Molier: Najstraszliwszy cios zadaje się ułomnościom, wystawiając je na szyderstwa świata

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/9gTuICgYL
Data dodania: 11/1/2020, 2:21:58 PM
Autor: poeta

Jean-Baptiste Poquelin, zna­ny pod pseu­do­ni­mem sce­nicz­nym Mo­li­ère (Molier), był fran­cu­skim ko­me­dio­pi­sa­rzem, ak­to­rem i po­etą. Jest uzna­wa­ny na jed­ne­go z naj­więk­szych twór­ców li­te­ra­tu­ry fran­cu­skiej i eu­ro­pej­skiej. Za­cho­wa­ne pra­ce obej­mu­ją ko­me­die, far­sy oraz m.in. tra­gi­ko­me­die i ko­me­die-ba­le­ty (comédie-ballet). Sztu­ki Mo­lie­ra prze­tłu­ma­czo­no na wszyst­kie głów­ne ję­zy­ki współ­cze­sne, są też re­gu­lar­nie i bar­dzo chęt­nie wy­sta­wia­ne w Comédie-Française, cie­sząc się tam więk­szym za­in­te­re­so­wa­niem niż póź­niej­sze dzie­ła. Wpływ i zna­cze­nie Ko­me­dio­pi­sa­rza są na tyle znacz­ne, że czę­sto okre­śla się ję­zyk fran­cu­ski wła­śnie jako ję­zyk Mo­lie­ra.

#literatura #teatr #francja #historia


Komentarze:

Brak komentarzy