Lurker.pl - tag #rzym

Koalicja rządząca Włochami rozpadła się

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/D9og3yUAR
Data dodania: 1/13/2021, 11:24:08 PM
Autor: konfitura_

Były premier Włoch Matteo Renzi poinformował w środę, że jego partia wycofuje się z koalicji rządzącej pozbawiając rząd większości parlamentarnej – przekazała agencja prasowa Reuters.

https://kresy.pl/wydarzenia/koalicja-rzadzaca-wlochami-rozpadla-sie/

#wlochy #informacje #polityka #europa #wydarzenia #rzym #swiat #parlament


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/yFFAWjSkW
Data dodania: 1/1/2021, 8:26:28 PM
Autor: immortal_emperor

Sylwester w Rzymie. Setki martwych ptaków po odpaleniu fajerwerków.

https://www.youtube.com/watch?v=2LCoN_0j7uA

#rzym #sylwester


Benito Mussolini chciał budowy meczetu w Rzymie, ale Watykan był przeciw

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/XDNISCZph
Data dodania: 12/21/2020, 11:52:31 PM
Autor: konfitura_

Udostępnienie z dniem 2 marca br. badaczom tajnych archiwów watykańskich z okresu pontyfikatu Piusa XII już ujawniło wiele ciekawych a nieznanych wcześniej wydarzeń. Między innymi okazuje się, iż Benito Mussolini chciał zbudować meczet, ale Stolica Apostolska była temu przeciwna. Duce uważał za niezbędne zaspokojenie potrzeb duchowych muzułmanów, mieszkających wtedy w stolicy i okolicach. O całej sprawie poinformował 9 grudnia dziennik „Italia Oggi”. Według niego w trakcie poznawania nowych istotnych szczegółów dotyczących podejmowanych przez Hitlera prób utrudnienia działań papieżowi Pacellemu, jedna sprawa może wywołać duże dyskusje wśród historyków, politologów i analityków. Z badanych obecnie dokumentów wynika, że twórca i przywódca faszyzmu nosił się z zamiarem postawienia meczetu we Włoszech. Co więcej, uważał on, że obiekt ten jest konieczny i nie obawiał się zagrożenia ze strony „wojowniczego islamu” ani nie podzielał geopolitycznego stanowiska reżimu włoskiego w dwudziestoleciu międzywojennym.
https://ekai.pl/mussolini-chcial-budowy-meczetu-w-rzymie-ale-watykan-byl-przeciw/
#wlochy #faszyzm #historia #ciekawostki #informacje #islam #rzym #swiat


Lex Iulia - przedchrześcijańskie ustawy chroniące rodzinę.

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/o-USjbz7s
Data dodania: 12/9/2020, 12:04:02 AM
Autor: monte

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lex_Iulia

Leges Iuliae – zespół ustaw w Imperium Rzymskim w ramach przeprowadzonej przez Oktawiana Augusta (63 przed Chr. – 14 po Chr.) reformy życia społecznego i obyczajów.

W obliczu upadku instytucji rodzinnej w wyniku rozwiązłości obyczajów, która z kolei sprawiła zmniejszanie się populacji arystokracji i obywateli rzymskich w stosunku do ludności napływowej, w latach 18–17 przed. Chr. zostały ustanowione drakońskie prawa chroniące małżeństwo. Nosiły one nazwę Lex Iulia de maritandis ordinibus (Prawo Juliusza o stanie małżeńskim) oraz Lex Iulia de adulteriis et de pudicitia (Prawo Juliusza o cudzołóstwie i wstydliwości). Skazywały one m.in. osoby, które popełniły zdradę małżeńską na zesłanie na dwie osobne wyspy na Morzu Śródziemnym, a także dawały ojcu niewiernej żony prawo do zabicia cudzołożnej córki i jej kochanka, jeśli dokonali zdrady małżeńskiej w domu rodzinnym.

Ustawy te zostały złagodzone w 9 roku po Chr. przez Lex Papia Poppaea[1].

Pod tą nazwą znana jest także wcześniejsza ustawa Lucjusza Juliusza Cezara, wydana w 90 roku p.n.e., która nadawała obywatelstwo rzymskie wiernym sprzymierzeńcom w trakcie wojny ze sprzymierzeńcami.

(mechaniczne tłumaczenie z Włoskiego na Polski)

Leges Iuliae

Senat Rzymu
Łacińska nazwa Leges Iuliae
Autor Republika Rzymska, następnie Imperium Rzymskie
Rok między 90 p.n.e. a 9 rano.
Lista praw rzymskich
Nazwa Leges Iuliae obejmuje wszystkie prawa rzymskie wprowadzone przez członków gens Iuliae.

Coraz częściej, kiedy mówimy o Leges Iuliae, odnosimy się w szczególności do praw wprowadzonych przez Augusta od 18 r. p.n.e., które zawierały pewne postanowienia dotyczące rodziny i poszanowania starożytnych tradycji (mos maiorum). August sporządził plan, częściowo zrealizowany wraz z Leges Iuliae, który został podzielony na trzy podstawowe punkty:

Powrót do moralności rodzinnej: cudzołożnicy byli zakazani i karani wygnaniem. Trzeba było zawierać małżeństwo w odpowiednich granicach wieku i klasy społecznej, a ci, którzy nie zawarli małżeństwa i nie mieli dzieci, byli karani grzywną.
Powrót na wieś i zdrowie moralne, które ona zapewnia. Przodkowie Rzymian byli skromnymi rolnikami, a nie lubieżnymi bogatymi (patrz przykład Cincinnati).
Świętowanie mitu Rzymu poprzez dzieła literackie. Oktawian nawiązał kontakt z wieloma intelektualistami, takimi jak Publius Virgil Maron, który wydał dzieła poświęcone Rzymowi.
Środki te nie zostały dobrze przyjęte przez klasę jeździecką.[1] Pierwszą ofiarą ustaw uchwalonych przez Augusta była jego córka Julia, skazana na wygnanie za prowadzenie luksusowego życia[2] i spiskowanie przeciwko cesarzowi. Sam August oświadczył publicznie, że Julia jest winna spiskowania przeciwko jego życiu.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Julia najstarsza, córka cesarza Augusta, wysłana przez ojca na wygnanie za cudzołóstwo.

#ciekawostki #historia #rodzina #traditionallifestyle #rzym


Powstanie Rzymu - ile w nim mitu?

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/8yn0mnXD1
Data dodania: 11/15/2020, 11:00:32 PM
Autor: poeta

Rzym za­ło­żo­no 21 kwiet­nia – w dzień świę­ta bo­gi­ni trzód i pa­ste­rzy Pa­les, czy­li rol­ni­czej uro­czy­sto­ści Pa­ri­liów. An­tycz­ne chro­no­lo­gie po­da­ją róż­ne daty rocz­ne: 754, 752, a na­wet 772. W kul­tu­rze jako data założenia Rzymu utrwa­lił się jed­nak 21 kwiet­nia 753 p.n.e..

Pier­wot­ne te­ry­to­rium Mia­sta mia­ło obej­mo­wać je­dy­nie po­me­rium do­oko­ła Pa­la­ty­nu, za­tem tyl­ko jed­no ze słyn­nych sied­miu wzgórz. Mity po­zwa­la­ją jed­nak wnio­sko­wać, że w skład mia­sta wcho­dził też Ka­pi­tol, azyl – ko­tli­na na szczy­cie wzgó­rza oraz po­ło­żo­ny ni­żej te­ren peł­nią­cy funk­cje fo­rum.

#starozytnosc #historia #rzym


Spartakus – znad Dunaju do Hollywood

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/Ril0XAoZk
Data dodania: 10/9/2020, 12:36:17 PM
Autor: poeta

Spartakus po­cho­dził z Tra­cji. Uro­dził się ok. roku 111 p.n.e., zgi­nął w roku 71. Kie­ro­wał naj­więk­szym, naj­słyn­niej­szym i naj­bar­dziej nie­bez­piecz­nym dla pań­stwa rzym­skie­go po­wsta­niem nie­wol­ni­ków, któ­re przy­bra­ło for­mę wiel­kiej kam­pa­nii wo­jen­nej. Ska­la po­ra­żek Re­pu­bli­ki przy­po­mi­na­ła prze­ra­ża­ją­ce pa­smo suk­ce­sów Han­ni­ba­la i zdo­by­cie Rzy­mu przez Gal­lów znad Padu w roku 309 (utrzy­mał się je­dy­nie Ka­pi­tol i to nie dzię­ki czuj­no­ści żoł­nie­rzy).

#historia #starozytnosc #rzym


Zarobki posiadaczy ziemskich w starożytnym Rzymie. Ile mógł wyciągnąć właściciel winnicy?

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/L9T052WSv
Data dodania: 10/9/2020, 11:53:20 AM
Autor: felix_felicis

Wybuch Wezuwiusza pokrył grubą warstwą popiołów nie tylko Pompeje i Herkulanum. Pod zwałami znalazły się również wille wybudowane na stokach Monte Bursaccio. Dzięki badaniom ich dobrze zachowanych ruin można pokusić się o oszacowanie dochodów właścicieli ziemskich sprzed niemal dwóch tysiącleci.

#rzym starożytnosc #historia #ciekawostkihistoryczne


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/v9KhQ5SPb
Data dodania: 10/4/2020, 1:08:38 PM
Autor: laffey

Koloseum pierwotnie było znane jako Amphitheatrum Flavium (Amfiteatr Flawiuszów), ponieważ został zbudowany za dynastii Flawiuszów. Mieszkańcy Rzymu nadali mu przydomek Koloseo.
Wynikało to z faktu, że został zbudowany obok 164-metrowego posągu cesarza Nerona zwanego „kolosem Nerona”.
#ciekawostki #rzym #wiedza


Wergiliusz: najwybitniejszy rzymski epik

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/HciyHDxuj
Data dodania: 9/18/2020, 11:33:28 AM
Autor: poeta

Wergiliusz, czyli twórca Eneidy – li­czą­cego 12 ksiąg rzym­skiego eposu na­ro­do­wego. Ce­lem dzie­ła było uświet­nie­nie hi­sto­rii im­pe­rium i po­etyc­kie uza­sad­nie­nie pra­sta­re­go ro­do­wo­du praw Rzy­mu do wła­da­nia orbis terrarum. We­rgi­liusz skła­da też w swych hek­sa­me­trach hołd wy­wo­dzą­cej się od sa­mej We­nus dy­na­stii ju­lij­sko-klau­dyj­skiej. Za­dzi­wia­ją­ca to­nem peł­nym wznio­sło­ści i pa­to­su wraz z ele­men­ta­mi li­ry­zmu i brzmie­niem me­trycz­nych wer­sów, Eneida po­zo­sta­ła dzie­łem nie­do­koń­czo­nym. Po­eta nie zdą­żył nadać mu osta­tecz­ne­go kształ­tu, zaś w swym te­sta­men­cie do­ma­gał się, by epo­su nie pu­bli­ko­wać, lecz spa­lić. Jed­nak­że błogosławiona wina ce­sa­rza, któ­ry zlek­ce­wa­żył tę część te­sta­men­tu Man­tu­ań­czy­ka, spra­wi­ła, że już w roku 17 Eneidę moż­na było swo­bod­nie czy­tać i re­cy­to­wać, a wraz jej wej­ściem do szkol­ne­go curriculum ob­ja­śniać i ko­men­to­wać.

#starozytnosc #rzym #poezja


Owidiusz: pierwszy twórca poezji miłosnej i wygnaniec Augusta

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/lDlWUfOpX
Data dodania: 9/9/2020, 4:43:27 PM
Autor: poeta

Owidiusz uro­dził się 20 mar­ca 43 roku p.n.e. w Sul­mo­nie, zmarł zaś w roku 17 albo 18 n.e. w To­mis (dziś Kon­stan­ca w Ru­mu­nii). Na­le­żał do młod­sze­go po­ko­le­nia pi­sa­rzy epo­ki Au­gu­sta, two­rzył przede wszyst­kim ele­gie. Sam sie­bie okre­ślił w po­etyc­kiej au­to­bio­gra­fii (Tristia IV. 10) nie­co żar­to­bli­wym, a przy tym iro­nicz­nym mia­nem piewcy lekkiej miłości.

Owi­diu­sza moż­na uznać za naj­bar­dziej płod­ne­go ele­gi­ka rzym­skie­go. Zwra­ca uwa­gę już sama wiel­ka ob­ję­tość do­rob­ku oraz bez­pre­ce­den­so­wa wręcz róż­no­rod­ność utwo­rów i te­ma­ty­ki. Po­ezją, jak sam pi­sze, in­te­re­so­wał się jesz­cze bę­dąc mło­dzień­cem, pi­sząc „po­kąt­nie”. Sta­ni­sław Sta­bry­ła po­da­je, że pierw­sze pró­by po­etyc­kie moż­na da­to­wać na lata 25-20 p.n.e., zaś naj­wcze­śniej­szym dzie­łem mógł być nie­ukoń­czo­ny po­emat mi­to­lo­gicz­ny Gigantomachia, po­dej­mu­ją­cy te­mat wal­ki Olim­pij­czy­ków z Ty­ta­na­mi. Pod­czas stu­diów w Rzy­mie zdol­no­ści po­etyc­kie ujaw­nia­ły się same, wier­sze wy­cho­dzi­ły spod ręki Owi­diu­sza spon­ta­nicz­nie (Tristia IV. 10. 25-26: sponte sua carmen numeros veniebat ad apros/ et quod temptabam dicere, versus erat). Nie­co przy­po­mi­na opi­nie np. kla­sy­cy­zu­ją­cych sa­lo­nów skie­ro­wa­ną prze­ciw poetom romantycznym oce­na twór­czo­ści mło­de­go Ar­ty­sty przez Se­ne­kę Star­sze­go o uko­cha­niu przez Owi­diu­sza wła­snych wad oraz Kwin­ty­lia­na.

#starozytnosc #rzym #historia #literatura


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/Yo4FE8_m_
Data dodania: 9/8/2020, 7:51:15 PM
Autor: klassurbanipal

Starożytna rzymska skarpeta sprzed 1700 lat. Znajduje się w British Museum.

#rzym #rzymianie #druty #robotki #skarpeta #ubranie


Wielkie Igrzyska Rzymskie żywe do dziś

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/PCDUcDR9z
Data dodania: 9/5/2020, 4:36:11 PM
Autor: klassurbanipal

W ten weekend (już wcześniej przełożone z maja) miały odbyć się Wielkie Igrzyska Rzymskie w Nimes. Spektakl został przełożony na 23-25 października br.

Każdego roku na dobrze zachowanym rzymskim amfiteatrze w zabytkowym Nimes (południowa Francja) odbywają się Wielkie Igrzyska Rzymskie. To wspaniały spektakl odbywający się zazwyczaj w pierwszy weekend maja. Co roku igrzyska mają inny motyw przewodni i przedstawiają najważniejsze wydarzenia z historii starożytnej (w tym roku widowisko będzie poświęcone Cezarowi, a rok temu dotyczyło najazdu Germanów). Poza motywem przewodnim są stałe elementy m.in. walki gladiatorów, wyścigi rydwanów a nawet naumachiae (rzymska rekonstrukcja bitwy morskiej na arenie).

Zdjęcia zamieszczam w komentarzach.

#rzym #igrzyska #rydwany #gladiatorzy #gladiator #legiony #cezar #bitwa #galera


Ołowiane szaleństwo. Czy przez ten pierwiastek upadł Rzym?

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/389FX4O5u
Data dodania: 8/31/2020, 12:11:53 PM
Autor: vanguard

#historia #rzym


Władza zza tronu

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/OqBVodvhV
Data dodania: 8/31/2020, 11:44:28 AM
Autor: felix_felicis

Podręczniki uczą nas o wielkich przemianach dziejowych kształtowanych przez wodzów, królów i dyktatorów. W rzeczywistości jednak za te procesy odpowiadają ludzie, którzy byli ich doradcami i zausznikami. Prawdziwa historia zawsze była kształtowana za tronem.

#swiat #historia #starozytnosc #rzym #egipt #ciekawostkihistoryczne


Półwysep Krymski za Rzymian

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/GuiysycAc
Data dodania: 8/28/2020, 8:24:48 PM
Autor: vanguard

#historia #historiastarozytna #rzym


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/-aFsxy5I9
Data dodania: 8/26/2020, 7:10:54 PM
Autor: satan696

tfw rzymanie gdy zjebali: SOL INVICTVS, PLACERE DIMITTE NOBIS (ʘ‿ʘ)

#rzym #heheszki


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/B34ZHVDJj
Data dodania: 8/24/2020, 12:05:18 AM
Autor: klassurbanipal

Kobiety w termach rzymskich, I wiek n.e. (mal. Bruno Vepkhvadze).

Łaźnia dla kobiet była najlepiej zachowaną częścią term pompejańskich. Podobnie jak w męskiej części – woda była stale podgrzewana. Kobiety nosiły drewniane sandały aby unkinąć poparzenia od gorącej podłogi. W wannie mogło jednocześnie przebywać 8 osób.

#rzym #basen #kobieta #higiena #architektura #historia #sztuka


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/p0KHmD-D5
Data dodania: 8/7/2020, 10:24:18 AM
Autor: filigranowygucio

Czy M.Aureliusz kradł w sieciówkach???

#rzym #imperator #sztuka #heheszki


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/VZfjQvBY9
Data dodania: 8/6/2020, 11:34:35 PM
Autor: klassurbanipal

Cesarze za pryncypatu (autorem tych wspaniałych podobizn jest Daniel Voshart).

Pryncypat był formą rządów w okresie Cesarstwa Rzymskiego wprowadzona po 27 roku p.n.e. przez Oktawiana Augusta. Władza skupiona była w rękach cesarza przy zachowaniu pozorów instytucji republikańskich. Cesarz był princepsem, „pierwszym obywatelem republiki”, piastującym jednocześnie funkcje imperatora, przywódcy senatu, prokonsula zarządzającego 18 prowincjami, najwyższego kapłana, trybuna ludowego i cenzora ustalającego listy senatorów. Pryncypat nie był dziedziczny, ale władca miał możliwość wyznaczenia swego następcy. Pryncypat trwał w Rzymie aż do rządów Dioklecjana (284-305 n.e.).

#rzym #cesarz #pryncypat #antyk #starozytnosc #wladza #portret


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/F81MtJgxi
Data dodania: 8/2/2020, 1:03:38 PM
Autor: klassurbanipal

Wyścig rzymskich rydwanów, 1936 rok (fot. Atlantic Photo- G.m.b.H. Berlin SW 68).

Widzimy tutaj rydwany zaprzężone w… motyocykle, które zastąpiły konie. Takie niecodzienne igrzyska odbyły się z okazji święta policji Nowej Południowej Walii w 1936 roku. Zapraszam do obejrzenia filmu zamieszczonego w komentarzu. Za koloryzację odpowiada Malczewski Colorization.

#rzym #rydwan #wyscigi #rywalizacja #motocykle


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/M6OE64Ne5
Data dodania: 7/16/2020, 12:18:23 AM
Autor: klassurbanipal

Cesarz rzymski Marcus Aurelius Antoninus Augustus Elagabalus (204-222 n.e.), znany jako Heliogabal (rekonstrukcja: Haroun Binous).

Młody cesarz, który rządził między 14, a 18 rokiem życia nie zapisał się pozytywnie na kartach historii Rzymu. Urodził się jako Warius Awitus Bassjanus w mieście Emesa w Syrii, w rodzinie najwyższych kapłanów boga słońca Baala, zwanego w semickim narzeczu „Elah-Gabal”.

Heligabal jako władca był niezrównoważony emocjonalnie i okrutny. Mimo sprzeciwu mieszkańców miasta wprowadził w Rzymie kult boga słońca. Dokonywał czystek etnicznych. Wysocy urzędnicy byli traceni, a w ich miejsce wchodzili ludzie bez żadnego doświadczenia – często z odległych rejonów imperium i na dodatek atrakcyjni fizycznie. Widywano cesarza w rydwanie zaprzężonym w nagie młode dziewczyny. Ponadto Heliogabal miał dość specyficzne poczucie humoru: podawał gościom potrawy z wosku, drewna lub kości słoniowej, wrzucał w tłum węże. Heliogabal zajmował się głównie rozrywkami i orgiami, a praktyczną władzę w kraju sprawowały jego matka i babka. Ostatecznie znienawidzony cesarz przypłacił życiem swój los. Według relacji Kasjusza Diona, gdy Heliogabal zdał sobie sprawę z nadciągającego puczu, zamknął się w skrzyni. Została ona jednak zrewidowana. Heliogabalowi i jego matce odcięto głowy, ciała rozebrano i włóczono po mieście, by wreszcie wrzucić do rzeki.

#cesarz #rzym #imperium #emocje #walka #rozrywki #dziewice


Hagia Sophia meczetem a 1000 lat chrześcijaństwa

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/lMyijHQ5F
Data dodania: 7/12/2020, 1:17:41 PM
Autor: klassurbanipal

Dwa dni temu najwyższy sąd administracyjny w Turcji unieważnił dekret z 1934, przekształcający Hagię Sofię w muzeum po przemianach Mustafy Kemala Atatürka zmierzająych do uczycienia Turcji krajem bardziej świeckim. Po tej decyzji prezydent Erdogan wydał dokument stwierdzający, że od 24 lipca miejsce to na nowo będzie pełniło funkcję meczetu Przeciwko takiej decyzji protestowały przede wszytskim władze Grecji, a także Hieronim II, zwierzchnik greckiego Kościoła prawosławnego oraz Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I.

Hagia Sophia powstała jako świątynia chrześcijańska. Budowa została rozpoczęta już za cesarza rzymskiego Konstantyna Wielkiego w 326 roku, a zakończona w 360 roku przez jego syna Konstancjusza II. Po zamieszkach w 404 roku kościół spłonął i został odbudowany w 415 roku, podczas panowania Teodozjusza II. Świątynia znów została zniszczona 15 stycznia 532 roku podczas rewolty Nika. Następnie cesarz Justynian I Wielki polecił inżynierowi i matematykowi Antemiuszowi z Tralles i architektowi Izydorowi z Miletu rozpocząć odbudowę. W trakcie swej historii Hagia Sophia ulegała zniszczeniom. Kościół wiele razy płonął, a kopuła dwa razy uległa rozpadowi na skutek trzęsienia ziemi. Ostatnie miało miejsce w 989 roku, a odbudowę rozpoczęto dwa lata później. Hagia Sophia została ograbiona i zbezczeszczona w 1204 przez rycerstwo zachodnie podczas IV krucjaty. Do odzyskania Konstantynopola w 1261, za panowania cesarza Michała VIII Paleologa, służyła katolikom. Ostatnie nabożeństwo odbyło się 28 maja 1453 roku, brali w nim udział zarówno prawosławni, jak i katoliccy obrońcy Konstantynopola. W 1453 roku Turcy osmańscy zdobyli miasto, a sułtan Mehmed II zaraz po jego opanowaniu wydał rozkaz, aby Hagię Sophię, po blisko tysiącu lat będącej świątynią chrześcijańską, natychmiast przekształccić w meczet. Po upadku imperium osmańskiego Turcja stała się świecką republiką. W związku z tym Mustafa Kemal Atatürk w 1934 polecił, aby świątynia została zmieniona w muzeum.

Ilustracja pochodzi z okładki Konstantynopol 626 (rys. Marek Szyszko).

#turcja #konstantynopol #hagiasophia #bizancjum #rzym #meczet #historia


Chcą usunąć pomnik rzymskiego cesarza. Konstantyn Wielki ofiarą "Black Lives Matter".

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/SjzV2MrK9
Data dodania: 7/2/2020, 10:38:42 PM
Autor: klassurbanipal

Posąg cesarza Konstantyna Wielkiego stojący przed katedrą York Minster w uznaniu zakończenia prześladowań chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim przez Konstantyna, może zostać usunięty w związku z popieraniem przez cesarza niewolnictwa – informuje "The Telegraph".

#rzym #konstantyn #cesarz #cesarstwo #york #czarni #blacklivesmatter


Cyceron: Mówca doskonały

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/QQ_WB_jJu
Data dodania: 5/11/2020, 11:04:32 AM
Autor: poeta

Cyceron był bar­dzo płod­nym twór­cą – w swych licz­nych pi­smach, czę­sto o cha­rak­te­rze dy­dak­tycz­nym i prak­tycz­nym, zaj­mo­wał się re­to­ry­ką, fi­lo­zo­fią i spra­wa­mi po­li­tycz­ny­mi. Jest po­wszech­nie uzna­wa­ny za jed­ne­go z naj­więk­szych ora­to­rów i sty­li­stów pro­zy ła­cińskiej.

#historia #starozytnosc #prawo #rzym


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/NKYyo6ce3
Data dodania: 5/9/2020, 2:03:35 AM
Autor: klassurbanipal

Rekonstrukcja historyczna w dobie kwarantanny,

#grecja #rzym #wojownik #sztuka #rekonstrukcja