Lurker.pl - tag #kalendarium

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/6lqZv7fOA
Data dodania: 12/5/2020, 11:50:29 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 5.12

1848 - władze pruskie zlikwidowały autonomię Wielkiego Księstwa Poznańskiego. W późniejszych latach tereny te oficjalnie nazywano Prowincją Poznańską (Provinz Posen). Wielkie Księstwo Poznańskie powstało w 1815 roku na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego i obejmowało zachodnie obszary zlikwidowanego po upadku Napoleona Księstwa Warszawskiego. Początkowo na tych terenach dobrze rozwijało się szkolnictwo elementarne z językiem polskim jako wykładowym, jednak po upadku powstania listopadowego władze pruskie podjęły proces germanizacji ludności polskiej. Zlikwidowano wóczas stanowisko namiestnika, zniesiono zakony oraz odsunięto szlachtę od wpływu na obsadę urzędów administracji terenowej. Zadbano także o napływ kolonistów niemieckich.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/hOSq3XKmK
Data dodania: 12/5/2020, 5:01:44 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 5.12

1791 – zmarł Wolfgang Amadeusz Mozart, wybitny austriacki kompozytor, przedstawiciel wiedeńskiego klasycyzmu (ur. 1756). Edukację muzyczną zawdzięczał ojcu. Leopold Mozart był wicekapelmistrzem dworu arcybiskupa w Salzburgu. Już w wieku 5 lat Wolfgang skomponował pierwsze utwory. W 1769 roku został koncertmistrzem kapeli arcybiskupiej. Wiele podróżował po Europie. Konflikt z pracodawcą spowodował, że wyjechał do Wiednia. Tam spędził resztę życia. Był bardzo płodnym autorem. Napisał ponad 50 symfonii, kilkadziesiąt koncertów fortepianowych, skrzypcowych, fletowych i na inne instrumenty solowe z towarzyszeniem orkiestry, 19 mszy oraz wiele innych utworów muzyki kościelnej, a także 13 oper. Jego twórczość do dziś cieszy się wielką popularnością.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #nocniki #nocarze


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/vwXQJO8SP
Data dodania: 12/4/2020, 6:20:37 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 4.12

1642 – zmarł kardynał Armand-Jean du Plessis de Richelieu, biskup i polityk francuski (ur. 1585 r.). W 1606 roku został biskupem Luçon. W 1622 otrzymał tytuł kardynała. Dwa lata później król Ludwik XIII powierzył mu funkcję pierwszego ministra Francji. Do końca życia faktycznie kierował polityką tego kraju. Jako zwolennik scentralizowanej monarchii absolutnej, zwalczał opozycję arystokracji i hugenotów. Popierał rozwój gospodarki i handlu. Dużą wagę przywiązywał do rozwoju kultury i sztuki.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/JFaxASeAY
Data dodania: 12/4/2020, 6:12:57 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 4.12

1533 – trzyletni Iwan IV Groźny (1530-1584) został wielkim księciem moskiewskim. W ciągu swego panowania przebudował państwo w duchu samowładztwa. Brutalnymi metodami zwalczał bojarów, odsuwając ich od udziału we władzy. Pomagała mu w tym gwardia przyboczna (opricznina). Słynął z okrucieństwa. Począwszy od 1560 roku, z jego polecenia stracono dziesiątki tysięcy ludzi. W przypływie szału zamordował własnego syna. Wobec państw sąsiednich prowadził bardzo agresywną politykę, co przyniosło mu korzyść w postaci przyłączenia do księstwa moskiewskiego chanatu kazańskiego (1552), astrachańskiego (1556) i syberyjskiego (1581). Starł się także z Zakonem Kawalerów Mieczowych oraz państwem polsko-litewskim. Swoją represyjną polityką doprowadził do politycznego i gospodarczego kryzysu państwa. Był pierwszym władcą Rosji, który koronował się na cara, co stało się 16 stycznia 1547 roku.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/ivUTqIRYT
Data dodania: 12/2/2020, 8:48:30 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 2.12

1789 – w trakcie trwania Sejmu Czteroletniego do Warszawy przyjechały delegacje 141 miast polskich, by przedstawić królowi i parlamentowi swoje postulaty. Ubrani na czarno mieszczanie przeszli uroczyście przez miasto (tzw. czarna procesja). Następnie złożyli królowi, marszałkowi sejmu i innym dostojnikom memoriały zawierające propozycje regulacji prawnych pożądanych z punktu widzenia interesów mieszczaństwa. Dotyczyły one m.in. kwestii wolności osobistej, prawa nabywania dóbr ziemskich, prawa wysyłania reprezentantów na sejm itd. Pod wrażeniem demonstracji posłowie powołali komisję, która zajęła się przygotowaniem nowych rozwiązań prawnych.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/FNeX6BoiZ
Data dodania: 12/2/2020, 6:54:34 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 2.12

1805 – dowodzona przez Napoleona I armia francuska pokonała pod Austerlitz (dziś Sławków w Czechach) wojska koalicji austriacko-rosyjskiej. Błyskotliwe zwycięstwo Francuzów zakończyło wojnę. 26 XII 1805 roku w Preszburgu (obecnie Bratysława) podpisano pokój, na mocy którego Austria utraciła na rzecz Francji: Wenecję, Istrię i Dalmację, a na rzecz Bawarii - Tyrol i Vorarlberg.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/kX3zfNrlb
Data dodania: 12/2/2020, 4:12:16 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 2.12

1422 – zmarł Mikołaj Trąba, podkanclerzy koronny 1403-1412, arcybiskup halicki 1410-1412, arcybiskup gnieźnieński od 1412 oraz prymas Polski (ur. 1358). Był doradcą króla Władysława Jagiełły. W 1387 roku towarzyszył władcy w wyprawie chrystianizacyjnej na Litwę. Jako nieprzejednany przeciwnik Krzyżaków namawiał Jagiełłę do rozprawienia się z Zakonem. Przewodniczył polskiej delegacji na sobór w Konstancji 1414–1418. Papież Marcin V obdarzył go w 1418 roku tytułem prymasa, który przeszedł później na jego następców – metropolitów gnieźnieńskich.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/LsEAXxWmb
Data dodania: 11/30/2020, 9:49:10 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 30.11

1939 – Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich dokonał inwazji na Finlandię, rozpoczęła się wojna zimowa. Uderzenie Armii Czerwonej zatrzymało się na umocnieniach linii Mannerheima. Armia fińska w sile 300 tys. żołnierzy, pozbawiona czołgów, wspierana przez zaledwie 170 samolotów broniła się bardzo dzielnie. Sowieci, mimo iż zaatakowali tylko siłami leningradzkiego okręgu wojskowego, i tak posiadali kilkakrotną przewagę nad przeciwnikiem. W lutym 1940 roku. czerwonoarmiści przerwali w końcu linię Mannerheima, co zmusiło Finów do rozpoczęcia rozmów pokojowych. W wyniku podpisanego 12 III 1940 roku pokoju moskiewskiego Finlandia utraciła 10% terytorium.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/8iUvcgvMJ
Data dodania: 11/30/2020, 7:44:28 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 30.11

1868 – zmarł Hipolit Cegielski, polski filolog i przemysłowiec (ur. 1813). Ukończył studia na uniwersytecie w Berlinie z tytułem doktora filozofii. Po powrocie do Poznania został nauczycielem języka polskiego oraz łaciny i greki w gimnazjum, którego był absolwentem. Jednocześnie publikował artykuły i książki naukowe z dziedziny lingwistyki. W 1846 roku musiał rozstać się z karierą nauczycielską po odmowie przeprowadzenia rewizji w mieszkaniach uczniów. By mieć z czego utrzymać rodzinę, otworzył w Bazarze sklep z narzędziami rolniczymi oraz warsztat ich naprawy. Z czasem firma rozrosła się i mimo szykan władz pruskich przekształciła w fabrykę. Innym polem działalności Cegielskiego było dziennikarstwo. W 1848 roku założył i redagował „Gazetę Polską”. Potem publikował w „Gońcu Polskim”. Od 1859 r. był właścicielem „Dziennika Poznańskiego”. Należał do grona założycieli Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1857). Współtworzył również Towarzystwo Przemysłowe i Towarzystwo Pożyczkowe Przemysłowców Poznania. W 1865 roku został prezesem Centralnego Towarzystwa Gospodarczego.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/2LiXcCEIh
Data dodania: 11/29/2020, 5:34:37 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 29.11

1643 – zmarł Klaudiusz Monteverdi, włoski kompozytor (ur. 1567). W 1582 opublikował pierwsze utwory: motety, madrygały religijne i canzonetty. Od roku 1592 związany z dworem Gonzagów w Mantui. W roku 1613 przejął obowiązki maestro di cappella weneckiej bazyliki św. Marka. W roku 1632 przyjął święcenia kapłańskie (był wdowcem). Jest zaliczany do najważniejszych twórców w historii muzyki, przyczynił się do powstania stylu barokowego. Oprócz 9 ksiąg madrygałów skomponował także kilka oper.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/-UOSNkJ9K
Data dodania: 11/29/2020, 11:54:25 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 29.11

1830 – wieczorem młodzi słuchacze Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie pod wodzą porucznika Piotra Wysockiego wraz z cywilnymi spiskowcami rozpoczęli insurekcję antyrosyjską, która przeszła do historii jako powstanie listopadowe. Zakończyło się ono klęską. Jako ostatnia przed Moskalami skapitulowała załoga twierdzy Zamość - 21 października 1831 roku.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/9XilU_Yc2
Data dodania: 11/29/2020, 7:09:20 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 29.11

1226 – Ludwik IX Święty został koronowany w katedrze w Reims na króla Francji. Syn króla Ludwika VIII i św. Blanki kastylijskiej w chwili koronacji miał 12 lat (ur. 1214 r.). Pierwszy okres panowania to czas regencji, współrządów matki. Samodzielną władzę objął w 1235 roku. Ludwik przeprowadził w swoim królestwie wiele reform. Zreorganizował finanse, usprawnił administrację, wprowadził kontrolę działalności urzędników królewskich, którą powierzył zakonnikom. W przypadku niesprawiedliwych decyzji, poszkodowani otrzymywali zadośćuczynienie, a nieuczciwi urzędnicy byli zwalniani. Ludwik ustanowił także sądy królewskie, tak zwane parlamenty, do których można się było odwoływać od wyroków sądów feudalnych. Wspierał miasta. Ludwik IX był człowiekiem głęboko wierzącym. Po upadku Jerozolimy zorganizował i poprowadził (1248) kolejną wyprawę krzyżową. Mimo jej niepowodzenia (Ludwik IX dostał się do niewoli egipskiej), w 1270 roku wyruszył na kolejną krucjatę. Niestety w jej trakcie zmarł.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/-PqF_OVCI
Data dodania: 11/28/2020, 11:02:29 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 28.11

1943 – rozpoczęła się konferencja teherańska – spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej (tzw. wielkiej trójki): Józefa Stalina, Franklina D. Roosevelta i Winstona Churchila. Jednym z głównych tematów poruszanych na trwającej do 1 grudnia naradzie była sprawa Polska. Zachodni przywódcy bez konsultacji z przedstawicielami Rządu RP na Obczyźnie, zaakceptowali koncepcję Stalina przesunięcia granic Polski na zachód. Ustalono również, że Polska będzie musiała zachowywać dobre stosunki z ZSRR, co de facto oznaczało pozostawienie kraju nad Wisłą w rosyjskiej strefie wpływów. Wraz z nią w ręce Stalina przywódcy USA i Wielkiej Brytanii oddali kilka innych krajów Europy Środkowej.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/I3wqDDf37
Data dodania: 11/28/2020, 1:17:07 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 28.11

1930 - w Warszawie uroczyście otwarto Bibliotekę Narodową. Włączono do niej zbiory rozproszone dotąd po różnych instytucjach. Liczyła wtedy ponad 200 tys. woluminów. Instytucja została powołana do życia rozporządzeniem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z 24 lutego 1928 roku.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/Fv0vjYYNR
Data dodania: 11/28/2020, 6:09:04 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 28.11

1627 – w bitwie pod Oliwą flota polska odniosła zwycięstwo nad eskadrą okrętów szwedzkich. Po odpłynięciu do portów macierzystych głównych sił morskich blokujących przez całe lato port w Gdańsku, strona polska postanowiła zaatakować pozostałe okręty nieprzyjaciela. Siły były porównywalne. Dowodzący flotą polską admirał Arend Dickmann dysponował 4 galeonami oraz 6 mniejszymi jednostkami, tj. 3 pinkami oraz 3 fluitami. Ale także Szwedzi ze swymi 5 galeonami i jedną pinką mogli liczyć, że zwycięstwo stanie się ich udziałem. Woleli jednak wycofać się. Uniemożliwiły im to dwa polskie okręty admiralskie „Święty Jerzy” i „Wodnik”, atakując „Tigerna” i „Solena”. Pierwszy został przez żołnierzy polskich zdobyty, przy czym w trakcie walk poległ znajdujący się na jego pokładzie szwedzki admirał Stiernsköld. Drugi okręt wysadził członek załogi. Pozostałe uciekły. Najboleśniejszą stratą dla strony polskiej była śmierć podczas walk adm. Dickmanna. Zwycięstwo, choć skromne, podniosło na duchu stronę polską.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska

Wołam @turtelian bo to jego czasy dobrego dnia brachu.


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/MbFO-gX2R
Data dodania: 11/27/2020, 6:14:28 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 27.11

1095 – papież Urban II na zakończenie synodu w Clermont wezwał rycerstwo europejskie, aby udało się zbrojnie do Ziemi Świętej i wyrwało Grób Pana Jezusa w Jerozolimie z rąk muzułmanów. Gdy Ojciec Święty zakończył przemowę, Ademar z Monteil, biskup Le Puy, jako pierwszy przyjął krzyż. Po nim uczynili to inni wśród okrzyków „Bóg tak chce”. Wkrótce rozpoczęły się przygotowania do I wyprawy krzyżowej.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/JhCnBm-Ir
Data dodania: 11/26/2020, 7:37:50 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 26.11

1855 – zmarł Adam Mickiewicz, herbu Poraj, wybitny polski poeta, zaliczany do grona trzech Wieszczów narodowych (ur. 1798). Jego literacki debiut w 1822 roku uważany jest za początek nowej epoki w literaturze polskiej – romantyzmu. W młodości, jako współzałożyciel i członek Towarzystwa Filomatów został aresztowany i zesłany w głąb Rosji. W 1829 roku wyruszył na Zachód Europy. Od 1832 roku mieszkał w Paryżu, z przerwą na pobyt w Lozannie (1839), gdzie wykładał literaturę łacińską, oraz w Rzymie (1848). W latach 1840-1844 prowadził wykłady z literatury słowiańskiej w paryskim Collège de France. Jest przede wszystkim autorem ballad, powieści poetyckich, dramatu poetyckiego Dziady oraz epopei narodowej Pan Tadeusz.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/WsMrGtMKx
Data dodania: 11/26/2020, 6:20:47 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 26.11

1504 – zmarła Izabela I Katolicka, królowa Kastylii i Leónu (ur. 1451). Do najważniejszych wydarzeń związanych z życiem i panowaniem Izabeli należą: małżeństwo z Ferdynandem Aragońskim (1469), które doprowadził do unii jej rodzinnej Kastylii z Aragonią (1479), ustanowienie w Kastylii inkwizycji (1478-1480), zdobycie Grenady i tym samym zakończenie wielowiekowej rekonkwisty (1492), oraz wsparcie wypraw Krzysztofa Kolumba, które doprowadziły do odkrycia Nowego Świata i uczyniły wkrótce Hiszpanię jednym z największych imperiów kolonialnych w historii.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/482Lcd7oP
Data dodania: 11/25/2020, 4:10:02 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 25.11

1795 – Stanisław August Poniatowski podpisał akt abdykacji. Data rezygnacji z tronu polskiego miała miejsce w dniu imienin Katarzyny II oraz w 31. rocznicę koronacji monarchy na króla Polski. Po złożeniu korony Poniatowski wyjechał do Petersburga. Zmarł w Pałacu Zimowym 12 II 1798 roku.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/LzLBx2DTf
Data dodania: 11/25/2020, 3:53:52 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 25.11

1764 – Stanisław August Poniatowski, herbu Ciołek (1732-1798), został w warszawskiej kolegiacie św. Jana koronowany na króla Polski. Ceremonii dokonał prymas Polski, arcybiskup gnieźnieński Władysław Łubieński. Poróżniony ze stronnictwem Czartoryskich król oparł się w swych rządach na wpływach carycy Katarzyny II i jej ambasadorze w Polsce Ottonie Stackelbergu. Próby przeprowadzenia reformy kraju i wzmocnienia władzy królewskiej, jakie podejmował Poniatowski, nie udały się. Nie była nimi zresztą zainteresowana Rosja. W trakcie Sejmu Wielkiego monarcha zbliżył się do stronnictwa patriotycznego i wsparł dzieło Konstytucji 3 maja. Interwencja wojsk rosyjskich spowodowała, że król wyparł się konstytucji i przystąpił do konfederacji targowickiej. Po upadku powstania kościuszkowskiego, w styczniu 1795 roku, został wywieziony do Grodna. 25 listopada 1797 roku, czyli w rocznicę koronacji, abdykował. Zmarł w Petersburgu.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/CSeadaJGO
Data dodania: 11/25/2020, 2:37:00 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 25.11

1177 – król Jerozolimy Baldwin IV Trędowaty i książę Antiochii Renald z Châtillon pokonali wojska Saladyna w bitwie pod Montgisard. W 1177 roku Saladyn wyprawił się przeciw Królestwu Jerozolimskiemu. Król Baldwin dysponował zaledwie siłą kilkuset rycerzy. Mimo to postanowił stawić nieprzyjacielowi czoła. Dysponując miażdżącą przewagą, muzułmanie zlekceważyli zupełnie przeciwnika i rozproszyli swe wojska. Oddział, który Saladyn wysłał w kierunku króla jerozolimskiego, nie zdołał go powstrzymać . Wkrótce doszło do bitwy pod Montgisard. Chory na trąd Baldwin IV z zabandażowanymi rękami walczył w pierwszym szeregu. Zaskoczeni nagłym atakiem muzułmanie ponieśli sromotną klęskę. Saladyna od dostania się do niewoli uratował szybkonogi wielbłąd, który wyniósł go z pobojowiska.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/FMtnDsStN
Data dodania: 11/24/2020, 6:24:43 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 24.11

1848 – ograniczany w swoich prawach i narażony na napady zrewoltowanego motłochu, Pius IX, w przebraniu zwykłego księdza, uciekł z Rzymu do Gaety, na terytorium Królestwa Neapolu. Po wyborze na papieża Pius IX przeprowadził szereg zmian w ustroju Państwa Kościelnego, m.in. zwiększając udział jego świeckich mieszkańców w życiu publicznym. W 1848 roku pod wpływem propagandy rewolucyjnej nastroje w Rzymie zaczęły się radykalizować. 15 listopada 1848 roku zamordowano szefa rządu papieskiego Pelegryna Rossiego. Rewolucjoniści wkrótce oblegli Kwirynał. W okna komnaty papieskiej posypały się strzały. Papież, który wcześniej nakazał kardynałom, by opuścili Rzym, sam zdecydował się wyjechać za granicę.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/gLrWqnUDx
Data dodania: 11/24/2020, 1:15:00 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 24.11

1227 – w Gąsawie został zamordowany książę krakowski Leszek Biały. Podczas zjazdu, na który przybyli książęta piastowscy: Leszek Biały, Władysław Laskonogi, Henryk Brodaty i Konrad Mazowiecki doszło do napadu siepaczy wysłanych przez księcia pomorskiego Świętopełka na zgromadzonych władców. Oprócz zabicia Leszka Białego zamachowcom udało się ranić Henryka Brodatego. W ten sposób Świętopełk uwolnił się od zwierzchnictwa książąt krakowskich.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/rhHbfdLnW
Data dodania: 11/23/2020, 8:41:25 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 23.11

1857 – zmarł Józef Dwernicki herbu Sas, polski generał, wyższy dowódca w powstaniu listopadowym (ur. 1779). Karierę wojskową zaczynał jeszcze w I Rzeczypospolitej. W 1809 roku zorganizował własny oddział i wziął udział w wojnie z Austrią. Wyróżnił się podczas kampanii 1812, 1813 i 1814 roku. Po upadku Napoleona i utworzeniu Królestwa Kongresowego powrócił wraz z wojskiem do kraju. Objął dowództwo nad 2 pułkiem ułanów. W 1829 roku został awansowany do stopnia generała brygady. Po wybuchu powstania listopadowego gen. Dwernicki organizował nowe oddziały Wojska Polskiego. 14 lutego 1831 roku odniósł wspaniałe zwycięstwo nad rosyjską dywizją pod Stoczkiem. Szlak bojowy jego korpusu to pasmo większych lub mniejszych sukcesów. W kwietniu 1831 roku gen. Dwernicki wyruszył na Wołyń. Niestety wyprawa nie przyniosła rozszerzenia powstania na te ziemie i oddział zmuszony był przekroczyć granicę austriacką. Do 1848 roku przebywał na emigracji. Potem przeniósł się do Galicji, gdzie zmarł.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Zobacz: https://www.lurker.pl/post/sJERgVZck
Data dodania: 11/23/2020, 6:40:46 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 23.11

1248 – król Kastylii Ferdynand III Święty wyzwolił Sewillę spod panowania islamskiego. W I poł. XIII wieku miasto to było jednym z ostatnich punktów oporu muzułmanów na Półwyspie Iberyjskim. W roku 1247 na Sewillę pociągnęła armia Ferdynanda III. W sierpniu tego samego roku, po zdobyciu wielu mniejszych fortec, przystąpiono do oblężenia stolicy Andaluzji. Mimo pomocy sułtana Maroka po ponad rocznych walkach muzułmanie skapitulowali.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia