Bolesław Prus: Publicysta zakochany w nauce

Data: 22.03.2020 18:19

Autor: poeta

poezja.org

Na prze­ło­mie stu­le­ci Bo­le­sław Prus gło­sił po­trze­bę re­gu­lar­nej, co­dzien­nej wręcz pra­cy dla ogó­łu, jed­no­cze­śnie sa­me­mu da­jąc przy­kład an­ga­żo­wa­niem się w roz­ma­ite ini­cja­ty­wy „or­ga­nicz­ni­kow­skie” w naj­lep­szym tego sło­wa zna­cze­niu. W 1905 zo­stał człon­kiem Ko­mi­te­tu Oby­wa­tel­skie­go udzie­la­ją­ce­go po­mo­cy ro­bot­ni­kom po­zba­wio­nym ze wzglę­du na straj­ki środ­ków utrzy­ma­nia, or­ga­ni­zo­wał też Kasę Prze­zor­no­ści i Po­mo­cy dla Li­te­ra­tów i Dzien­ni­ka­rzy. Jako uzna­na oso­bi­stość i au­to­ry­tet z chę­cią obej­mo­wał pa­tro­nat roz­ma­itych in­sty­tu­cji i ak­cji spo­łecz­nych. Jesz­cze w 1897 roku utwo­rzo­no To­wa­rzy­stwo Hi­gie­ny Prak­tycz­nej jego imie­nia, w roku 1904 otwar­to pod ulu­bio­nym przez Twór­cę Na­łę­czo­wem Ką­pie­le Ta­nie im. Bo­le­sła­wa Pru­sa, zaś w 1909 po­wo­ła­no in­te­re­su­ją­cą ini­cja­ty­wę tzw. Wtor­ków Bo­le­sła­wa Pru­sa, po­le­ga­ją­cą na na­by­wa­niu ze skła­dek miejsc w łaź­niach dla bied­nych dzie­ci i mło­dzie­ży szkol­nej z War­sza­wy. W roku 1906, wo­bec wy­bo­rów do Dumy, Pi­sarz ogło­sił list otwar­ty do wy­bor­ców.

#kultura #literatura #poezja

Brak komentarzy