Edyp - odwieczna tragedia

Data: 29.07.2020 23:20

Autor: poeta

poezja.org

Edyp dzię­ki dzie­łu So­fo­kle­sa o tym sa­mym ty­tu­le stał się jed­ną z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych po­sta­ci Sta­ro­żyt­no­ści. Hi­sto­ria Edy­pa to przy­kład grec­kiej tra­ge­dii, gdzie los pro­wa­dzi po­stać ku jej prze­zna­cze­niu. La­jos, któ­re­mu wy­rocz­nia prze­po­wia­da śmierć z rąk syna i jego zwią­zek z wła­sną mat­ką, zle­ca po­rzu­ce­nie swo­je­go pier­wo­rod­ne­go w gó­rach.

#starozytnosc #historia #literatura #grecja

Brak komentarzy