Tadeusz Miciński: Maga Childeryka rozmowy istotne

Data: 18.03.2020 20:31

Autor: poeta

poezja.org

Stefan Żeromski po­rów­ny­wał de­for­ma­cję po­etyc­ką Mi­ciń­skie­go, w per­spek­ty­wie jej zna­cze­nia pre­fi­gu­ra­cyj­ne­go, z kre­acją ku­bi­stycz­ną. Wit­ka­cy wi­dział u nie­go rzad­kie u współ­cze­snych uję­cie prze­ży­cia "jed­no­ści w wie­lo­ści" i za­po­wiedź teo­rii "czy­stej for­my". Upo­rząd­ko­wa­nia w corpus tek­stów Mi­ciń­skie­go do­szu­ki­wa­li się struk­tu­ra­li­ści.

#kultura #poezja #literatura

@Ijon_Tichy

18.03.2020 23:25

@poeta, Daję plusa, żeby udawać, że rozumiem i znam się na sztuce, niczym ten snob i debil, co podziwia gaśnicę w galerii sztuki.

@poeta

19.03.2020 16:48

@Ijon_Tichy, duża część opracowania twórczości jest na poziomie uczelni wyższej czy materiałów, które mogą wykorzystywać nauczyciele przygotowując się do zajęć. Nie masz co się szczególnie przejmować, jeśli studiowałeś fizykę. :-) Poezję Micińskiego jednak bardzo polecam. Bardziej do tego mają zachęcić te wrzutki.