Powstanie Rzymu - ile w nim mitu?

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/8yn0mnXD1
Data dodania: 11/15/2020, 11:00:32 PM
Autor: poeta

Rzym za­ło­żo­no 21 kwiet­nia – w dzień świę­ta bo­gi­ni trzód i pa­ste­rzy Pa­les, czy­li rol­ni­czej uro­czy­sto­ści Pa­ri­liów. An­tycz­ne chro­no­lo­gie po­da­ją róż­ne daty rocz­ne: 754, 752, a na­wet 772. W kul­tu­rze jako data założenia Rzymu utrwa­lił się jed­nak 21 kwiet­nia 753 p.n.e..

Pier­wot­ne te­ry­to­rium Mia­sta mia­ło obej­mo­wać je­dy­nie po­me­rium do­oko­ła Pa­la­ty­nu, za­tem tyl­ko jed­no ze słyn­nych sied­miu wzgórz. Mity po­zwa­la­ją jed­nak wnio­sko­wać, że w skład mia­sta wcho­dził też Ka­pi­tol, azyl – ko­tli­na na szczy­cie wzgó­rza oraz po­ło­żo­ny ni­żej te­ren peł­nią­cy funk­cje fo­rum.

#starozytnosc #historia #rzym


Komentarze:

Brak komentarzy