ne daty rocz­ne: 754, 752, a na­wet 772. W kul­tu­rze jako data założenia Rzymu utrwa­lił się jed­nak 21 kwiet­nia 753 p.n.e..

Pier­wot­ne te­ry­to­rium Mia­sta mia­ło obej­mo­wać je­dy­nie po­me­rium do­oko­ła Pa­la­ty­nu, za­tem tyl­ko jed­no ze słyn­nych sied­miu wzgórz. Mity po­zwa­la­ją jed­nak wnio­sko­wać, że w skład mia­sta wcho­dził też Ka­pi­tol, azyl – ko­tli­na na szczy­cie wzgó­rza oraz po­ło­żo­ny ni­żej te­ren peł­nią­cy funk­cje fo­rum.

#starozytnosc #historia #rzym


Ares - bóg wojny

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/d3UA7bP2u
Data dodania: 10/19/2020, 10:39:23 AM
Autor: poeta

Ares był sy­nem Zeu­sa i Hery. Na­le­żał do eli­tar­ne­go gro­na dwu­na­stu Olim­pij­czy­ków. I w an­ty­ku i współ­cze­śnie jest zna­ny przede wszyst­kim jako bóstwo wojny, zwłasz­cza ofen­syw­nej, czy, by le­piej rzecz ująć, wal­ki zbroj­nej i du­cha wo­jen­ne­go. Wraz z ro­dzeń­stwem – bo­gi­nia­mi po­ro­du Eile­ithy­ią i mło­do­ści Hebe, sta­no­wią od­zwier­cie­dle­nie po­cząt­ku, roz­kwi­tu i kre­su ży­cia. Kres ten przyj­mu­je czę­sto for­mę śmier­ci gwał­tow­nej na polu wal­ki lub od ran od­nie­sio­nych w boju.

#starozytnosc #grecja #historia #ciekawostkihistoryczne


Spartakus – znad Dunaju do Hollywood

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/Ril0XAoZk
Data dodania: 10/9/2020, 12:36:17 PM
Autor: poeta

Spartakus po­cho­dził z Tra­cji. Uro­dził się ok. roku 111 p.n.e., zgi­nął w roku 71. Kie­ro­wał naj­więk­szym, naj­słyn­niej­szym i naj­bar­dziej nie­bez­piecz­nym dla pań­stwa rzym­skie­go po­wsta­niem nie­wol­ni­ków, któ­re przy­bra­ło for­mę wiel­kiej kam­pa­nii wo­jen­nej. Ska­la po­ra­żek Re­pu­bli­ki przy­po­mi­na­ła prze­ra­ża­ją­ce pa­smo suk­ce­sów Han­ni­ba­la i zdo­by­cie Rzy­mu przez Gal­lów znad Padu w roku 309 (utrzy­mał się je­dy­nie Ka­pi­tol i to nie dzię­ki czuj­no­ści żoł­nie­rzy).

#historia #starozytnosc #rzym


Kapłani egipscy nie zawsze pracowali na pełen etat

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/jAyq9a2xQ
Data dodania: 10/6/2020, 10:50:42 AM
Autor: felix_felicis

W przeciwieństwie do współczesnych wielkich religii monoteistycznych egipscy kapłani nie byli przywódcami religijnymi, którzy pełnili rolę duszpasterską, głosząc zasady wiary. Wielu z nich nie pracowało tylko na rzecz świątyni, ale na własny rachunek - mówi historyk dr Joanna Wilimowska.

#swiat #egipt #religie #historia #starozytnosc


Safona - pierwsza apologetka miłości

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/UDRc3gRj1
Data dodania: 10/5/2020, 12:57:46 PM
Autor: poeta

Dla od­cho­dzą­cych z thiasos pa­nien Sa­fo­na przy­go­to­wy­wa­ła pie­śni we­sel­ne (epi­ta­la­mia) łą­czą­ce lu­do­we żar­ty ślub­ne z re­flek­sją nad to­kiem ludz­kie­go ży­cia. Two­rzy­ła rów­nież słyn­ne pie­śni mi­ło­sne, sła­wią­ce uro­dę swych uczen­nic, ich cno­ty, wdzięk i ele­gan­cję. Udzie­la­ła im rów­nież uję­tych w stro­fy po­rad i prze­stróg opar­tych na wła­snym do­świad­cze­niu ży­cio­wym i ko­lek­tyw­nej mą­dro­ści. Mi­łość u Sa­fo­ny to przede wszyst­kim Eros, bu­rzą­cy zmy­sły, wła­da­ją­cy ro­zu­mem, du­szą i cia­łem (zob. słyn­na Modlitwa do Afrodyty). Wi­dać rów­nież wraż­li­wość na pięk­no na­tu­ry.

#poezja #starozytnosc #grecja #historia


W Egipcie znaleziono 59 starożytnych sarkofagów z mumiami

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/slks2UWK5
Data dodania: 10/4/2020, 10:39:12 AM
Autor: michwsek

W Egipcie, na południe od Kairu, archeolodzy odkryli wyjątkowe miejsce pochówku. Badacze znaleźli 59 starożytnych, świetnie zachowanych sarkofagów ze zmumifikowanymi szczątkami.

#egipt #starozytnosc #historia #mumie #odkrycie #archeologia


Atena - najpopularniejsza grecka bogini

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/DGoKObyXd
Data dodania: 9/30/2020, 5:02:37 PM
Autor: poeta

Ate­na, bo­gi­ni naj­waż­niej­szej po­lis Hel­la­dy, była cór­ką Zeu­sa i ty­ta­ni­dy Roz­wa­gi - Me­tis. Jed­nak przy­szła na świat nie z łona mat­ki, lecz z gło­wy ojca, z któ­rej wy­sko­czy­ła z okrzy­kiem wo­jen­nym jako do­ro­sła ko­bie­ta w peł­nym rynsz­tun­ku bo­jo­wym i świe­tli­stej zbroi (ma­lar­stwo wa­zo­we przed­sta­wia ją od­po­wied­nio po­mniej­szo­ną). Ate­na zna­la­zła się w cie­le swe­go ojca, gdyż ten po­łknął jej mat­kę, do­wie­dziaw­szy się od Ura­no­sa i Gai lub sa­mej Me­tis, że po uro­dze­niu cór­ki, Me­tis zro­dzi syna, któ­ry oba­li Zeu­sa. We­dług jed­ne­go z mi­tów, Hera, za­zdro­sna, że Zeus sam dla sie­bie zro­dził dziec­ko, wła­sną mocą po­czę­ła i uro­dzi­ła Hefajstosa. Inny wa­riant po­da­wał, że re­zul­ta­tem za­zdro­ści Hery był spło­dzo­ny bez udzia­łu męż­czy­zny po­twór Ty­fon.

#starozytnosc #grecja


Muzyka w starożytnym Egipcie – co o niej wiemy?

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/316Qh8DNi
Data dodania: 9/26/2020, 9:43:36 PM
Autor: macer

Właśnie, kurde, mało. A wielka szkoda, bo była wysoko rozwinięta, z wielością instrumentów, zastosowań, wykonawców.

#historia #starozytnosc #egipt #muzyka


Dionizos - najpopularniejszy grecki bóg

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/Judd1c3Zg
Data dodania: 9/21/2020, 10:34:58 PM
Autor: poeta

Dionizos na­le­ży do naj­star­szych bo­gów świa­ta grec­kie­go. Był sy­nem Zeu­sa i śmier­tel­nej ko­bie­ty Se­me­le, cór­ki Kad­mo­sa i Har­mo­nii. Za­li­cza się wo­bec tego do dru­gie­go po­ko­le­nia Olim­pij­czy­ków, wspól­nie m.in. z Her­me­sem, Apollinem i Ar­te­mi­dą. Do dziś jest do­brze zna­ny rów­nież jako Bachus, tak­że w Pol­sce, gdzie co­rocz­nie pod­czas wi­no­bra­nia przez Zie­lo­ną Górę prze­jeż­dża or­szak z Dio­ni­zo­sem na cze­le, a od jego imie­nia na­zy­wa­ne są dni kul­tu­ry stu­denc­kiej – Bachanalia.

#starozytnosc #grecja #historia


Wergiliusz: najwybitniejszy rzymski epik

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/HciyHDxuj
Data dodania: 9/18/2020, 11:33:28 AM
Autor: poeta

Wergiliusz, czyli twórca Eneidy – li­czą­cego 12 ksiąg rzym­skiego eposu na­ro­do­wego. Ce­lem dzie­ła było uświet­nie­nie hi­sto­rii im­pe­rium i po­etyc­kie uza­sad­nie­nie pra­sta­re­go ro­do­wo­du praw Rzy­mu do wła­da­nia orbis terrarum. We­rgi­liusz skła­da też w swych hek­sa­me­trach hołd wy­wo­dzą­cej się od sa­mej We­nus dy­na­stii ju­lij­sko-klau­dyj­skiej. Za­dzi­wia­ją­ca to­nem peł­nym wznio­sło­ści i pa­to­su wraz z ele­men­ta­mi li­ry­zmu i brzmie­niem me­trycz­nych wer­sów, Eneida po­zo­sta­ła dzie­łem nie­do­koń­czo­nym. Po­eta nie zdą­żył nadać mu osta­tecz­ne­go kształ­tu, zaś w swym te­sta­men­cie do­ma­gał się, by epo­su nie pu­bli­ko­wać, lecz spa­lić. Jed­nak­że błogosławiona wina ce­sa­rza, któ­ry zlek­ce­wa­żył tę część te­sta­men­tu Man­tu­ań­czy­ka, spra­wi­ła, że już w roku 17 Eneidę moż­na było swo­bod­nie czy­tać i re­cy­to­wać, a wraz jej wej­ściem do szkol­ne­go curriculum ob­ja­śniać i ko­men­to­wać.

#starozytnosc #rzym #poezja


Owidiusz: pierwszy twórca poezji miłosnej i wygnaniec Augusta

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/lDlWUfOpX
Data dodania: 9/9/2020, 4:43:27 PM
Autor: poeta

Owidiusz uro­dził się 20 mar­ca 43 roku p.n.e. w Sul­mo­nie, zmarł zaś w roku 17 albo 18 n.e. w To­mis (dziś Kon­stan­ca w Ru­mu­nii). Na­le­żał do młod­sze­go po­ko­le­nia pi­sa­rzy epo­ki Au­gu­sta, two­rzył przede wszyst­kim ele­gie. Sam sie­bie okre­ślił w po­etyc­kiej au­to­bio­gra­fii (Tristia IV. 10) nie­co żar­to­bli­wym, a przy tym iro­nicz­nym mia­nem piewcy lekkiej miłości.

Owi­diu­sza moż­na uznać za naj­bar­dziej płod­ne­go ele­gi­ka rzym­skie­go. Zwra­ca uwa­gę już sama wiel­ka ob­ję­tość do­rob­ku oraz bez­pre­ce­den­so­wa wręcz róż­no­rod­ność utwo­rów i te­ma­ty­ki. Po­ezją, jak sam pi­sze, in­te­re­so­wał się jesz­cze bę­dąc mło­dzień­cem, pi­sząc „po­kąt­nie”. Sta­ni­sław Sta­bry­ła po­da­je, że pierw­sze pró­by po­etyc­kie moż­na da­to­wać na lata 25-20 p.n.e., zaś naj­wcze­śniej­szym dzie­łem mógł być nie­ukoń­czo­ny po­emat mi­to­lo­gicz­ny Gigantomachia, po­dej­mu­ją­cy te­mat wal­ki Olim­pij­czy­ków z Ty­ta­na­mi. Pod­czas stu­diów w Rzy­mie zdol­no­ści po­etyc­kie ujaw­nia­ły się same, wier­sze wy­cho­dzi­ły spod ręki Owi­diu­sza spon­ta­nicz­nie (Tristia IV. 10. 25-26: sponte sua carmen numeros veniebat ad apros/ et quod temptabam dicere, versus erat). Nie­co przy­po­mi­na opi­nie np. kla­sy­cy­zu­ją­cych sa­lo­nów skie­ro­wa­ną prze­ciw poetom romantycznym oce­na twór­czo­ści mło­de­go Ar­ty­sty przez Se­ne­kę Star­sze­go o uko­cha­niu przez Owi­diu­sza wła­snych wad oraz Kwin­ty­lia­na.

#starozytnosc #rzym #historia #literatura


Dwanaście prac Heraklesa - najpopularniejszy grecko-rzymski mit

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/R4hrb4o0C
Data dodania: 9/6/2020, 11:58:47 AM
Autor: poeta

Dwa­na­ście prac to wiel­kie, prze­kra­cza­ją­ce moż­li­wo­ści ludz­kie czy­ny do­ko­na­ne przez He­ra­kle­sa z po­le­ce­nia jego krew­ne­go Eu­ry­ste­usza. He­ra­kles słu­żył u nie­go za po­ku­tę, któ­rą wy­zna­czy­ła mu wy­rocz­nia za za­bi­cie w sza­le ze­sła­nym Herę swych dzie­ci i żony.

#starozytnosc #historia #mitologia #grecja


Mit o Minotaurze - przeklęty człowiek-byk

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/UwbXSSxQA
Data dodania: 9/3/2020, 9:50:55 AM
Autor: poeta

Minotaur to po­twór o cie­le czło­wie­ka i gło­wie byka, uro­dzo­ny ze związ­ki kró­lo­wej Pa­si­fae i byka po­sła­ne­go pa­nu­ją­ce­mu na Kre­cie Mi­no­so­wi przez boga mórz Po­sej­do­na. Mi­nos miał zło­żyć byka w ofie­rze, jed­nak obiet­ni­cy swej nie do­trzy­mał.

#starozytnosc #historia #grecja


Władza zza tronu

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/OqBVodvhV
Data dodania: 8/31/2020, 11:44:28 AM
Autor: felix_felicis

Podręczniki uczą nas o wielkich przemianach dziejowych kształtowanych przez wodzów, królów i dyktatorów. W rzeczywistości jednak za te procesy odpowiadają ludzie, którzy byli ich doradcami i zausznikami. Prawdziwa historia zawsze była kształtowana za tronem.

#swiat #historia #starozytnosc #rzym #egipt #ciekawostkihistoryczne


Starożytna Grecja: Prace i dnie Dedala

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/uoBGRXbC5
Data dodania: 8/30/2020, 3:43:24 PM
Autor: poeta

Dedal w mi­to­lo­gii grec­kiej był mi­strzem ar­chi­tek­tu­ry, wir­tu­ozem rze­mio­sła i ar­ty­stą, za­tem twór­cą o bar­dzo wszech­stron­nych pre­dys­po­zy­cjach i za­dzi­wia­ją­cych ta­len­tach. Nie dzi­wi za­tem, że sta­ro­żyt­ność hel­leń­ska i rzym­ska uczy­ni­ła zeń sym­bol mą­dro­ści, wie­dzy i bę­dą­cą ich kon­se­kwen­cją wła­dzy nad świa­tem, si­ła­mi na­tu­ry i ludź­mi. De­da­la po­wa­ża­no jako pierw­sze­go wy­na­laz­cę, ale przede wszystkim, był też ojcem pierwszego lotnika i zarazem bohatera tragicznego – Ikara.

#grecja #starozytnosc #historia


Przyczyny wielkiej wędrówki ludów. Dlaczego barbarzyńskie plemiona uderzyły na cesarstwo rzymskie?

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/Sj6iZqWOM
Data dodania: 8/27/2020, 11:07:33 AM
Autor: felix_felicis

Wielka wędrówka ludów doprowadziła do upadku cesarstwa rzymskiego i na zawsze zmieniła mapę Europy. Być może wreszcie znaleziono przyczynę fali, która zmiotła najpotężniejsze z mocarstw w tej części świata.

#historia #europa #starozytnosc


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/VZfjQvBY9
Data dodania: 8/6/2020, 11:34:35 PM
Autor: klassurbanipal

Cesarze za pryncypatu (autorem tych wspaniałych podobizn jest Daniel Voshart).

Pryncypat był formą rządów w okresie Cesarstwa Rzymskiego wprowadzona po 27 roku p.n.e. przez Oktawiana Augusta. Władza skupiona była w rękach cesarza przy zachowaniu pozorów instytucji republikańskich. Cesarz był princepsem, „pierwszym obywatelem republiki”, piastującym jednocześnie funkcje imperatora, przywódcy senatu, prokonsula zarządzającego 18 prowincjami, najwyższego kapłana, trybuna ludowego i cenzora ustalającego listy senatorów. Pryncypat nie był dziedziczny, ale władca miał możliwość wyznaczenia swego następcy. Pryncypat trwał w Rzymie aż do rządów Dioklecjana (284-305 n.e.).

#rzym #cesarz #pryncypat #antyk #starozytnosc #wladza #portret


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/F7pWmKtEU
Data dodania: 8/5/2020, 9:29:11 PM
Autor: poeta

Właśnie skończyłem dłuuugi wpis nt. postaci Narcyza i samego mitu o nim. Jeśli ktoś chce spędzić wieczór w starożytności i krótkim odwołaniom do teraźniejszości (narcyzm w kontekście psychologicznym) – zapraszam

#starozytnosc


Eurypides: Szlachetnie urodzony winien godnie znosić swój los

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/OxW3TSH7v
Data dodania: 8/5/2020, 2:19:12 PM
Autor: poeta

Eurypides uro­dził się na wy­spie Sa­la­mi­nie ok. roku 480, zmarł zaś w roku 406 p.n.e. w kró­le­stwie Ma­ce­do­nii. Two­rzył w Ate­nach doby kla­sycz­nej, jed­nak chy­lą­cych się ku upad­ko­wi w związ­ku z wy­bu­chem woj­ny pe­lo­po­ne­skiej. Wraz z Aj­schy­lo­sem i So­fo­kle­sem na­le­ży do trzech tra­gi­ków świa­ta grec­kie­go, któ­rych ja­kie­kol­wiek sztu­ki za­cho­wa­ły się w ca­ło­ści. Au­to­rzy an­tycz­ni przy­pi­sy­wa­li mu stwo­rze­nie na­wet 95 dra­ma­tów. Eu­ry­pi­de­sa prze­pi­sy­wa­no chęt­niej niż So­fo­kle­sa i Aj­schy­lo­sa, dzię­ki cze­mu oca­la­ło 18 lub 19 dzieł, w sta­nie mniej lub bar­dziej kom­plet­nym oraz wie­le frag­men­tów. W do­bie hel­le­ni­zmu jego do­ro­bek stał się za­sad­ni­czym skład­ni­kiem curriculum do­brze wy­kształ­co­ne­go czło­wie­ka, tym sa­mym moż­na po­wie­dzieć, że już wte­dy Eu­ry­pi­des do­łą­czył do kla­sy­ków ta­kich jak Homer, De­mo­ste­nes i Me­nan­der.

#starozytnosc #grecja #historia #poezja


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/VcGPKvkSV
Data dodania: 8/4/2020, 12:28:01 PM
Autor: klassurbanipal

Dziś mijają 123 lata od odkrycia jednego z najbardziej znanych dzieł antycznej sztuki iberyjskiej tzw. Damy z Elche.

"La Dama de Elche" jest starożytną rzeźbą iberyjską. Przedstawia popiersie pięknej młodej i bogatej kobiety. Uważana jest za jedno z najwybitniejszych osiągnięć sztuki iberyjskiej. Rzeźba pochodzi z około 400-300 r. p.n.e. Jej wysokość wynosi 56 cm. Została wykonana z wapienia i pierwotnie była polichromowana. Zachowały się resztki po malowaniu. Była pomalowana w następujących kolorach – czerwień, biel i błękit.

Popiersie przedstawia młodą kobietę z delikatnymi rysami twarzy, przymkniętymi oczami i pomalowanymi na czerwono ustami. Kobietę zdobi wyrafinowana biżuteria i nietypowe nakrycie głowy.

Została odkryta całkowicie przypadkowo 4 sierpnia 1897 roku w miejscowości Elche (południowo-wschodnia Hiszpania). Została znaleziona między skałami, gdzie najprawdopodobniej została ukryta. Po odkryciu została zakupiona przez francuskiego iberystę Pierre’a Parisa, który wywiezł ją do Francji. Była prezentowana w Luwrze. Do Hiszpanii wróciła w 1941 roku. Obecnie przechowywana jest w Narodowym Muzeum Archeologicznym w Madrycie.

#hiszpania #iberowie #kobieta #sztuka #popiersie #antyk #starozytnosc


Edyp - odwieczna tragedia

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/x96oFZazc
Data dodania: 7/29/2020, 11:20:48 PM
Autor: poeta

Edyp dzię­ki dzie­łu So­fo­kle­sa o tym sa­mym ty­tu­le stał się jed­ną z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych po­sta­ci Sta­ro­żyt­no­ści. Hi­sto­ria Edy­pa to przy­kład grec­kiej tra­ge­dii, gdzie los pro­wa­dzi po­stać ku jej prze­zna­cze­niu. La­jos, któ­re­mu wy­rocz­nia prze­po­wia­da śmierć z rąk syna i jego zwią­zek z wła­sną mat­ką, zle­ca po­rzu­ce­nie swo­je­go pier­wo­rod­ne­go w gó­rach.

#starozytnosc #historia #literatura #grecja


Czy to Egipcjanie stworzyli europejską cywilizację?

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/hw8vn_KBt
Data dodania: 7/18/2020, 2:29:25 AM
Autor: macer

przeczytałem ostatnio Faraona Prusa, strasznie mi się spodobało i byłem ciekaw, czy tamtejszy świat byl realistycznie przedstawiony, to postanowiłem pogrzebać mocniej w temacie starożytnego Egiptu, i znalazłem książkę z tłumaczeniami tekstów źródłowych – literatury egipskiej, dokonanych jak najwierniej wobec oryginałów, świeżo, bo w 2017 roku, wydaną, dołączony jest też wyczerpujący komentarz ekspercki. To w ogóle chyba druga w historii próba przetłumaczenia tych tekstów na polski!

http://poszukiwania.pl/opowiesci-znad-nilu-opowiadania-z-okresu-sredniego-panstwa.html

Czyta się to mocno …egzotycznie. Od razu zauważyłem, że składnia i styl wypowiedzi przypomina styl biblijny, autor odnosi się do tego – nie miał takiego zamiaru, po prostu tak brzmiał język egipski. Myślę, że to nie przypadek – Hebrajczycy byli pod wpływem Egiptu i bardzo możliwe, że swoje księgi pisali wzorując się na bogatej tradycji egipskich kapłanów.

Ale jeszcze lepsze jest to: w jednej z opowieści autor komentuje, że motyw wspomniany w utworze mocno przypomina tekst z jednego z dialogów Platona. Coś mi zaświtało, że Platon był w Egipcie, sprawdziłem, no i znalazłem to:

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/peter-flegel-nieodkryte-dziedzictwo-starozytnosci-egipskie-zrodla-greckiej-filozofii/

Wygląda, że Grecy nie „wynaleźli” swojej filozofii sami, tylko sporą część zapożyczyli od egipskiej kasty kapłańskiej. Jest to dość szokujący pogląd, ale nie aż tak nieprawdopodobny, bo pamiętamy, że w czasach świetności Aten utrzymywano żywe kontakty z Czarną Ziemią, także w kontekście wojny z Persami.

„Strabo, grecki geograf, twierdził w Geographica, że Ateńczyk mógł spędzić trzynaście lat, studiując z mędrcami Heliopolis, a nawet twierdził, że odwiedził sypialne w wielkiej świątyni słonecznego miasta, w której mieszkał Platon. Klemens z Aleksandrii był w stanie nazwać księdza, z którym mówiono, że Platon się konsultował.”

Niesamowite, ciekawe w takim razie, ile jeszcze mądrości posiadali tamtejsi kapłani, której Grecy nie zdołali rozpowszechnić i przekazać. Mam wrażenie, nie wiem czy słuszne, czy sugerowane fabułą Faraona, że kapłani zazdrośnie strzegli swojej wiedzy, używali jej jako broni czy narzędzia do sterowania ludem, natomiast Grecy, odmienni charaketerem, rozgłaszali ją jak najszerzej, by zdobyć sławę.

Z powyższego można wysnuć wniosek, że oba fundamenty europejskiej cywilizacji – grecko-rzymski i judaistyczny – de facto czerpały z jednego źródła, jakim była cywilizacja Egiptu.

#historia #ciekawostki #starozytnosc #grecja #egipt


Mity o Labdakidach

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/SdyZ_3DFm
Data dodania: 7/14/2020, 12:18:46 AM
Autor: poeta

La­jos, syn Lab­da­ko­sa, pra­wnuk Kad­mo­sa, zo­stał wcze­śnie osie­ro­co­ny przez ojca. W cza­sie jego ma­ło­let­nio­ści rzą­dził w jego za­stęp­stwie Ly­kos, brat Nyk­teu­sa. Gdy Ly­kos zo­stał za­bi­ty przez Ze­to­sa i Am­fio­na w ak­cie ze­msty za śmierć ich mat­ki An­tio­pe, za­bój­cy za­gar­nę­li kró­le­stwo Teb, La­jos zaś zbiegł i schro­nił się u Pe­lop­sa, kró­la Pisy na Pe­lo­po­ne­zie (Apol­lo­do­ros, Biblioth. 3.5.5). Tam ze wzglę­du na za­pa­ła­nie żą­dzą do mło­dzień­ca Chry­sip­po­sa, syna Pe­lop­sa, miał „wy­na­leźć” sto­su­nek ho­mo­sek­su­al­ny. Obiekt swej żą­dzy upro­wa­dził i uwiódł czy też prze­mo­cą zgwał­cił, ścią­ga­jąc tym sa­mym na sie­bie prze­kleń­stwo Pe­lop­sa.

#starozytnosc #grecja #historia