Władysław Bełza: Nie tylko dla dzieci

Data: 25.03.2020 19:25

Autor: poeta

poezja.org

Po­ezje Bełzy za­li­czyć moż­na do neo­ro­man­ty­zmu w sze­ro­kim sen­sie. Pi­sał w du­chu pa­trio­tycz­nym, nie wpro­wa­dza­jąc in­no­wa­cji for­mal­nych czy au­tor­skiej po­ety­ki (por. np. pro­gram po­ezji jako służ­by w wier­szu Fragment). Nie był jed­nak epi­go­nem ro­man­ty­zmu czy sen­ty­men­ta­li­stą, po­zo­sta­wał na­to­miast od zbio­ru Z doli i niedoli (1896) pod du­żym wpły­wem śro­do­wisk pa­trio­tów po­znań­skich. Trak­to­wał swe po­ezje jako na­rzę­dzie umac­nia­nia i ochro­ny po­staw na­ro­do­wych, stąd też słusz­ne jest na­zy­wa­nie go piew­cą pol­sko­ści.

#kultura #literatura #poezja

Brak komentarzy